انجمن دو و میدانی معلولین http://iriathletics.mihanblog.com 2018-04-21T12:09:21+01:00 text/html 2018-04-21T05:49:59+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده مسابقات باشگاهی http://iriathletics.mihanblog.com/post/999 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a name="To"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA">سرپرست/ریاست‌محترم‌هیئت‌ورزشهای‌نابینایان‌‌وکم‌بینایان</span></a><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">با اهداء سلام&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; احتراماً؛</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">پیرو بخشنامه شماره 699/ص/96/279 مورخ 18/11/96 و 816/ص/96/279 مورخ 23/12/96 به استحضار می رساند مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور&nbsp; آقایان و بانوان (انتخابی تیم ملی پاراآسیایی 2018 جاکارتا ) طبق شرایط ذیل برگزار می گردد ، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اعزام تیم های آن استان اقدام مقتضی را مبذول فرمایند . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">1-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">رعایت مفاد بخشنامه های مذکور الزامیست .</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">2-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">بهمراه داشتن معرفی نامه از اداره کل یا هیئت نابینایان استان ، کارت ملی وکارت بیمه ورزشی 1397 </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">3-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">همراه داشتن چشم بند برای ورزشکاران </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;">B1 </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">در طول مسابقات و طناب مخصوص دونده همراه الزامی می باشد . </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">4-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">به جز افراد ثبت نام شده به هیچ وجه افراد جدید یا مواد جدید پذیرفته نمی شود لذا از اعزام افراد اضافی جدا خودداری فرمائید . </span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">5-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">کلیه ورزشکاران ، مربیان ، سرپرستان بایستی حتما در سامانه مبین ثبت نام نموده باشند . </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">6-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">در زمان برگزاری مسابقات بانوان در هتل از پذیرش آقایان معذور هستیم .</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">7-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">دونده همراه مرد برای بانوان ممنوع می باشد .</span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">8-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">همراه داشتن فیش بانکی مربوط به ورودیه مسابقات </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">در زمان پذیرش </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">الزامی است . </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">9-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ورود خانم ها عصر روز 17/2/97 و خروج حداکثر تا 10 صبح روز 19/2/97</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">10-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ورود آقایان عصر روز 19/2/97 خروج بعد از ظهر روز 21/2/97</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">11-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">آدرس : میدان شوش ، خیابان هرندی، میدان هرندی، مجموعه ورزشی شهید هرندی .&nbsp;<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-04-16T05:55:33+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده اطلاعیه http://iriathletics.mihanblog.com/post/998 <font size="4">دوستان عزیز سلام همانطور که قبلاً اعلام کردیم مسابقات دو و میدانی بانوان هیجدهم و آقایان بیست و بیست و یکم اردیبهشت تهران برگزار می گردد.اخرین مهلت اصلاح آرنج و واریز وجه و ارسال آن سی فروردین خواهد بود .بلا فاصله بعد از اتمام مهلت نامه رسمی برای زمان و مکان به استانها ارسال خواهد شد.ضمنا نکته مهمی برای خواهران به اطلاع می رسد .بانوان کلاس ۱۳می توانند در ۴۰۰متر شرکت کنند قبلاً جز مواد جاکارتا نبود </font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">اطلاعیه.مطب آقای دکتر نجفی به ادزس ذیل تغییر پیدا نموده است لطفا برای کلاسبندی ورزشکاران با هماهتگی قبلی به ادرس ذیل مراجعه نمایید.تهران خ اشرفی اصفهانی خیبان مرزداران ابتدای ایثار رو بروی مسجد امیرالمومنین ساختمان افرا واحد 9 تلفن تماس 44240473</font></div> text/html 2018-04-12T05:21:36+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده یاد اوری http://iriathletics.mihanblog.com/post/997 <font size="7" color="#ff0000">مهم</font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">سلام.اخرین مهلت تغییر در ارنج تیم دو و میدانی و ارسال فیش بانکی 30 فروردین خواهد بود و بعد از ان هیچگونه تغییری در ارنج تیم ها پذیرفته نخواهد شد ممنون از اینکه طبق بخشنامه تاریخ های اعلام شده همکاری خواهید نمود ممنون </font></div> text/html 2018-04-02T10:27:37+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده مواد دو و میدانی توکیو 2020 http://iriathletics.mihanblog.com/post/996 <div><br></div><div>1</div><div>100m T11</div><div>T11</div><div>2</div><div>100m T12</div><div>T12</div><div>3</div><div>100m T13</div><div>T13</div><div>4</div><div>100m T33</div><div>T33</div><div>5</div><div>100m T34</div><div>T34</div><div>6</div><div>100m T35</div><div>T35</div><div>7</div><div>100m T36</div><div>T36</div><div>8</div><div>100m T37</div><div>T37</div><div>9</div><div>100m T38</div><div>T38</div><div>10</div><div>100m T47</div><div>T45, T46, T47</div><div>11</div><div>100m T51</div><div>T51</div><div>12</div><div>100m T52</div><div>T52</div><div>13</div><div>100m T53</div><div>T53</div><div>14</div><div>100m T54</div><div>T54</div><div>15</div><div>100m T63</div><div>T42,T63</div><div>16</div><div>100m T64</div><div>T44, T62, T64</div><div>17</div><div>200m T35</div><div>T35</div><div>18</div><div>200m T37</div><div>T37</div><div>19</div><div>200m T51</div><div>T51</div><div>20</div><div>200m T61</div><div>T61</div><div>21</div><div>200m T64</div><div>T44, T64</div><div>22</div><div>400m T11</div><div>T11</div><div>23</div><div>400m T12</div><div>T12</div><div>24</div><div>400m T13</div><div>T13</div><div>25</div><div>400m T20</div><div>T20</div><div>26</div><div>400m T36</div><div>T36</div><div>27</div><div>400m T37</div><div>T37</div><div>28</div><div>400m T38</div><div>T38</div><div>29</div><div>400m T47</div><div>T45, T46, T47</div><div>5/9</div><div>30</div><div>400m T52</div><div>T51, T52</div><div>31</div><div>400m T53</div><div>T53</div><div>32</div><div>400m T54</div><div>T54</div><div>33</div><div>400m T62</div><div>T62</div><div>34</div><div>800m T34</div><div>T33, T34</div><div>35</div><div>800m T53</div><div>T53</div><div>36</div><div>800m T54</div><div>T54</div><div>37</div><div>1500m T11</div><div>T11</div><div>38</div><div>1500m T13</div><div>T12, T13</div><div>39</div><div>1500m T20</div><div>T20</div><div>40</div><div>1500m T38</div><div>T37, T38</div><div>41</div><div>1500m T46</div><div>T45, T46</div><div>42</div><div>1500m