انجمن دو و میدانی معلولین http://iriathletics.mihanblog.com 2017-07-26T02:00:18+01:00 text/html 2017-07-23T20:21:44+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده کائدی و دومین مدال http://iriathletics.mihanblog.com/post/845 <div class="cTitle1" style="margin: 0px; padding: 11px 30px 15px 25px; font-weight: bold; background: url(&quot;../Images/news-icon-title.png&quot;) right 17px no-repeat; border-bottom: 0px; border-radius: 2px; position: absolute; top: -5px; text-align: justify; line-height: 20px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_lblTitle_0" style="margin: 0px; padding: 0px;">کائدی در پرتاب نیزه صاحب مدال نقره پارا دو و میدانی جهانی شد</span></div><div class="cDetailText" style="margin: 0px; padding: 42px 10px 10px; text-align: justify; background: none; font-family: Tahoma; width: 684px; display: table; line-height: 23px !important; font-size: 13px !important;"><img src="http://www.paralympic.ir/Files/1/content/Mk-s_7.jpg" id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_imgDetail_0" class="cDetailImg" alt="کائدی در پرتاب نیزه صاحب مدال نقره پارا دو و میدانی جهانی شد" title="کائدی در پرتاب نیزه صاحب مدال نقره پارا دو و میدانی جهانی شد" style="margin: 35px 15px 0px 10px; padding: 0px; float: left; width: 200px; height: 160px; border: 1px ridge rgb(0, 0, 0); border-radius: 10px;"><div class="cDetailText" style="margin: 0px; padding: 42px 10px 10px; background: none; line-height: 23px !important;"><span id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_lblText_0" style="margin: 0px; padding: 0px;">پرتابگر نیزه ایران در کلاس F۳۴ به مدال نقره رقابت های جهانی پارا دو و ومیدانی در لندن دست پیدا کرد.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">به گزارش سایت کمیته ملی پارالمپیک، نماینده ایران در ماده پرتاب نیزه با پرتابی به میزان ۳۴ متر و ۸۸ سانتیمتر با کسب مدال نقره به کار خود پایان داد. کائدی پیش از این در ماده پرتاب وزنه صاحب مدال نقره شده بود.&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">«موریسیو والنسیا» از کلمبیا در این ماده با پرتابی به میزان ۳۵ متر و ۲۱ سانتیمتر مدال طلا را بر گردن آویخت و «وانگ» از چین با ۳۳ متر و ۳۲ سانتیمتر صاحب مدال برنز شد.</span></div></div> text/html 2017-07-23T20:19:16+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده امیری دوم شد http://iriathletics.mihanblog.com/post/844 <div class="cTitle1" style="margin: 0px; padding: 11px 30px 15px 25px; font-weight: bold; background: url(&quot;../Images/news-icon-title.png&quot;) right 17px no-repeat; border-bottom: 0px; border-radius: 2px; position: absolute; top: -5px; text-align: justify; line-height: 20px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_lblTitle_0" style="margin: 0px; padding: 0px;">حامد امیری بیستمین و آخرین مدال کاروان ایران را کسب کرد</span></div><div class="cDetailText" style="margin: 0px; padding: 42px 10px 10px; text-align: justify; background: none; font-family: Tahoma; width: 684px; display: table; line-height: 23px !important; font-size: 13px !important;"><img src="http://www.paralympic.ir/Files/1/content/Ha-s_11.jpg" id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_imgDetail_0" class="cDetailImg" alt="حامد امیری بیستمین و آخرین مدال کاروان ایران را کسب کرد" title="حامد امیری بیستمین و آخرین مدال کاروان ایران را کسب کرد" style="margin: 35px 15px 0px 10px; padding: 0px; float: left; width: 200px; height: 160px; border: 1px ridge rgb(0, 0, 0); border-radius: 10px;"><div class="cDetailText" style="margin: 0px; padding: 42px 10px 10px; background: none; line-height: 23px !important;"><span id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_lblText_0" style="margin: 0px; padding: 0px;">نماینده پرتاب نیزه ایران در کلاس F۵۴ به مدال بیستم کاروان ایران در رقابت های جهانی پارا دو و میدانی دست پیدا کرد.&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">به گزارش سایت کمیته ملی پارالمپیک، حامد امیری با پرتابی به میزان ۲۷ متر و ۸۱ سانتیمتر در پرتاب نیزه مدال نقره گرفت. نماینده ایران همچنین رکورد آسیا را هم بهبود بخشید.&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">«استفانوداکیس» از یونان در این ماده با پرتاب ۲۸ متر و ۹۵ سانتیمتر صاحب مدال طلا شد. &nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">مدال برنز هم به «الکساندر تریپوتوس» از بلغارستان با پرتاب ۲۷ متر و ۷۸ سانتیمتر رسید</span></div></div> text/html 2017-07-23T20:14:18+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده تبریک http://iriathletics.mihanblog.com/post/843 <font size="4">کسب مدال های با ارزش ورزشکاران عزیز در مسابقات جهانی دو و میدانی لندن را به همه ورزشکاران مربیان دست اندرکاران از صمیم قلب تبریک عرض مینمایم به امید موفقیت هر چه بیشتر در صحنه های بین الملل</font> text/html 2017-07-23T20:13:34+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده پایان کار ورزشکاران در لندن http://iriathletics.mihanblog.com/post/842 <div class="cTitle1" style="margin: 0px; padding: 11px 30px 15px 25px; font-weight: bold; background: url(&quot;../Images/news-icon-title.png&quot;) right 17px no-repeat; border-bottom: 0px; border-radius: 2px; position: absolute; top: -5px; text-align: justify; line-height: 20px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_lblTitle_0" style="margin: 0px; padding: 0px;">پاکباز به مدال نقره پرتاب دیسک پارا دو و میدانی جهانی رسید</span></div><div class="cDetailText" style="margin: 0px; padding: 42px 10px 10px; text-align: justify; background: none; font-family: Tahoma; width: 684px; display: table; line-height: 23px !important; font-size: 13px !important;"><img src="http://www.paralympic.ir/Files/1/content/Sp-s_1.jpg" id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_imgDetail_0" class="cDetailImg" alt="پاکباز به مدال نقره پرتاب دیسک پارا دو و میدانی جهانی رسید" title="پاکباز به مدال نقره پرتاب دیسک پارا دو و میدانی جهانی رسید" style="margin: 35px 15px 0px 10px; padding: 0px; float: left; width: 200px; height: 160px; border: 1px ridge rgb(0, 0, 0); border-radius: 10px;"><div class="cDetailText" style="margin: 0px; padding: 42px 10px 10px; background: none; line-height: 23px !important;"><span id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_lblText_0" style="margin: 0px; padding: 0px;">پرتابگر دیسک ایران در کلاس F۱۲ صاحب مدال نقره رقابت های پار دو و میدانی جهانی شد.