انجمن دو و میدانی معلولین http://iriathletics.mihanblog.com 2018-02-20T10:45:05+01:00 text/html 2018-02-15T14:32:50+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده جاکارتا http://iriathletics.mihanblog.com/post/982 <div>اطلاعیه مهم&nbsp;</div><div>مواد دو و میدانی که در جاکارتا برگزار میشود اعلام شد که در ذیل حهت اطلاع مربیان و ورزشکاران عزیز اعلام می گردد.لازم به ذکر است در پرتابها و پرش ها کلاس هایی که ادغام هستند براساس امتیاز رزا محاسبه خواهد شد ولی در دوها بر اساس بهترین عملکرد ورزشکار لطفا در ارنج تیم برای مسابقات انتخابی این مواد را ملاک قرار دهید.قصعل بر اساس این مواد تغییراتی در برنامه مسابقات نیز اعمال خواهد شد که به زودی اعلام می نماییم</div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="707" style="border-collapse: collapse;width:532pt"> <colgroup><col width="42" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1344;width:32pt"> <col width="57" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1824;width:43pt"> <col width="69" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2208;width:52pt"> <col width="57" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1824;width:43pt"> <col width="58" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1856;width:44pt"> <col width="64" span="5" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2048; width:48pt"> <col width="104" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3328;width:78pt"> </colgroup><tbody><tr height="19" style="height:14.25pt"> <td colspan="11" rowspan="2" height="38" class="xl67" dir="RTL" width="707" style="height:28.5pt;width:532pt">مواد مسابقات دو و میدانی<font class="font6"> مردان </font><font class="font5">که به احتمال زیاد در جا کارتا برگزار خواهد شد</font></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">کلاس</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">800</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">5000</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">طول</td> </tr> <tr height="47" style="mso-height-source:userset;height:35.25pt"> <td height="47" class="xl65" dir="LTR" style="height:35.25pt;border-top:none">11</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">یله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> </tr> <tr height="45" style="mso-height-source:userset;height:33.75pt"> <td height="45" class="xl65" dir="LTR" style="height:33.75pt;border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td rowspan="2" class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td rowspan="2" class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td rowspan="2" class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> </tr> <tr height="45" style="mso-height-source:userset;height:33.75pt"> <td height="45" class="xl65" dir="LTR" style="height:33.75pt;border-top:none">13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> </tr> <tr height="45" style="mso-height-source:userset;height:33.75pt"> <td colspan="11" rowspan="2" height="64" class="xl67" dir="RTL" style="height:48.0pt">مواد مسابقات دو و میدانی&nbsp; <font class="font6">زنان</font><font class="font5"> که به احتمال زیاد در جا کارتا برگزار خواهد شد</font></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">کلاس</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">طول</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">11</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td rowspan="2" class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td rowspan="2" class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td rowspan="2" class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td rowspan="2" class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr></tbody></table></div> text/html 2018-02-12T12:44:13+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده تکمیل فرم http://iriathletics.mihanblog.com/post/980 مسولین محترم هیات ها با توجه به اینکه وزارت ورزش در نظر دارد برای قهرمانان پارا اسیایی و پارلمپیک کارت شناسایی صادر تماید لطفا نسبت به تکمیل فرم برای ورزشکاران استان خود اقدام و تا اخر هفته ارسال نمایید ضمنا اگر ورزشکاری از قلم اغتاده اعلام تا اقدام شود ضمنا بعد از تاریخ مقرر مسولیتی متوجه فدراسیون نخواهد بود ممنون یاد اوری می کنم فقط ورزشکاران پاراسیایی و پارلمپیک <div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="826" style="border-collapse: collapse;width:620pt"> <colgroup><col width="168" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:5376;width:126pt"> <col width="82" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2624;width:62pt"> <col width="72" span="3" style="width:54pt"> <col width="360" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:11520;width:270pt"> </colgroup><tbody><tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" width="168" style="height:14.25pt;width:126pt">نام و نام خانوادگی</td> <td class="xl63" dir="RTL" width="82" style="width:62pt">عنوان مسابقات</td> <td class="xl63" dir="RTL" width="72" style="width:54pt">رشته</td> <td class="xl63" dir="RTL" width="72" style="width:54pt">نام پدر</td> <td class="xl63" dir="RTL" width="72" style="width:54pt">شماره ملی</td> <td class="xl63" dir="RTL" width="360" style="width:270pt">ادرس منزل</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">سید عرفان حسینی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">سجاد نیک پرست</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">احمد رضا کاظمی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">حسن عسگری</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">حمید ایمانپور</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">مهدی مرادی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">امیر خسروانی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">وحید علی