T52</div><div>T51, T52</div><div>43</div><div>1500m T54</div><div>T53, T54</div><div>44</div><div>5000m T11</div><div>T11</div><div>45</div><div>5000m T13</div><div>T12, T13</div><div>46</div><div>5000m T54</div><div>T53, T54</div><div>47</div><div>Marathon T12</div><div>T11, T12</div><div>48</div><div>Marathon T46</div><div>T45, T46</div><div>49</div><div>Marathon T54</div><div>T52, T53, T54</div><div>50</div><div>Long Jump T11</div><div>T11</div><div>51</div><div>Long Jump T12</div><div>T12</div><div>52</div><div>Long Jump T13</div><div>T13</div><div>53</div><div>Long Jump T20</div><div>T20</div><div>54</div><div>Long Jump T36</div><div>T36</div><div>55</div><div>Long Jump T37</div><div>T37</div><div>56</div><div>Long Jump T38</div><div>T38</div><div>57</div><div>Long Jump T47</div><div>T45, T46, T47</div><div>58</div><div>Long Jump T63</div><div>T42, T61, T63</div><div>59</div><div>Long Jump T64</div><div>T44, T62, T64</div><div>60</div><div>High Jump T47</div><div>T45, T46, T47</div><div>61</div><div>High Jump T63</div><div>T42, T63</div><div>62</div><div>High Jump T64</div><div>T44, T64</div><div>6/9</div><div>63</div><div>Club Throw F32</div><div>F31, F32</div><div>64</div><div>Club Throw F51</div><div>F51</div><div>65</div><div>Discus Throw F11</div><div>F11</div><div>66</div><div>Discus Throw F37</div><div>F37</div><div>67</div><div>Discus Throw F52</div><div>F51, F52</div><div>68</div><div>Discus Throw F56</div><div>F54, F55, F56</div><div>69</div><div>Discus Throw F64</div><div>F43, F44, F62, F64</div><div>70</div><div>Javelin Throw F13</div><div>F12, F13</div><div>71</div><div>Javelin Throw F34</div><div>F33, F34</div><div>72</div><div>Javelin Throw F38</div><div>F38</div><div>73</div><div>Javelin Throw F41</div><div>F40, F41</div><div>74</div><div>Javelin Throw F46</div><div>F45, F46</div><div>75</div><div>Javelin Throw F54</div><div>F53, F54</div><div>76</div><div>Javelin Throw F57</div><div>F56, F57</div><div>77</div><div>Javelin Throw F64</div><div>F42, F43, F44, F61, F62, F63, F64</div><div>78</div><div>Shot Put F11</div><div>F11</div><div>79</div><div>Shot Put F12</div><div>F12</div><div>80</div><div>Shot Put F20</div><div>F20</div><div>81</div><div>Shot Put F32</div><div>F32</div><div>82</div><div>Shot Put F33</div><div>F33</div><div>83</div><div>Shot Put F34</div><div>F34</div><div>84</div><div>Shot Put F35</div><div>F35</div><div>85</div><div>Shot Put F36</div><div>F36</div><div>86</div><div>Shot Put F37</div><div>F37</div><div>87</div><div>Shot Put F40</div><div>F40</div><div>88</div><div>Shot Put F41</div><div>F41</div><div>89</div><div>Shot Put F46</div><div>F46</div><div>90</div><div>Shot Put F53</div><div>F53</div><div>91</div><div>Shot Put F55</div><div>F54, F55</div><div>92</div><div>Shot Put F57</div><div>F56, F57</div><div>93</div><div>Shot Put F63</div><div>F42, F61, F63</div><div>7/9</div><div>Women (74)</div><div>No</div><div>Event Name</div><div>Eligible Classes</div><div>1</div><div>100m T11</div><div>T11</div><div>2</div><div>100m T12</div><div>T12</div><div>3</div><div>100m T13</div><div>T13</div><div>4</div><div>100m T34</div><div>T33, T34</div><div>5</div><div>100m T35</div><div>T35</div><div>6</div><div>100m T36</div><div>T36</div><div>7</div><div>100m T37</div><div>T37</div><div>8</div><div>100m T38</div><div>T38</div><div>9</div><div>100m T47</div><div>T45, T46, T47</div><div>10</div><div>100m T52</div><div>T51, T52</div><div>11</div><div>100m T53</div><div>T53</div><div>12</div><div>100m T54</div><div>T54</div><div>13</div><div>100m T63</div><div>T42, T63</div><div>14</div><div>100m T64</div><div>T44, T62, T64</div><div>15</div><div>200m T11</div><div>T11</div><div>16</div><div>200m T12</div><div>T12</div><div>17</div><div>200m T35</div><div>T35</div><div>18</div><div>200m T36</div><div>T36</div><div>19</div><div>200m T37</div><div>T37</div><div>20</div><div>200m T47</div><div>T45, T46, T47</div><div>21</div><div>200m T64</div><div>T44, T64</div><div>22</div><div>400m T11</div><div>T11</div><div>23</div><div>400m T12</div><div>T12</div><div>24</div><div>400m T13</div><div>T13</div><div>25</div><div>400m T20</div><div>T20</div><div>26</div><div>400m T37</div><div>T37</div><div>27</div><div>400m T38</div><div>T38</div><div>28</div><div>400m T47</div><div>T45, T46, T47</div><div>29</div><div>400m T53</div><div>T53</div><div>30</div><div>400m T54</div><div>T54</div><div>8/9</div><div>31</div><div>800m T34</div><div>T33, T34</div><div>32</div><div>800m T53</div><div>T53</div><div>33</div><div>800m T54</div><div>T54</div><div>34</div><div>1500m T11</div><div>T11</div><div>35</div><div>1500m T13</div><div>T12, T13</div><div>36</div><div>1500m T20</div><div>T20</div><div>37</div><div>1500m T54</div><div>T53, T54</div><div>38</div><div>5000m T54</div><div>T53, T54</div><div>39</div><div>Marathon T12</div><div>T11, T12</div><div>40</div><div>Marathon T54</div><div>T52, T53, T54</div><div>41</div><div>Long Jump T11</div><div>T11</div><div>42</div><div>Long Jump T12</div><div>T12</div><div>43</div><div>Long Jump T20</div><div>T20</div><div>44</div><div>Long Jump T37</div><div>T37</div><div>45</div><div>Long Jump T38</div><div>T38</div><div>46</div><div>Long Jump T47</div><div>T45, T46, T47</div><div>47</div><div>Long Jump T63</div><div>T42, T61, T63</div><div>48</div><div>Long Jump T64</div><div>T44, T62, T64</div><div>49</div><div>Club Throw F32</div><div>F31, F32</div><div>50</div><div>Club Throw F51</div><div>F51</div><div>51</div><div>Discus Throw F11</div><div>F11</div><div>52</div><div>Discus Throw F38</div><div>F37, F38</div><div>53</div><div>Discus Throw F41</div><div>F40, F41</div><div>54</div><div>Discus Throw F53</div><div>F51, F52, F53</div><div>55</div><div>Discus Throw F55</div><div>F54, F55</div><div>56</div><div>Discus Throw F57</div><div>F56, F57</div><div>57</div><div>Discus Throw F64</div><div>F43, F44, F62, F64</div><div>58</div><div>Javelin Throw F13</div><div>F12, F13</div><div>59</div><div>Javelin Throw F34</div><div>F33, F34</div><div>60</div><div>Javelin Throw F46</div><div>F45, F46</div><div>61</div><div>Javelin Throw F54</div><div>F53, F54</div><div>62</div><div>Javelin Throw F56</div><div>F55, F56</div><div>63</div><div>Shot Put F12</div><div>F11, F12</div><div>9/9</div><div>64</div><div>Shot Put F20</div><div>F20</div><div>65</div><div>Shot Put F32</div><div>F32</div><div>66</div><div>Shot Put F33</div><div>F33</div><div>67</div><div>Shot Put F34</div><div>F34</div><div>68</div><div>Shot Put F35</div><div>F35</div><div>69</div><div>Shot Put F36</div><div>F36</div><div>70</div><div>Shot Put F37</div><div>F37</div><div>71</div><div>Shot Put F40</div><div>F40</div><div>72</div><div>Shot Put F41</div><div>F41</div><div>73</div><div>Shot Put F54</div><div>F54</div><div>74</div><div>Shot Put F57</div><div>F56, F57</div><div>Mixed (1)</div><div>No</div><div>Event Name</div><div>Eligible Classes</div><div>1</div><div>Universal 4x100m</div><div>T11-13,</div><div>T42-47/T61-64</div><div>T35-38</div><div>T33-34/T51-54</div> text/html 2018-04-02T10:19:10+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده مواد دو و میدانی توکیو2020 http://iriathletics.mihanblog.com/post/995 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="419" style="border-collapse: collapse;width:317pt"> <colgroup><col width="42" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1344;width:32pt"> <col width="37" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1184;width:28pt"> <col width="40" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1280;width:30pt"> <col width="41" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1312;width:31pt"> <col width="30" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:960;width:23pt"> <col width="40" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1280;width:30pt"> <col width="42" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1344;width:32pt"> <col width="36" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1152;width:27pt"> <col width="39" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1248;width:29pt"> <col width="38" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1216;width:29pt"> <col width="34" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1088;width:26pt"> </colgroup><tbody><tr height="19" style="mso-height-source:userset;height:14.25pt"> <td colspan="11" rowspan="2" height="38" class="xl70" dir="RTL" width="419" style="border-left:.5pt solid black;border-bottom:.5pt solid black; height:28.5pt;width:317pt">مواد مسابقات دو و میدانی<font class="font6"> مردان </font><font class="font5">که در توکیو2020 برگزار خواهد شد</font></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl66" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">کلاس</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">800</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">5000</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">طول</td> </tr> <tr height="47" style="mso-height-source:userset;height:35.25pt"> <td height="47" class="xl66" dir="LTR" style="height:35.25pt;border-top:none">11</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">یله</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> </tr> <tr height="45" style="mso-height-source:userset;height:33.75pt"> <td height="45" class="xl66" dir="LTR" style="height:33.75pt;border-top:none">12</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td rowspan="2" class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td rowspan="2" class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td rowspan="2" class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> </tr> <tr height="45" style="mso-height-source:userset;height:33.75pt"> <td height="45" class="xl66" dir="LTR" style="height:33.75pt;border-top:none">13</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> </tr> <tr height="45" style="mso-height-source:userset;height:33.75pt"> <td colspan="11" rowspan="2" height="64" class="xl76" dir="RTL" style="height:48.0pt">مواد مسابقات دو و میدانی<font class="font6"> زنان </font><font class="font5">که در توکیو2020 برگزار خواهد شد</font></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> </tr> <tr height="36" style="mso-height-source:userset;height:27.0pt"> <td height="36" class="xl66" dir="RTL" style="height:27.0pt;border-top:none">کلاس</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">800</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">5000</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl68" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl69" dir="RTL" style="border-top:none">طول</td> </tr> <tr height="45" style="mso-height-source:userset;height:33.75pt"> <td height="45" class="xl66" dir="LTR" style="height:33.75pt;border-top:none">11</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td rowspan="2" class="xl69" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl68" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td rowspan="2" class="xl68" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl66" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">12</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td rowspan="2" class="xl67" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td rowspan="2" class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> </tr> <tr height="41" style="mso-height-source:userset;height:30.75pt"> <td height="41" class="xl66" dir="LTR" style="height:30.75pt;border-top:none">13</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> </tr></tbody></table> text/html 2018-03-28T08:49:36+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده توجه ویژه http://iriathletics.mihanblog.com/post/991 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">روسای محترم هیات های ورزشی نابینایان و کم بینایان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">سلام علیکم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">با تبریک فرارسیدن سال جدید و با ارزوی توفیق روز افزون برای شما و همه همکاران عزیزاز خداوند منان سالی پر از موفقیت و بهروزی را برای شما خواهانم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">خواهشمندم به چند نکته با توجه به طولانی بودن تعطیلات توجه فرمایید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">1 – با توجه به اینکه از ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات دو و میدانی تست دوپینگ به عمل خواهد امد و طبق بخشنامه های ارسالی در صورتی که تست ورزشکار مثبت اعلام شود علاوه بر محرومیت از مسابقات به مدت حداقل چهار سال هیات استان بایستی مبلغ ده میلیون تومان خسارت به فدراسیون پرداخت نماید لذا از ورزشکاران سفته و یا چک ضمانت دریافت نمایید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">2 – در صورت امکان، برگ ارنج عودت داده شده را زودتر از اخر فروردین اصلاح و &nbsp;ارسال تا مقدمات کار فراهم شود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">3 – داشتن برگه کلاسبندی برای افراد جدید الزامی است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">4 – همراه داشتن چشم بند برای ورزشکاران کلاس11 الزامی است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">5 -در صورت عدم ارسال برگ ارنج جدید، برگ ارنج قبلی ملاک قرار خواهد گرفت و بعد از 30 فروردین هیچ تغییری پذیرفته نخواهد شد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">6 – بعد از بر گزاری مسابقات دو و میدانی جانبازان و معلولین، بلافاصله کمیته فنی در پارلمپیک برگزار و نفرات انتخابی اعلام می گردد هیات ها مجاز خواهند بود ظرف دو روز اگر اعتراضی دارند مکتوب و مستند به فدراسیون ارسال بدیهی است کمیته فنی در اسرع وقت پاسخ مناسب را خواهد داد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">تذکر در خصوص گلبال بانوان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">در خصوص مسابقات گلبال بانوان قهرمانی کشور که در بابلسر برگزار میشود ورزشکاران جوانان فقط می توانند در یک گروه بازی کنند یا در جوانان و یا در بزرگسالان یعنی هیچ ورزشکاری اجازه بازی در دو گروه جوانان و بزرگسالان را ندارد .