&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">به گزارش سایت کمیته ملی پارالمپیک، سامان پاکباز که روز گذشته به مدال طلای پرتاب وزنه دست پیدا کرده بود امروز یکشنبه در روز پایانی رقابت ها با پرتابی به میزان ۵۰ متر و هفت سانتیمتر به مدال نقره پرتاب دیسک رسید.&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">در این ماده «هرمانس بلوم» از بلژیک با ۵۱ متر و ۱۶ سانتیمتر اول شد و لوپز اسپانیایی با ۴۴ متر و ۲۳ سانتیمتر سوم شد.&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">کاروان ۲۰ نفره ایران تا این لحظه در روز دهم این مسابقات موفق به کسب ۱۸ مدال، شامل سه مدال طلا، ۱۰&nbsp; مدال نقره و پنج مدال برنز، شده است.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">امان الله پاپی&nbsp; (پرتاب نیزه) و علیرضا مختاری (پرتاب وزنه) و سامان پاکباز (پرتاب وزنه) مدال طلا کسب کرده اند. جواد حردانی در پرتاب وزنه، علی محمدیاری در پرتاب دیسک، محسن کائدی در پرتاب وزنه، مهران نکویی مجد در پرتاب وزنه، هاشمیه متقیان در پرتاب نیزه ، محمد خالوندی در پرتاب نیزه، سجاد نیک پرست در پرتاب نیزه، سیامک صالح فرج زاده در پرتاب دیسک، سجاد محمدیان در پرتاب وزنه و سامان پاکباز در پرتاب دیسک موفق به کسب مدال نقره شده اند و محسن مجیدی در پرتاب دیسک، علی اصغر جوانمردی در پرتاب وزنه، عبدالله حیدری در پرتاب نیزه، حامد امیری در پرتاب وزنه و اسدالله عظیمی در پرتاب وزنه مدال برنز کسب کرده اند.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">۱۱۵۰ دو و میدانی کار از ۹۰ کشور جهان در این رقابت ها که در لندن در حال برگزاری است، حضور دارند</span></div></div> text/html 2017-07-23T20:12:30+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده منتظری هشتم شد http://iriathletics.mihanblog.com/post/841 <div class="cTitle1" style="margin: 0px; padding: 11px 30px 15px 25px; font-weight: bold; background: url(&quot;../Images/news-icon-title.png&quot;) right 17px no-repeat; border-bottom: 0px; border-radius: 2px; position: absolute; top: -5px; text-align: justify; line-height: 20px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_lblTitle_0" style="margin: 0px; padding: 0px;">فاطمه منتظری در پرتاب وزنه رقابت های جهانی هشتم شد</span></div><div class="cDetailText" style="margin: 0px; padding: 42px 10px 10px; text-align: justify; background: none; font-family: Tahoma; width: 684px; display: table; line-height: 23px !important; font-size: 13px !important;"><img src="http://www.paralympic.ir/Files/1/content/Fm-s_0.jpg" id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_imgDetail_0" class="cDetailImg" alt="فاطمه منتظری در پرتاب وزنه رقابت های جهانی هشتم شد" title="فاطمه منتظری در پرتاب وزنه رقابت های جهانی هشتم شد" style="margin: 35px 15px 0px 10px; padding: 0px; float: left; width: 200px; height: 160px; border: 1px ridge rgb(0, 0, 0); border-radius: 10px;"><div class="cDetailText" style="margin: 0px; padding: 42px 10px 10px; background: none; line-height: 23px !important;"><span id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_lblText_0" style="margin: 0px; padding: 0px;">پرتابگر وزنه بانوی ایران در رقابت های جهانی پارا دو و میدانی با کسب جایگاه هشتمی به کار خود پایان داد.&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">به گزارش سایت کمیته ملی پارالمپیک، فاطمه منتظری با پرتاب ۶ متر و ۹۵ سانتیمتر در پرتاب وزنه کلاس F۵۷ هشتم شد.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">نسیما از الجزایر با ۱۰ متر و ۵۹ سانتیمتر اول شد ، مدال نقره به اورتیس از مکزیک با پرتابی به میزان ۱۰ متر و ۵۱ سانتیمتر رسید و صفیه جلال از الجزایر با ۱۰ متر و ۲۹ سانتیمتر صاحب مدال برنز شد.&nbsp;</span></div></div> text/html 2017-07-23T04:33:52+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده یک نقره دیگر برای محمدیان http://iriathletics.mihanblog.com/post/839 <div><br></div><div><div class="field field-name-field-lead-news field-type-text field-label-hidden node-rotitr" style="outline: none; padding: 12px 20px; margin: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(144, 164, 174); font-family: BYekan;"><div class="field-items" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="field-item even" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;">رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین- لندن 2017؛</div></div></div><div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden node-title" style="outline: none; padding: 12px; margin: 0px; font-size: 1.2em; vertical-align: baseline; border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); border-radius: 4px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 1px 2px; color: rgb(255, 89, 0); font-family: BYekan;"><div class="field-items" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 19.2px; vertical-align: baseline;"><div class="field-item even" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 19.2px; vertical-align: baseline;">سجاد محمدیان نقره گرفت/ شمار مدال های کاروان ایران به عدد 17 رسید</div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden node-body" style="outline: none; padding: 12px 30px; margin: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); border-radius: 4px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 1px 2px; color: rgb(55, 71, 79); font-family: BYekan; text-align: justify;"><div class="field-items" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="field-item even" property="content:encoded" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">آخرین نماینده ایران در نهمین روز از مسابقات جهانی دو و میدانی معلولین، به نشان نقره در پرتاب وزنه دست یافت.</p><p style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">سجاد محمدیان در مسابقات پرتاب وزنه، کلاس F42 در مصاف با 6 پرتابگر دیگر موفق شد با ثبت رکورد 14 متر و 44 سانتی متر به عنوان نایب قهرمانی دست یابد.