نجیمی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">علی نصیری</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">هاجر تکتاز</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">مسعود حیدری</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">اریان لطفی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">فالح ناصری پوران</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">حسین سعیدی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">حمید اسلامی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">علی الهی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">امین بابلی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">سامان پاکباز</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">هانی عساکره</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">سعید رحمتی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">محمد علی شنانی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">سید امیر نتاج</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">حامد علیزاده</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">حمزه ندری</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">محمد عابد</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">سید امیر نوری جعفری</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">وحید کشتکار</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">محمد دلیرحیدر ابادی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">محمد حسین کریمی جهان ابادی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">حسین رجب پور</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">احمد شاه حسینی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">محمد حیدری</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">حمید شهلاوی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">محمد رضا جلیلی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">مقصود قلی زاده</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">کامبیز محکم</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">امیر پور رضوی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">مرتضی معبودی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">اصغر روحی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">صادق رحیمی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">بهزاد زاد علی اصغر</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">میثم شجاعیان</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">اکبر شوشتری</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">حجت الله مزار عی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">مهرداد عباسی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">محسن جلیلوند</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">بهزاد جهانگیری</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">محمد سرنجی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">مهدی سیاحی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">مصطفی شهیازی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">جواد شیردل</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">فاطمه قائدی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">فاطمه تیره گری</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">سمانه موسی لو</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">فائزه مظفری</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">مریم اهوان</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">فریبا ابارقی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">محمد رضا مهسنی نسب</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">رسول باصری</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr></tbody></table></div> text/html 2018-02-08T10:17:53+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده مصاحبه http://iriathletics.mihanblog.com/post/979 <div class="item-title" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: right;"><h2 itemprop="headline" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.2em; margin: 2px 0px 10px; font-size: 24px; position: relative; padding-right: 20px;">قوانین استخدامی نگاه مثبتی به معلولان ندارد</h2></div><div class="item-img" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: right;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><span class="large-image" style="box-sizing: border-box;"><a href="https://media.mehrnews.com/old/Original/1393/05/12/IMG13002204.JPG" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(42, 100, 150); outline: none 0px; outline-offset: -2px;"><img src="https://media.mehrnews.com/old/Larg1/1393/05/12/IMG13002204.JPG" alt="علی اصغر هادیزاده" class="" title="قوانین استخدامی نگاه مثبتی به معلولان ندارد" align="left" itemprop="image" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 629.75px; height: auto;"></a></span></div></div><div class="item-meta pull-left" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: right; float: left !important;"><div class="meta" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; text-align: left; color: rgb(85, 85, 85); border-bottom: 1px dotted gray; line-height: 2.25em; width: 273.781px; margin: 0px 1px;">شناسهٔ خبر: 4221916 -&nbsp;<time class="item-time" style="box-sizing: border-box;">چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۴</time></div><div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; margin: 3px 0px 0px; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: left;"><a target="_blank" rel="index" href="https://www.mehrnews.com/service/Provinces" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none; font-family: Tahoma;">استانها</a>&nbsp;&gt;&nbsp;<a href="https://www.mehrnews.com/service/Provinces/Ardabil" rel="index" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none; font-family: Tahoma;">اردبیل</a></div></div><div class="item-body" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: right;"><span itemprop="description" class="intro-text" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.2em; line-height: normal; color: rgb(96, 96, 96); margin: 10px 0px; display: inline-block;">اردبیل- نایب رئیس فدراسیون ورزش های نابینایان و کم‌بینایان گفت: قوانین استخدامی کشور نگاه مثبتی به معلولان به ویژه روشندلان ندارد.