همچنین چون مسابقات شطرنج نیز همزمان برگزار می گردد ورزشکاران گلبال مجاز به شرکت در شطرنج نمی باشند و بالعکس<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">هر گونه سوال و ابهامی وجود دارد با کمال میل در خدمت هستیم لطفاسوالات خود را در تلگرام شخصی من ارسال نمایید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">موفق باشید و روزهای پایانی تعطیلات خوبی داشته باشید<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-03-16T20:51:26+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده فزاع http://iriathletics.mihanblog.com/post/990 <div class="cTitle1" style="margin: 0px; padding: 11px 30px 15px 25px; font-weight: bold; background: url(&quot;../Images/news-icon-title.png&quot;) right 17px no-repeat; border-bottom: 0px; border-radius: 2px; position: absolute; top: -5px; text-align: justify; line-height: 20px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_lblTitle_0" style="margin: 0px; padding: 0px;">مسابقات بین المللی پارا دو و میدانی فزاع / نمایندگان ایران سه مدال دیگر کسب کردند</span></div><div class="cDetailText" style="margin: 0px; padding: 42px 10px 10px; text-align: justify; background: none; font-family: Tahoma; width: 684px; display: table; line-height: 23px !important; font-size: 13px !important;"><img src="http://www.paralympic.ir/Files/1/content/Fz-s2.jpg" id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_imgDetail_0" class="cDetailImg" alt="مسابقات بین المللی پارا دو و میدانی فزاع / نمایندگان ایران سه مدال دیگر کسب کردند" title="مسابقات بین المللی پارا دو و میدانی فزاع / نمایندگان ایران سه مدال دیگر کسب کردند" style="margin: 35px 15px 0px 10px; padding: 0px; float: left; width: 200px; height: 160px; border: 1px ridge rgb(0, 0, 0); border-radius: 10px;"><div class="cDetailText" style="margin: 0px; padding: 42px 10px 10px; background: none; line-height: 23px !important;"><span id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_lblText_0" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">نمایندگان پارا دو و میدانی ایران در مسابقات بین المللی فزاع امارات صاحب سه مدال دیگر شدند.</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">به گزارش سایت کمیته ملی پارالمپیک، در روز سوم مسابقات بین المللی پارا دو و میدانی فزاع، حامد امیری، ماده پرتاب نیزه کلاس F۵۴، با رکورد ۲۷ متر و ۸۵ سانتی متر صاحب مدال نقره شد.</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">محمد رضا احمدی در ماده پرتاب وزنه کلاس F۳۳، با رکورد ۸ متر و ۷۹ سانتی متر صاحب نشان برنز شد.</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">هاشم رستگاری دیگر نماینده ایران در ماده دو ۱۰۰ متر کلاس F۳۷، با رکورد ۱۲ ثانیه و ۳۲ صدم ثانیه&nbsp; عنوان چهارم را کسب کرد.</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">کامران یزدی در ماده دو ۱۰۰ متر کلاس F۳۸ نهم شد.</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">زهرا برناکی در&nbsp; ماده دو ۱۰۰ متر کلاس F۴۶ و ظفر ذاکر در ماده پرتاب نیزه کلاس F۵۵ عناوین چهارم را کسب کردند.</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">علیرضا محمودی نیز در ماده پرتاب نیزه کلاس F۵۴، با رکورد ۱۷ متر و ۵۲ سانتی متر در جایگاه هفتم قرار گرفت.</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">در رقابت های پارا دو و میدانی نابینایان و کم بینایان نیز در دوی ۱۰۰ متر بانوان حکیمه گودرزی توانست به دومین مدال نقره خود دست یابد.</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">امروز و در آخرین روز از مسابقات سمیه عطایی در نیزه، گودرزی و مهدوی کیا در پرش طول و اولاد و زمانی و شمشیری در پرتاب دیسک به رقابت با رقبا خواهند پرداخت.</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">به این ترتیب کاروان پارا دو و میدانی نابینایان و کم بینایان تا امروز&nbsp; یک طلا دو نقره و سه برنز کسب کرده و تیم پارا دو و میدانی جانبازان و معلولان نیز ۱۳ مدال به دست آورده است</span></div></span></div></div> text/html 2018-03-16T20:26:03+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده نتایج نیم دو و میدانی در فزاع http://iriathletics.mihanblog.com/post/989 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="535" style="border-collapse: collapse;width:402pt"> <colgroup><col width="133" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:4256;width:100pt"> <col width="85" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2720;width:64pt"> <col width="72" span="2" style="width:54pt"> <col width="72" style="width:54pt"> <col width="101" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3232;width:76pt"> </colgroup><tbody><tr height="19" style="height:14.25pt"> <td colspan="6" rowspan="2" height="38" class="xl66" dir="RTL" width="535" style="border-left:.5pt solid black;border-bottom:.5pt solid black; height:28.5pt;width:402pt">نتایج مسابقات فزاع 1396</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">نام و نام خانوادگی</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">استان</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">کلاس</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">ماده</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">رکورد</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">مقام</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">مهدی اولاد</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">تهران</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12.89</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">مهدی اولاد</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">تهران</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">38.6</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">علی شمشیری</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">بوشهر</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">10.73</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">ششم</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">علی شمشیری</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">بوشهر</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">44.30</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">رحمان زمانی</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">مازندران</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">0.40</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">رحمان زمانی</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">مازندران</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">21/96</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">پنجم</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">حکیمه گودرزی</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">بوشهر</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">29.43</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">حکیمه گودرزی</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">بوشهر</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">14.48</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">حکیمه