</p><p style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">نشان طلای این ماده به نماینده انگلستان با رکورد 17 متر و 52 سانتی متر رسید که رکورد جهان را نیز ارتقا داد و نماینده آلمان نیز با 13 متر و 87 سانتی متر سوم شد</p><div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden node-image" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); font-family: BYekan, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;"><div class="field-items" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="field-item even" rel="og:image rdfs:seeAlso" resource="https://www.parasport.ir/sites/default/files/styles/large/public/upload/news/2016Rio/rio%20Athletics/SajjadMohammadiyan/mohamadiyan2.jpg?itok=lbDrBhrf" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><img typeof="foaf:Image" src="https://www.parasport.ir/sites/default/files/styles/large/public/upload/news/2016Rio/rio%20Athletics/SajjadMohammadiyan/mohamadiyan2.jpg?itok=lbDrBhrf" alt="" style="outline: none; padding: 0px 0px 20px; margin: 0px auto; vertical-align: baseline; background-position: center center; display: block;"></div></div></div><div class="field field-name-field-lead-news field-type-text field-label-hidden node-rotitr" style="outline: none; padding: 12px 20px; margin: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(144, 164, 174); text-align: start;"><div class="field-items" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="field-item even" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;">رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین- لندن 2017؛</div></div></div></div></div></div></div> text/html 2017-07-23T04:28:54+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده صالح فرج زاده تقره گرفت http://iriathletics.mihanblog.com/post/838 <span class="print-link" style="outline: none; padding: 0px 0px 0.5em; margin: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; display: block; font-family: BYekan, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span class="print_html" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 1em 0px 0px; vertical-align: baseline;"><a href="https://www.parasport.ir/print/8574" title="Display a printer-friendly version of this page." class="print-page" rel="nofollow" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: all 0.5s ease;">نسخه قابل چاپ</a></span></span><div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden node-image" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: BYekan, Arial, Helvetica, sans-serif;"><div class="field-items" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="field-item even" rel="og:image rdfs:seeAlso" resource="https://www.parasport.ir/sites/default/files/styles/large/public/upload/news/Athletics/london2017/salehfaraj.jpg?itok=_GS9KrYr" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><img typeof="foaf:Image" src="https://www.parasport.ir/sites/default/files/styles/large/public/upload/news/Athletics/london2017/salehfaraj.jpg?itok=_GS9KrYr" alt="" style="outline: none; padding: 0px 0px 20px; margin: 0px auto; vertical-align: baseline; background-position: center center; display: block;"></div></div></div><div class="field field-name-field-lead-news field-type-text field-label-hidden node-rotitr" style="outline: none; padding: 12px 20px; margin: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(144, 164, 174); font-family: BYekan;"><div class="field-items" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="field-item even" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;">رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین- لندن 2017؛</div></div></div><div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden node-title" style="outline: none; padding: 12px; margin: 0px; font-size: 1.2em; vertical-align: baseline; border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); border-radius: 4px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 1px 2px; color: rgb(255, 89, 0); font-family: BYekan;"><div class="field-items" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 19.2px; vertical-align: baseline;"><div class="field-item even" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 19.2px; vertical-align: baseline;">صالح فرج زاده در پرتاب دیسک نقره گرفت/ کاروان ایران شانزده مداله شد</div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden node-body" style="outline: none; padding: 12px 30px; margin: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); border-radius: 4px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 1px 2px; color: rgb(55, 71, 79); font-family: BYekan; text-align: justify;"><div class="field-items" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="field-item even" property="content:encoded" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">در نهمین روز از رقابت ها جهانی دو و میدانی معلولین، نماینده پرتاب دیسک ایران موفق به کسب نشان نقره در پرتاب دیسک شد.</p><p style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">سیامک صالح فرج زاده در مسابقات ماده پرتاب دیسک، کلاس F34 ، در مصاف با 10 پرتابگر دیگر به میدان رفت و در نهایت با ثبت رکورد 35 متر و 2 سانتی متر به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.</p><p style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">نشان طلای این ماده به نماینده چین با رکورد 37 متر و 16 سانتی متر رسید و پرتابگری از تونس نیز با رکورد 34 متر و 35 سانتی متر در جایگاه سوم ایستاد.