گودرزی</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">بوشهر</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">133</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">طول</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">4/41</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">پنجم</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">عذرا مهدوی کیا</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">بوشهر</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">طول</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">4/08</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">ششم</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">عذرا مهدوی کیا</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">بوشهر</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">29.85</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">سوم بدون مدال</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">عذرا مهدوی کیا</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">بوشهر</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">14.58</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">سوم بدون مدال</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">سمیه عطایی</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">اصفهان</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">7.43</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">سمیه عطایی</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">اصفهان</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">24.08</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">سمیه عطایی</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">اصفهان</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">15/82</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دهم</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr></tbody></table> text/html 2018-03-14T06:49:51+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده فزاع http://iriathletics.mihanblog.com/post/988 <div><br></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">کسب سه نشان طلا،نقره و برنز حاصل نخستین روز رقابتهای دو ومیدانی فزاء&nbsp;</font></div><div><font size="4">&nbsp;</font></div><div><font size="4">تیم دو و میدانی نابینایان و کم بینایان ایران در مسابقات بین المللی فزاع به یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز دست یافت.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ، نخستین روز مسابقات بین المللی فزاع که در کشور امارات درحال برگزاری است با مدال طلای مهدی اولاد، نقره حکیمه گودرزی و برنزرحمان زمانی پایان یافت.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">مهدی اولاد در کلاس اف ۱۱با پرتاب وزنه به مسافت۱۲ متر و ۸۹ سانتی متر به مدال طلا دست یافت. رحمان زمانی در همین کلاس با پرتاب ۹ متر و ۴۰ سانتی متر به مدال برنز رسید. حکیمه گودرزی نیز در ماده دوی۲۰۰ متر کلاس ۱۲ صاحب گردن آویز نقره شد.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">مهدی اولاد، علی شمشیری، رحمان زمانی، حکیمه گودرزی، سمیه عطایی و عذرا مهدوی کیا ترکیب تیم اعزامی دو و میدانی نابینایان و کم بینایان ایران در این مسابقات است و علی اصغر هادی زاده به عنوان سرمربی و سرپرست همراه تیم ملی به امارات اعزام شده است.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">در این تیم حکیمه گودرزی و عذرا مهدوی کیا در ماده دو رقابت می کنند و سایر ورزشکاران در مواد پرتابی مسابقه می دهند. این مسابقات از ۲۲ تا ۲۶ اسفندماه در شهر دبی امارات برگزار می شود</font></div> text/html 2018-03-14T06:47:09+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده بخشنامه http://iriathletics.mihanblog.com/post/987 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">احتراما بپیوست ارنج تیم دو و میدانی اقایایان و بانوان ان استان و همچنین رکورد های وروودی جاکارتابه حضورتان ارسال خواهشمند است در صورتی که مغایرتیدر لیست ارسالی با لیست قبلی دارد و یا در ارنج تغییری می خواهید انجام دهید حد اکثر تا تاریخ 30 فروردین انجام و به همراه فیش بانکی به ازای هر نفر1500000ریال اعم از مربی .دونده همراه . سرپرست و همراه به فدراسیون ارسال نمایید <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">لازم به ذکر است کلیه ورزشکاران بایستی حتما در سامانه مبین&nbsp; ثبت نام شده باشند وطبق مواد اعلام شده ارنج صورت پذیرد<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">بعد از تاریخ 30/1/97 هیچ تغییری پذیرفته نخواهد شد و صرفا به استانهایی که موارد فوق را رعایت نموده اند اجازه شرکت در مسابقات داده خواهد شد<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">جهت اطلاع بیشتر می توتنید بامسئول انجمن تماس حاصل نمایید</font></span></p> text/html 2018-03-14T06:41:23+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده اخرین رکوردهای انتخابی http://iriathletics.mihanblog.com/post/986 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="471" style="border-collapse: collapse;width:354pt"> <colgroup><col width="96" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3072;width:72pt"> <col width="97" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3104;width:73pt"> <col width="110" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3520;width:83pt"> <col width="168" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:5376;width:126pt"> </colgroup><tbody><tr height="19" style="height:14.25pt"> <td colspan="4" rowspan="2" height="38" class="xl64" dir="RTL" width="471" style="border-left:.5pt solid black;border-bottom:.5pt solid black; height:28.5pt;width:354pt">رکوردهای&nbsp; ورودی برای بازیهای پاراآسیایی 2018 جاکارتا- مردان</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">ماده</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">مردان11</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">مردان 12</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">مردان 13</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">100</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11.66</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11.34</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11.48</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">200</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">23.8</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">23.45</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">23.6</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">55.22</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">53.11</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">52.78</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">1500</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">4.18.42</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">4.15.82</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">4.15.82</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">5000</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">16.28.19</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">16.08.22</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">16.8.22</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">,وزنه</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">9.5</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">14.8 1</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">*</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">نیزه</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">*</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">57.12</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">57.12</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">دیسک</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">30.23</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">40.21</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">*</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">طول</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">4.9</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">6.68</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">*</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td colspan="4" rowspan="2" height="38" class="xl70" dir="RTL" style="border-left:.5pt solid black; border-bottom:.5pt solid black;height:28.5pt">رکوردهای&nbsp; ورودی برای بازیهای پاراآسیایی 2018 جاکارتا-بانوان</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">ماده</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">زنان11</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">زنان12</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">زنان 13</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">100</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">13.47</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">13.15</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">13.15</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">200</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">27.26</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">28.15</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">*</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">1.12.28</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">1.03.86</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">*</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">1500</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">6.00.00</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">5.50.65</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">5.54.65</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">وزنه</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">10.97</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11.7</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">*</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">نیزه</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">*</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">34.3</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">35.6</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">دیسک</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">24</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">30</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">*</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">طول</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">4.5</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">4.89</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">*</td> </tr></tbody></table> text/html 2018-03-07T13:19:47+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده مصاحبه http://iriathletics.mihanblog.com/post/985 <div class="cTitle1" style="margin: 0px; padding: 11px 30px 15px 25px; font-weight: bold; background: url(&quot;../Images/news-icon-title.png&quot;) right 17px no-repeat; border-bottom: 0px; border-radius: 2px; position: absolute; top: -5px; text-align: justify; line-height: 20px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_lblTitle_0" style="margin: 0px; padding: 0px;">تیم دو و میدانی نابینایان و کم بینایان به امارات اعزام می شود</span></div><div class="cDetailText" style="margin: 0px; padding: 42px 10px 10px; text-align: justify; background: none; font-family: Tahoma; width: 684px; display: table; line-height: 23px !important; font-size: 13px !important;"><img src="http://www.paralympic.ir/Files/1/content/HD-s_1.jpg" id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_imgDetail_0" class="cDetailImg" alt="تیم دو و میدانی نابینایان و کم بینایان به امارات اعزام می شود" title="تیم دو و میدانی نابینایان و کم بینایان به امارات اعزام می شود" style="margin: 35px 15px 0px 10px; padding: 0px; float: left; width: 200px; height: 160px; border: 1px ridge rgb(0, 0, 0); border-radius: 10px;"><div class="cDetailText" style="margin: 0px; padding: 42px 10px 10px; background: none; line-height: 23px !important;"><span id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_lblText_0" style="margin: 0px; padding: 0px;">نایب رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان برنامه های تیم های ملی گلبال، فوتبال پنج نفره، شنا و دو و میدانی را تشریح کرد و از تشکیل سه انجمن جدید در فدراسیون نابینایان و کم بینایان خبر داد.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">علی اصغر هادی زاده در خصوص اعزام تیم ملی دو و میدانی نابینایان و کم بینایان به مسابقات بین المللی فزاع به سایت کمیته ملی پارالمپیک گفت: تیم ملی دو و میدانی با ترکیب شش نفره به این رقابت ها اعزام می شود. مهدی اولاد، علی شمشیری، رحمان زمانی، حکیمه گودرزی، سمیه عطایی و عذرا مهدوی کیا ترکیب تیم اعزامی هستند و من هم به عنوان سرمربی و سرپرست همراه تیم ملی به امارات اعزام می شوم. در این تیم حکیمه گودرزی و عذرا مهدوی کیا در بخش دو رقابت می کنند و سایر ورزشکاران در مواد پرتابی مسابقه خواهند داد. هدف از اعزام این تیم انجام کلاسبندی است. این مسابقات از ۲۲ تا ۲۶ اسفندماه در شهر دبی امارات برگزار می شود.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">وی همچنین درباره شرایط تیم های ملی گلبال و فوتبال پنج نفره اظهار داشت: اردوی تیم ملی فوتبال پنج نفره برای حضور در تورنمنت بین المللی بلژیک و رقابت های جام جهانی از فردا چهارشنبه آغاز می شود. تیم ملی گلبال نیز دومین مرحله اردوی آمادگی خود را از ۱۹ اسفندماه در اصفهان برگزار می کند. این تیم برای شرکت در تورنمنت بین المللی چین آماده می شود که آخر فروردین ماه انجام می شود و ترکیب تیم اعزامی برای شرکت در تورنمنت چین نیز تا آخر این ماه مشخص خواهد شد، اما ترکیب تیم برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان ممکن است تغییر کند. در حقیقت حضور در این تورنمنت تدارکاتی برای رقابت های جام جهانی است.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">نایب رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان افزود: تیم فوتبال پنج نفره نیز ابتدا اردیبهشت ماه در تورنمنت بین المللی بلژیک شرکت می کند که رویدادی تدارکاتی برای حضور در رقابت های جام جهانی محسوب می شود. تیم ملی گلبال با ترکیب ۱۰ نفر و فوتبال پنج نفره با ترکیب ۱۴ نفر در اردوهای آمادگی شرکت خواهند کرد.