</p></div></div></div> text/html 2017-07-22T19:20:18+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده پاکباز طلایی شد http://iriathletics.mihanblog.com/post/837 <div class="cTitle1" style="margin: 0px; padding: 11px 30px 15px 25px; font-weight: bold; background: url(&quot;../Images/news-icon-title.png&quot;) right 17px no-repeat; border-bottom: 0px; border-radius: 2px; position: absolute; top: -5px; text-align: justify; line-height: 20px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_lblTitle_0" style="margin: 0px; padding: 0px;">پاکباز در پرتاب وزنه پارا دو و میدانی جهانی اول شد / کسب سومین مدال طلا</span></div><div class="cDetailText" style="margin: 0px; padding: 42px 10px 10px; text-align: justify; background: none; font-family: Tahoma; width: 684px; display: table; line-height: 23px !important; font-size: 13px !important;"><img src="http://www.paralympic.ir/Files/1/content/Sp-s.jpg" id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_imgDetail_0" class="cDetailImg" alt="پاکباز در پرتاب وزنه پارا دو و میدانی جهانی اول شد / کسب سومین مدال طلا" title="پاکباز در پرتاب وزنه پارا دو و میدانی جهانی اول شد / کسب سومین مدال طلا" style="margin: 35px 15px 0px 10px; padding: 0px; float: left; width: 200px; height: 160px; border: 1px ridge rgb(0, 0, 0); border-radius: 10px;"><div class="cDetailText" style="margin: 0px; padding: 42px 10px 10px; background: none; line-height: 23px !important;"><span id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_lblText_0" style="margin: 0px; padding: 0px;">سامان پاکباز از ایران به مدال طلای ماده پرتاب وزنه کلاس F۱۲ رقابت های پارا دو و میدانی جهانی دست یافت.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">به گزارش سایت کمیته ملی پارالمپیک، پاکباز با پرتاب ۱۵ متر و ۸۳ سانتیمتر در جایگاه نخست این ماده قرار گرفت.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">«رومن دانیلیوک» از اوکراین با پرتابی به میزان ۱۵ متر ۴۴ سانتیمتر به مدال نقره رسید و مدال برنز به «لوپز گونزالس»، پرتابگر اسپانیایی، با پرتاب ۱۵ متر ۴۴ سانتیمتر رسید.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">پیش از این امان الله پاپی و علیرضا مختاری موفق به دریافت دو مدال طلا از این رقابت ها شده اند.</span></div></div> text/html 2017-07-22T04:36:45+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده مختاری طلایی و عظیمی برنزی شد http://iriathletics.mihanblog.com/post/836 <div><br></div><div><div class="field field-name-field-lead-news field-type-text field-label-hidden node-rotitr" style="outline: none; padding: 12px 20px; margin: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(144, 164, 174); font-family: BYekan;"><div class="field-items" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="field-item even" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;">رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین- لندن 2017؛</div></div></div><div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden node-title" style="outline: none; padding: 12px; margin: 0px; font-size: 1.2em; vertical-align: baseline; border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); border-radius: 4px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 1px 2px; color: rgb(255, 89, 0); font-family: BYekan;"><div class="field-items" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 19.2px; vertical-align: baseline;"><div class="field-item even" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 19.2px; vertical-align: baseline;">دومین نشان طلای کاروان ایران به نام مختاری ثبت شد/ عظیمی برنز گرفت</div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden node-body" style="outline: none; padding: 12px 30px; margin: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); border-radius: 4px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 1px 2px; color: rgb(55, 71, 79); font-family: BYekan; text-align: justify;"><div class="field-items" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="field-item even" property="content:encoded" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">هشتمین روز از رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین با کسب یک نشان طلا و یک نشان برنز برای کاروان کشورمان همراه بود.</p><p dir="RTL" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">علیرضا مختاری و اسداله عظیمی، دو نماینده ایران در ماده پرتاب وزنه، کلاس F53 با هفت پرتابگر دیگر به رقابت پرداختند.</p><p dir="RTL" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">در پایان این مسابقات این ماده علیرضا مختاری با رکورد 8 متر و 35 سانتی متر ضمن دست یابی به نشان طلا، رکورد آسیا را نیز بهبود بخشید.</p><p class="rtecenter" dir="RTL" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><img alt="" src="https://www.parasport.ir/sites/default/files/upload/news/Athletics/london2017/azimi.jpg" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; height: 290px; width: 450px;"></p><p dir="RTL" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">عظیمی، دیگر نماینده کشورمان در این ماده با رکورد 7 متر و 96 سانتی متر به نشان برنز دست یافت و نماینده آمریکا نیز&nbsp; با رکورد 8 متر و 13 سانتی متر نایب قهرمان شد.</p><p dir="RTL" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">کاروان ایران تا کنون موفق به کسب یک نشان طلا، 7 نقره و 4 برنز شده است و با احتساب نشان طلای مختاری و نشان برنز عظیمی، شمار مدال های ایران به عدد 14 رسید</p></div></div></div></div> text/html 2017-07-21T06:44:30+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده امیری سوم و باقری چهارم شد http://iriathletics.mihanblog.com/post/835 <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden node-image" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: BYekan, Arial, Helvetica, sans-serif;"><div class="field-items" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="field-item even" rel="og:image rdfs:seeAlso" resource="https://www.parasport.ir/sites/default/files/styles/large/public/upload/news/Athletics/london2017/amiri.jpg?itok=vsyVtjcf" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><img typeof="foaf:Image" src="https://www.parasport.ir/sites/default/files/styles/large/public/upload/news/Athletics/london2017/amiri.jpg?itok=vsyVtjcf" alt="" style="outline: none; padding: 0px 0px 20px; margin: 0px auto; vertical-align: baseline; background-position: center center; display: block;"></div></div></div><div class="field field-name-field-lead-news field-type-text field-label-hidden node-rotitr" style="outline: none; padding: 12px 20px; margin: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(144, 164, 174); font-family: BYekan;"><div class="field-items" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="field-item even" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;">رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین- لندن 2017؛</div></div></div><div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden node-title" style="outline: none; padding: 12px; margin: 0px; font-size: 1.2em; vertical-align: baseline; border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); border-radius: 4px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 1px 2px; color: rgb(255, 89, 0); font-family: BYekan;"><div class="field-items" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 19.2px; vertical-align: baseline;"><div class="field-item even" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 19.2px; vertical-align: baseline;">حامد امیری به نشان برنز دست یافت/ جلیل باقری در جایگاه چهارم جهان ایستاد</div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden node-body" style="outline: none; padding: 12px 30px; margin: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); border-radius: 4px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 1px 2px; color: rgb(55, 71, 79); font-family: BYekan; text-align: justify;"><div class="field-items" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="field-item even" property="content:encoded" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">هفتمین روز از رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین با کسب یک نشان برنز برای کاروان ایران همراه بود.</p><p dir="RTL" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">حامد امیری و جلیل باقری دو نماینده ایران در رقابت های پرتاب وزنه، کلاس F55 با هفت پرتابگر دیگر به رقابت پرداختند.</p><p dir="RTL" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">در پایان مسابقات این ماده، حامد امیری با رکورد 11 متر و 17 سانتی متر به نشان برنز دست یافت و جلیل باقری نیز با رکورد 10 متر و 94 سانتی متر چهارم شد.</p><p dir="RTL" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">عنوان قهرمای این ماده به پرتابگری از بلغارستان با رکورد 12 متر و 47 سانتی متر رسید که موفق به جابجایی رکورد جهان نیز شد و نماینده هلند با رکورد 11 متر و 37 سانتی متر نایب قهرمان شد.</p><p class="rtecenter" dir="RTL" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><img alt="" src="https://www.parasport.ir/sites/default/files/upload/news/Athletics/london2017/bagheri.jpg" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; height: 400px; width: 600px;"></p><p dir="RTL" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">کاروان ایران تا کنون موفق به کسب یک نشان طلا، 7 نقره و 3 برنز شده است و با احتساب مدال نشان برنز امیری، شمار مدالهای کاروان ایران به عدد 12 رسید.</p><p dir="RTL" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">فردا، جمعه، 30 تیر ماه و در هشتمین روز مسابقات اسداله عظیمی و علیرضا مختاری در رقابت های ماده پرتاب وزنه، کلاس F53 به مصاف حریفان خواهند رفت.</p></div></div></div> text/html 2017-07-20T18:56:26+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده دیدار با خادم http://iriathletics.mihanblog.com/post/834 <div class="cTitle1" style="margin: 0px; padding: 11px 30px 15px 25px; font-weight: bold; background: url(&quot;../Images/news-icon-title.png&quot;) right 17px no-repeat; border-bottom: 0px; border-radius: 2px; position: absolute; top: -5px; text-align: justify; line-height: 20px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_lblTitle_0" style="margin: 0px; padding: 0px;">هشتمین دوره مسابقات پارا دو و میدانی قهرمانی جهان / مدال آوران با امیررضا خادم دیدار کردند</span></div><div class="cDetailText" style="margin: 0px; padding: 42px 10px 10px; text-align: justify; background: none; font-family: Tahoma; width: 684px; display: table; line-height: 23px !important; font-size: 13px !important;"><img src="http://www.paralympic.ir/Files/1/content/Akh-s.jpg" id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_imgDetail_0" class="cDetailImg" alt="هشتمین دوره مسابقات پارا دو و میدانی قهرمانی جهان / مدال آوران با امیررضا خادم دیدار کردند" title="هشتمین دوره مسابقات پارا دو و میدانی قهرمانی جهان / مدال آوران با امیررضا خادم دیدار کردند" style="margin: 35px 15px 0px 10px; padding: 0px; float: left; width: 200px; height: 160px; border: 1px ridge rgb(0, 0, 0); border-radius: 10px;"><div class="cDetailText" style="margin: 0px; padding: 42px 10px 10px; background: none; line-height: 23px !important;"><span id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_lblText_0" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">مدال آوران مسابقات پارا دو و میدانی قهرمانی جهان با امیررضا خادم، معاون پارلمانی حقوقی و امور استانهای وزیر ورزش و جوانان دیدار کردند.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">به گزارش روابط عمومی کمیته، شب گذشته پس از پایان ششمین روز رقابتهای پارا دو و میدانی قهرمانی جهان، امیررضا خادم معاون وزیر ورزش و جوانان که برای بازدید از روند شرکت پارا دو و میدانی کاران کشورمان به محل برگزاری مسابقات عازم شده است، با مدال آوران کشورمان جواد حردانی، محسن مجیدی، علی محمدیاری، مهران نکویی، علی اصغر جوانمردی، هاشمیه متقیان، امرالله پاپی، محمد خالوندی، عبد الله حیدری و سجاد نیک پرست دیدار و گفت و گو کرد.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><img alt="" src="http://www.paralympic.ir/Files/1/content/Akh1-b.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">در این نشست که با حضور مسعود اشرفی دبیرکل و سرپرست تیم اعزامی و مربیان تیم ملی برگزار شد، معاون وزیر ورزش و جوانان به تقدیر از عملکرد مدال آوران پرداخت.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><img alt="" src="http://www.paralympic.ir/Files/1/content/Akh2-b.