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">هادی زاده همچنین درباره تیم های ملی شنا و دو و میدانی اظهار داشت: ملی پوشان شنا مثل تیم دو و میدانی اردوهای خود را به صورت غیرمتمرکز انجام می دهند. رقابت های انتخابی تیم ملی دو و میدانی بانوان روز ۱۸ اردیبهشت ماه و مردان روزهای ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه انجام شده و ترکیب نهایی تیم ملی برای بازی های پارا آسیایی جاکارتا مشخص می شود.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">نایب رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان همچنین درباره راه اندازی انجمن های جدید فدراسیون گفت: در سال ۱۳۹۷ سه انجمن اسکی، بولینگ و دوچرخه سواری راه اندازی خواهد ش</span></div></div> text/html 2018-03-02T19:04:49+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده اخرین اصلاحیه ورودی جاکارتا http://iriathletics.mihanblog.com/post/984 <div><span style="white-space:pre"> </span></div><div><span style="white-space: pre;"> </span></div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="455" style="border-collapse: collapse;width:342pt"> <colgroup><col width="72" style="width:54pt"> <col width="14" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:448;width:11pt"> <col width="119" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3808;width:89pt"> <col width="72" style="width:54pt"> <col width="45" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1440;width:34pt"> <col width="72" style="width:54pt"> <col width="61" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1952;width:46pt"> </colgroup><tbody><tr height="20" style="height:15.0pt"> <td colspan="7" rowspan="2" height="40" class="xl66" dir="RTL" width="277" style="height:30.0pt;width:208pt">رکوردهای&nbsp; ورودی برای بازیهای پاراسیایی جاکارتا- مردان</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> </tr> <tr height="30" style="height:22.5pt"> <td colspan="2" height="30" class="xl64" dir="RTL" style="height:22.5pt">ماده</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">مردان11</td> <td colspan="2" class="xl64" dir="RTL">مردان 12</td> <td colspan="2" class="xl64" dir="RTL">مردان 13</td> </tr> <tr height="30" style="height:22.5pt"> <td colspan="2" height="30" class="xl64" dir="LTR" style="height:22.5pt">100</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11.6</td> <td colspan="2" class="xl64" dir="LTR">11.38</td> <td colspan="2" class="xl64" dir="LTR">11.42</td> </tr> <tr height="30" style="height:22.5pt"> <td colspan="2" height="30" class="xl64" dir="LTR" style="height:22.5pt">200</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">25.07</td> <td colspan="2" class="xl64" dir="LTR">23.2</td> <td colspan="2" class="xl64" dir="LTR">23.8</td> </tr> <tr height="30" style="height:22.5pt"> <td colspan="2" height="30" class="xl64" dir="LTR" style="height:22.5pt">400</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">54.22</td> <td colspan="2" class="xl64" dir="LTR">53.11</td> <td colspan="2" class="xl64" dir="LTR">52.78</td> </tr> <tr height="30" style="height:22.5pt"> <td colspan="2" height="30" class="xl64" dir="LTR" style="height:22.5pt">1500</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">4.18.42</td> <td colspan="2" class="xl64" dir="LTR">4.15.82</td> <td colspan="2" class="xl64" dir="LTR">*</td> </tr> <tr height="30" style="height:22.5pt"> <td colspan="2" height="30" class="xl64" dir="LTR" style="height:22.5pt">5000</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">16.22.19</td> <td colspan="2" class="xl64" dir="LTR">16.02.22</td> <td colspan="2" class="xl64" dir="LTR">*</td> </tr> <tr height="30" style="height:22.5pt"> <td colspan="2" height="30" class="xl64" dir="LTR" style="height:22.5pt">,وزنه</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">9.87</td> <td colspan="2" class="xl64" dir="LTR">14.8 1</td> <td colspan="2" class="xl64" dir="LTR">*</td> </tr> <tr height="30" style="height:22.5pt"> <td colspan="2" height="30" class="xl64" dir="RTL" style="height:22.5pt">نیزه</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">*</td> <td colspan="2" class="xl64" dir="LTR">57.12</td> <td colspan="2" class="xl64" dir="LTR">57.12</td> </tr> <tr height="30" style="height:22.5pt"> <td colspan="2" height="30" class="xl64" dir="RTL" style="height:22.5pt">دیسک</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">30.23</td> <td colspan="2" class="xl64" dir="LTR">40.21</td> <td colspan="2" class="xl64" dir="LTR">*</td> </tr> <tr height="30" style="height:22.5pt"> <td colspan="2" height="30" class="xl64" dir="RTL" style="height:22.5pt">طول</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">5.56</td> <td colspan="2" class="xl64" dir="LTR">6.68</td> <td colspan="2" class="xl64" dir="LTR">*</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td colspan="7" rowspan="3" height="60" class="xl65" dir="RTL" style="height:45.0pt">رکوردهای ورودی بانوان برای بازی های پارااسیایی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> </tr> <tr height="25" style="height:18.75pt"> <td height="25" class="xl63" dir="RTL" style="height:18.75pt;border-top:none">ماده</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">زنان11</td> <td colspan="2" class="xl67" dir="RTL" style="border-left:.5pt solid black">زنان12</td> <td colspan="2" class="xl63" dir="RTL">زنان 13</td> </tr> <tr height="25" style="height:18.75pt"> <td height="25" class="xl63" dir="LTR" style="height:18.75pt;border-top:none">100</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">13.9</td> <td colspan="2" class="xl67" dir="LTR" style="border-left:.5pt solid black">12.91</td> <td colspan="2" class="xl63" dir="LTR">12.95</td> </tr> <tr height="25" style="height:18.75pt"> <td height="25" class="xl63" dir="LTR" style="height:18.75pt;border-top:none">200</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">27.06</td> <td colspan="2" class="xl67" dir="LTR" style="border-left:.5pt solid black">28.31</td> <td colspan="2" class="xl67" dir="LTR" style="border-left:.5pt solid black">&nbsp;</td> </tr> <tr height="25" style="height:18.75pt"> <td height="25" class="xl63" dir="LTR" style="height:18.75pt;border-top:none">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">1.07.28</td> <td colspan="2" class="xl67" dir="LTR" style="border-left:.5pt solid black">1.04.25</td> <td colspan="2" class="xl63" dir="LTR">&nbsp;</td> </tr> <tr height="25" style="height:18.75pt"> <td height="25" class="xl63" dir="LTR" style="height:18.75pt;border-top:none">1500</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">5.57.73</td> <td colspan="2" class="xl67" dir="LTR" style="border-left:.5pt solid black">5.47.65</td> <td colspan="2" class="xl63" dir="LTR">&nbsp;</td> </tr> <tr height="25" style="height:18.75pt"> <td height="25" class="xl63" dir="RTL" style="height:18.75pt;border-top:none">وزنه</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td colspan="2" class="xl67" dir="LTR" style="border-left:.5pt solid black">12</td> <td colspan="2" class="xl63" dir="LTR">&nbsp;</td> </tr> <tr height="25" style="height:18.75pt"> <td height="25" class="xl63" dir="RTL" style="height:18.75pt;border-top:none">نیزه</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td colspan="2" class="xl67" dir="LTR" style="border-left:.5pt solid black">27</td> <td colspan="2" class="xl63" dir="LTR">28</td> </tr> <tr height="25" style="height:18.75pt"> <td height="25" class="xl63" dir="RTL" style="height:18.75pt;border-top:none">دیسک</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">25</td> <td colspan="2" class="xl67" dir="LTR" style="border-left:.5pt solid black">30</td> <td colspan="2" class="xl63" dir="LTR">&nbsp;</td> </tr> <tr height="25" style="height:18.75pt"> <td height="25" class="xl63" dir="RTL" style="height:18.75pt;border-top:none">طول</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">4.41</td> <td colspan="2" class="xl67" dir="LTR" style="border-left:.5pt solid black">4.89</td> <td colspan="2" class="xl63" dir="LTR">&nbsp;</td> </tr></tbody></table></div> text/html 2018-02-24T05:16:52+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده اطلاعیه http://iriathletics.mihanblog.com/post/983 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="4">اطلاعیه<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="4">با توجه به اعلام مواد&nbsp; دو و میدانی که در جاکارتا و البته در توکیو برگزار می گردد اعلام شده است و با عنایت به برگزاری مسابقات انتخابی اردیبهشت ماه و اعلام رکوردهای ورودی و سوالات مکرر ورزشکاران عزیز خواهشمند است به موارد ذیل توجه کافی داشته باشید <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="4">1 – بجز رکورد پرتاب وزنه بانوان در کلاس 11 که به 11 متر و کلاس 12 به 12 متر تغییر می کند هیچگونه تغییری وجود ندارد<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="4">2 – با توجه به سهمیه تیم ملی معلولین ایران شامل هم معلولیت ها اعم از نابینایان و کم بینایان و جانبازان و معلولین در همه کلاس ها حدود 28 کلاس می باشد این رکوردها به منزله انتخاب شدن نیست بلکه ابتدا کسانی که رکورد نفر اول و بعد دوم و بعد نفر سوم انتخاب خواهند شد .بر اساس بررسی اولیه تعداد نفرات در رده سوم بیش از ظرفیت سهمیه خواهد بود لذا ممکن است تعدادی از نفرات سوم نتوانند انتخاب شوند لذا سعی کنید به نفرات اول و دوم نزدیک شوید تا انشالله شانس انتخاب شدن بالا رود<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="4">3 – کلیه ورزشکاران باید در مسابقات اردیبهشت شرکت کنند <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="4">4 – کسانی که اسم انها در رنکینگ2017ثبت شده باشد می توانند حتی اگر کلاسبندی هم نداشته باشند در جاکارتا شرکت کنند در غیر اینصورت اگر انتخاب شوند حتما باید یک مسابقه برون مرزی بروند<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="4">اخرین مهلت ارسال ارنج تیم ها توسط هیات استانها 15اسفند میباشد لطفا توجه نمایید <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="4">تیمها فقط می توانند طبق فرم ارسال شده ثبت نام نمایند از ارسال اسامی بدون فرم پذیرفته نمی شود<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="4">در ارنج تیم با توجه به برنامه مسابقات اقدام نمایید<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="4">هر گونه سوال را از طریق وبلاک و یا تلگرام مطرح در خدمت دوستان هستیم</font><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-02-15T18:02:50+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده جاکارتا http://iriathletics.mihanblog.com/post/982 <div>اطلاعیه مهم&nbsp;</div><div>مواد دو و میدانی که در جاکارتا برگزار میشود اعلام شد که در ذیل حهت اطلاع مربیان و ورزشکاران عزیز اعلام می گردد.لازم به ذکر است در پرتابها و پرش ها کلاس هایی که ادغام هستند براساس امتیاز رزا محاسبه خواهد شد ولی در دوها بر اساس بهترین عملکرد ورزشکار لطفا در ارنج تیم برای مسابقات انتخابی این مواد را ملاک قرار دهید.قصعل بر اساس این مواد تغییراتی در برنامه مسابقات نیز اعمال خواهد شد که به زودی اعلام می نماییم</div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="707" style="border-collapse: collapse;width:532pt"> <colgroup><col width="42" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1344;width:32pt"> <col width="57" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1824;width:43pt"> <col width="69" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2208;width:52pt"> <col width="57" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1824;width:43pt"> <col width="58" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1856;width:44pt"> <col width="64" span="5" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2048; width:48pt"> <col width="104" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3328;width:78pt"> </colgroup><tbody><tr height="19" style="height:14.25pt"> <td colspan="11" rowspan="2" height="38" class="xl67" dir="RTL" width="707" style="height:28.5pt;width:532pt">مواد مسابقات دو و میدانی<font class="font6"> مردان </font><font class="font5">که به احتمال زیاد در جا کارتا برگزار خواهد شد</font></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">کلاس</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">800</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">5000</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">طول</td> </tr> <tr height="47" style="mso-height-source:userset;height:35.25pt"> <td height="47" class="xl65" dir="LTR" style="height:35.25pt;border-top:none">11</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">یله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> </tr> <tr height="45" style="mso-height-source:userset;height:33.75pt"> <td height="45" class="xl65" dir="LTR" style="height:33.75pt;border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td rowspan="2" class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td rowspan="2" class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td rowspan="2" class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> </tr> <tr height="45" style="mso-height-source:userset;height:33.75pt"> <td height="45" class="xl65" dir="LTR" style="height:33.75pt;border-top:none">13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> </tr> <tr height="45" style="mso-height-source:userset;height:33.75pt"> <td colspan="11" rowspan="2" height="64" class="xl67" dir="RTL" style="height:48.0pt">مواد مسابقات دو و میدانی&nbsp; <font class="font6">زنان</font><font class="font5"> که به احتمال زیاد در جا کارتا برگزار خواهد شد</font></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">کلاس</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">طول</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">11</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td rowspan="2" class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td rowspan="2" class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td rowspan="2" class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td rowspan="2" class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr></tbody></table></div>