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">لازم به ذکر است تا کنون در پایان ششمین روز از مسابقات پارا دو و میدانی قهرمانی جهان که در استادیوم المپیک لندن برپا می شود، ورزشکاران ایران موفق به کسب یک مدال طلا، شش مدال نقره و سه مدال برنز شده اند</span></div></span></div></div> text/html 2017-07-20T18:53:53+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده سجاد هم نقره ای شد http://iriathletics.mihanblog.com/post/833 <div class="cTitle1" style="margin: 0px; padding: 11px 30px 15px 25px; font-weight: bold; background: url(&quot;../Images/news-icon-title.png&quot;) right 17px no-repeat; border-bottom: 0px; border-radius: 2px; position: absolute; top: -5px; text-align: justify; line-height: 20px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_lblTitle_0" style="margin: 0px; padding: 0px;">هشتمین دوره مسابقات پارا دو و میدانی قهرمانی جهان / سجاد نیک پرست بر سکوی دوم پرتاب نیزه پارا دو و میدانی جهانی ایستاد</span></div><div class="cDetailText" style="margin: 0px; padding: 42px 10px 10px; text-align: justify; background: none; font-family: Tahoma; width: 684px; display: table; line-height: 23px !important; font-size: 13px !important;"><img src="http://www.paralympic.ir/Files/1/content/Sn-s.jpg" id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_imgDetail_0" class="cDetailImg" alt="هشتمین دوره مسابقات پارا دو و میدانی قهرمانی جهان / سجاد نیک پرست بر سکوی دوم پرتاب نیزه پارا دو و میدانی جهانی ایستاد" title="هشتمین دوره مسابقات پارا دو و میدانی قهرمانی جهان / سجاد نیک پرست بر سکوی دوم پرتاب نیزه پارا دو و میدانی جهانی ایستاد" style="margin: 35px 15px 0px 10px; padding: 0px; float: left; width: 200px; height: 160px; border: 1px ridge rgb(0, 0, 0); border-radius: 10px;"><div class="cDetailText" style="margin: 0px; padding: 42px 10px 10px; background: none; line-height: 23px !important;"><span id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_lblText_0" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;">سجاد نیک پرست مدال نقره پرتاب نیزه ششمین روز از مسابقات پارا دو و میدانی قهرمانی جهان را برای ایران به ارمغان آورد.</span></div><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;">به گزارش سایت کمیته ملی پارالمپیک، ششمین روز از رقابتهای پارادوومیدانی قهرمانی جهان امشب با برگزاری مسابقه پرتاب نیزه کلاس F۱۳و F۱۲ گروه نابینایان و کم بینایایان در استادیوم المپیک لندن، محل برگزاری این رقابت ها، &nbsp;دنبال شد و سجاد نیک پرست اولین نماینده گروه نابینایان و کم بینایان ایران موفق شد با رکورد ۶۱ متر و ۸۸ سانتیمتر مدال نقره &nbsp;این رقابت ها را به گردن آویزد.</span></div></span><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;">در این ماده الکس اسوچنکف پرتابگر ازبکستانی با ثبت رکورد جهانی ۷۱/۰۱ به قهرمانی رسید. کابررا از اسپانیا با رکورد ۶۱/۵۳ متر سوم شد.</span></div></span><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;">به این ترتیب با مدال نقره سجاد نیک پرست مجموع مدال های &nbsp;کاروان پارا دو و میدانی کشورمان به یک مدال طلا، شش مدال نقره و سه برنز رسید.</span></div></span><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;">فردا و در هفتمین روز مسابقات پارا دو و میدانی قهرمانی جهان دو نماینده کشورمان جلیل باقری و حامد امیری در پرتاب وزنه کلاس F۵۵ از ساعت ۲۲/۳۰ به وقت تهران به مصاف حریفان جهانی خود می روند</span></div></span></span></div></span></div></div> text/html 2017-07-19T03:09:03+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده سکوی نیزه کلاس 57 مخصمص ورزشکاران ایران http://iriathletics.mihanblog.com/post/832 <span class="print-link" style="outline: none; padding: 0px 0px 0.5em; margin: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; display: block; font-family: BYekan, Arial, Helvetica, sans-serif;"><br></span><div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden node-image" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: BYekan, Arial, Helvetica, sans-serif;"><div class="field-items" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="field-item even" rel="og:image rdfs:seeAlso" resource="https://www.parasport.ir/sites/default/files/styles/large/public/upload/news/Athletics/london2017/papi.jpg?itok=J8l7xt-s" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><img typeof="foaf:Image" src="https://www.parasport.ir/sites/default/files/styles/large/public/upload/news/Athletics/london2017/papi.jpg?itok=J8l7xt-s" alt="" style="outline: none; padding: 0px 0px 20px; margin: 0px auto; vertical-align: baseline; background-position: center center; display: block;"></div></div></div><div class="field field-name-field-lead-news field-type-text field-label-hidden node-rotitr" style="outline: none; padding: 12px 20px; margin: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(144, 164, 174); font-family: BYekan;"><div class="field-items" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="field-item even" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;">رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین- لندن 2017؛</div></div></div><div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden node-title" style="outline: none; padding: 12px; margin: 0px; font-size: 1.2em; vertical-align: baseline; border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); border-radius: 4px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 1px 2px; color: rgb(255, 89, 0); font-family: BYekan;"><div class="field-items" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 19.2px; vertical-align: baseline;"><div class="field-item even" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 19.2px; vertical-align: baseline;">پاپی اولین طلایی کاروان ایران شد/ خالوندی و حیدری نقره و برنز گرفتند</div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden node-body" style="outline: none; padding: 12px 30px; margin: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); border-radius: 4px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 1px 2px; color: rgb(55, 71, 79); font-family: BYekan; text-align: justify;"><div class="field-items" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="field-item even" property="content:encoded" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">سه سکوی جهانی پرتاب نیزه کلاس F57 به دو و میدانی کاران ایرانی رسید.</p><p dir="RTL" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">در جریان رقابت های پنجمین روز از مسابقات جهانی دو و میدانی معلولین، سه نماینده کشورمان در رقابت های پرتاب نیزه، کلاس F57 به مصاف حریفان رفتند و موفق شدند سه نشان ارزشمند این ماده را به نام کشورمان ثبت کنند.</p><p dir="RTL" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">امان اله پاپی، ملی پوش جوان کشورمان با ثبت رکورد 44 متر و 87 سانتی متر به عنوان قهرمانی و نشان طلا دست یافت، محمد خالوندی با رکورد 42 متر و 18 سانتی متر به عنوان نایب قهرمانی رسید و عنوان سوم نیز به نام عبداله حیدری با رکورد 41 متر و 83 سانتی متر ثبت شد.</p><p class="rtecenter" dir="RTL" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><img alt="" src="https://www.parasport.ir/sites/default/files/upload/news/Athletics/london2017/khalvandi.jpg" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; height: 400px; width: 600px;"></p><p dir="RTL" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">در رقابت های این ماده در مجموع 8 پرتابگر حضور داشتند که سه نفر از آنها نماینده ایران بودند.</p><p dir="RTL" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">تا پایان پنجمین روز از رقابت های جهانی لندن، شمار نشان های کاروان ایران به یک طلا، 6 نقره و 3 برنز رسید.</p><p dir="RTL" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">فردا، چهارشنبه و در ششمین روزمسابقات، سجاد نیک پرست در بخش نابینایان و کم بینایان به مصاف حریفان خود در ماده پرتاب نیزه، کلاس F13 خواهد رفت.</p><p class="rtecenter" dir="RTL" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><img alt="" src="https://www.parasport.ir/sites/default/files/upload/news/Athletics/london2017/heydari.jpg" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; height: 400px; width: 600px;"></p><p dir="RTL" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;">رقابت های جهانی دو ومیدانی لندن با حضور بیش از هزار ورزشکار از 100 کشور دنیا، از 23 تیر تا اول مرداد ماه در جریان است و کاروان ایران نیز با 20 ورزشکار در این مسابقات حضور یافته است.</p></div></div></div> text/html 2017-07-18T03:03:26+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده مدال با ارزش متقیان http://iriathletics.mihanblog.com/post/831 <div><br></div><div><div class="field field-name-field-lead-news field-type-text field-label-hidden node-rotitr" style="outline: none; padding: 12px 20px; margin: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(144, 164, 174); font-family: BYekan;"><div class="field-items" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="field-item even" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;">رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین- لندن 2017؛</div></div></div><div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden node-title" style="outline: none; padding: 12px; margin: 0px; font-size: 1.2em; vertical-align: baseline; border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); border-radius: 4px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 1px 2px; color: rgb(255, 89, 0); font-family: BYekan;"><div class="field-items" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 19.2px; vertical-align: baseline;"><div class="field-item even" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 19.2px; vertical-align: baseline;">متقیان در پرتاب نیزه نقره گرفت/ هفتمین مدال کاروان ایران به نام بانوان ثبت شد</div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden node-body" style="outline: none; padding: 12px 30px; margin: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); border-radius: 4px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 1px 2px; color: rgb(55, 71, 79); font-family: BYekan; text-align: justify;"><div class="field-items" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="field-item even" property="content:encoded" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">در چهارمین روز از رقابت های دو و میدانی معلولین جهان، بانوی پرتابگر کشورمان در ماده پرتاب نیزه، کلاس F56 به نشان نقره دست یافت.</p><p style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">متقیان در مسابقات این ماده در مصاف با 8 پرتابگر دیگر موفق شد با ثبت رکورد نهایی 20 متر و 66 سانتی متر به عنوان نایب قهرمانی و نشان نقره دست یابد و رکورد آسیا را نیز ارتقا دهد.</p><p style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">مدال طلای این ماده به نماینده لیتوانی رسید که موفق شد با رکورد 27 متر و 7 سانتی متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ضمن دست یابی به عنوان قهرمانی، رکورد جهان را نیز ارتقا دهد و مقام سوم نیز به نماینده آلمان بارکورد 20 متر و 57 سانتی متر رسید.</p><p style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">پیش از این جواد حردانی، علی محمدیاری، محسن کائیدی و مهران نکوئی مجد موفق به کسب 4 نشان نقره برای کشورمان شدند و محسن مجیدی و علی اصغر جوانمردی نیز 2 نشان برنز برای کاروان ایران به ارمغان آوردند و با احتساب نشان نقره متقیان، شمار مدال های کشورمان در این مسابقات به عدد 7 رسید.</p><p style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">فردا و در پنجمین روز از رقابت ها، محمد خالوندی، امان اله پاپی و عبداله حیدری از ساعت 19:40 به وقت محلی لندن در رقابت های ماده پرتاب نیزه، کلاس F56/57 شرکت می کنند.</p><p style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">رقابت های جهانی دو ومیدانی لندن با حضور بیش از هزار ورزشکار از 100 کشور دنیا، از 23 تیر تا اول مرداد ماه در جریان است و کاروان ایران نیز با 20 ورزشکار در این مسابقات حضور یافته است.</p></div></div></div></div> text/html 2017-07-17T04:19:24+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده یاری هم نقره ای شد http://iriathletics.mihanblog.com/post/830 <nav id="breadcrumbs" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; float: left; width: 760.609px; font-family: BYekan, Arial, Helvetica, sans-serif;"><ul class="" style="outline: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; float: right !important;"><li style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 15px 0px 10px; vertical-align: baseline; float: left;">شما اینجا هستید:</li><li style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 15px 0px 10px; vertical-align: baseline; float: left;"><a href="https://www.parasport.ir/" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: all 0.5s ease;">خانه</a></li></ul></nav><div class="title colordefault" style="outline: none; padding: 6px 16px; margin: 0px 0px 20px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); background: rgb(255, 0, 0); font-family: BYekan, Arial, Helvetica, sans-serif; clear: both;"><h4 style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: irsans, Helvetica, Tahoma, Arial; font-weight: 400; line-height: 28px;">محمدیاری نایب قهرمان شد / باقری در جایگاه پنجم ایستاد</h4></div><div class="mbf clearfix block block-system" style="outline: none; padding: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; zoom: 1; font-family: BYekan, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 30px !important;"><div id="node-8521" class="node node-article clearfix" about="/content/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF" typeof="sioc:Item foaf:Document" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1;"><div class="submitted" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><span property="dc:date dc:created" content="2017-07-17T00:20:36+04:30" datatype="xsd:dateTime" rel="sioc:has_creator" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;">ارسال شده توسط&nbsp;<span class="username" xml:lang="" about="/users/parasport" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;">parasport</span>&nbsp;در تاریخ دوشنبه, 04/26/1396 - 00:20</span></div><span class="print-link" style="outline: none; padding: 0px 0px 0.5em; margin: 0px; vertical-align: baseline; display: block;"><span class="print_html" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 1em 0px 0px; vertical-align: baseline;"><a href="https://www.parasport.ir/print/8521" title="Display a printer-friendly version of this page." class="print-page" rel="nofollow" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: all 0.5s ease;"><img class="print-icon print-icon-margin" typeof="foaf:Image" src="https://www.parasport.ir/sites/all/modules/print/icons/print_icon.png" alt="نسخه قابل چاپ" title="نسخه قابل چاپ" style="outline: none; padding: 0px 4px; margin: 0px; vertical-align: middle;">نسخه قابل چاپ</a></span></span><div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden node-image" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="field-items" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="field-item even" rel="og:image rdfs:seeAlso" resource="https://www.parasport.ir/sites/default/files/styles/large/public/upload/news/Athletics/london2017/mohamadyari.jpg?itok=DcmFWNvF" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><img typeof="foaf:Image" src="https://www.parasport.ir/sites/default/files/styles/large/public/upload/news/Athletics/london2017/mohamadyari.jpg?itok=DcmFWNvF" alt="" style="outline: none; padding: 0px 0px 20px; margin: 0px auto; vertical-align: baseline; background-position: center center; display: block;"></div></div></div><div class="field field-name-field-lead-news field-type-text field-label-hidden node-rotitr" style="outline: none; padding: 12px 20px; margin: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(144, 164, 174); font-family: BYekan;"><div class="field-items" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="field-item even" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;">رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین- لندن 2017؛</div></div></div><div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden node-title" style="outline: none; padding: 12px; margin: 0px; font-size: 1.2em; vertical-align: baseline; border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); border-radius: 4px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 1px 2px; color: rgb(255, 89, 0); font-family: BYekan;"><div class="field-items" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 19.2px; vertical-align: baseline;"><div class="field-item even" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 19.2px; vertical-align: baseline;">محمدیاری نایب قهرمان شد / باقری در جایگاه پنجم ایستاد</div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden node-body" style="outline: none; padding: 12px 30px; margin: 0px; vertical-align: baseline; border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); border-radius: 4px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 1px 2px; color: rgb(55, 71, 79); font-family: BYekan; text-align: justify;"><div class="field-items" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="field-item even" property="content:encoded" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">علی محمدیاری و جلیل باقری دیگر نمایندگان ایران در دومین روز مسابقات جهانی لندن بودند که در ماده پرتاب دیسک، کلاس F55/56 با حریفان خود روبرو شدند.</p><p style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">در رقابت های این ماده 6 پرتابگر با هم به رقابت پرداختند و در پایان علی محمدیاری در کلاس F56 با ثبت رکورد 43 متر و 53 سانتی متر به عنوان نایب قهرمانی و نشان نقره دست یافت و جلیل باقری دیگر نماینده کشورمان در این ماده کلاس F55 نیز با ثبت رکورد 37 متر و 52 سانتی متر درجایگاه پنجم جهان ایستاد.</p><p style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; vertical-align: baseline;">عنوان قهرمانی این ماده به پرتابگری از کوبا با رکورد 45 متر و 47 سانتی متر رسید و نماینده مصر نیز با رکورد 37 متر و 75 سانتی متر سوم شد.</p></div></div></div></div></div>