</span><div class="full-text" itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; line-height: 1.6em; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: -0.3px;">به گزارش&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 128);">خبرنگار</span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 128);">مهر</span>، علی اصغر مهدی زاده صبح چهارشنبه در حاشیه مجمع انتخاباتی هیئت ورزش های نابینایان استان اردبیل درجمع خبرنگاران تصریح کرد: در تدوین قوانین یا اشتباهی صورت گرفته یا قانون گذار نگاه مثبتی نداشته است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; line-height: 1.6em; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: -0.3px;">وی افزود: در جلسات متعدد با سازمان امور استخدامی کشور این خلا ها مطرح شده و لازم است سازو کار استخدام به نفع معلولان تغییر یابد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; line-height: 1.6em; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: -0.3px;">نایب رئیس فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان با ذکر مثالی افزود: در استخدام فرصت برای فرزندان قهرمانان پیش بینی شده در حالی که در وضعیت فعلی خود قهرمان ما شغلی نداشته و ازدواج نکرده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; line-height: 1.6em; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: -0.3px;">هادی زاده افزود: از سویی در استخدامی قهرمان پاراالمپیک مطرح شده در حالی که تعداد قهرمانان پاراالمپیک محدود است و باید به پاراآسیایی نیز توجه شود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; line-height: 1.6em; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: -0.3px;">وی همچنین به ضرورت استفاده از ارزش افزوده برای تمامی معلولان اشاره و تاکید کرد: در برخی استان ها به نابینایان و ناشنوایان نیز توجه شده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; line-height: 1.6em; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: -0.3px;">هادی زاده در ادامه به سیاست های جدید فدراسیون اشاره کرد و افزود: از جمله برگزاری دوره های آموزشی تطبیقی در دست اجرا است و امسال برای رشته دوومیدانی اجرا شد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; line-height: 1.6em; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: -0.3px;">نایب رئیس فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان با اعلام آمادگی این فدراسیون برای برگزاری دوره های دیگر اضافه کرد: از سویی به دنبال تربیت داوران و مربیان و جذب کرسی های بین المللی هستیم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; line-height: 1.6em; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: -0.3px;">هادی زاده تاکید کرد: حمایت&nbsp;ورزشکاران &nbsp;در تمامی شهرها مورد تاکید بوده و هر کجا تعداد ورزشکار اندک است بهتر است انفرادی کار کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; line-height: 1.6em; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: -0.3px;">وی افزود: تقویت ورزش انفرادی به اندازه همگانی در حوزه معلولان قابل اهمیت است و لازم است با همکاری آموزش و پرورش و از طریق مدارس استثنایی آمار نابینایان احصا شده و برای پرورش استعدادهای ورزشی آنها اقدام شود</p></div></div> text/html 2018-02-08T07:11:38+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده بخشنامه http://iriathletics.mihanblog.com/post/978 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a name="To"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA">سرپرست/مدیرکل محترم‌ورزش‌وجوانان31استان</span></a><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">با اهداء سلام<o:p></o:p></span></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td><!--[endif]--> <div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a name="Cc"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></a><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </div> <!--[if !mso]--></td> </tr> </tbody></table><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><v:shapetype id="_x0000_t202" coordsize="21600,21600" o:spt="202" path="m,l,21600r21600,l21600,xe"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:path gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"> </v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1026" type="#_x0000_t202" alt="_Cc_" style="position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:-49.5pt; margin-top:490.65pt;width:555pt;height:20.7pt;z-index:251659264" filled="f" stroked="f"> <v:textbox> <!--[if !mso]--> <!--[endif]--></v:textbox> </v:shape><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; احتراماً؛<b>ضمنعرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار بزرگ انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و شهیدان والامقام ، </b>پیرو بخشنامه شماره 523/ص/96/279 مورخ 26/9/96 در خصوص برگزاری مسابقات دو ومیدانی قهرمانی باشگاه های ایران و انتخابی تیم ملی جهت حضور در بازیهای پاراآسیایی جاکارتا به پیوست 2 برگ ارنج مخصوص آقایان و بانوان ارسال می گردد ، خواهشمند است به هیئت استان دستور فرمائید با رعایت دقیق مفاد بخشنامه فوق الذکر نسبت به تکمیل آن با خط خوانا و با دقت کامل اقدام و حداکثر تا 15/12/96 به این فدراسیون ارسال نمایند .<o:p></o:p></span></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">بدیهی است تاریخ فوق به هیچ وجه تمدید نخواهد شد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مسئول انجمن دو ومیدانی فدراسیون تماس حاصل فرمائید&nbsp;</span> text/html 2018-01-28T16:37:34+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده اطلاعیه http://iriathletics.mihanblog.com/post/973 <div><font size="5" color="#cc0000">مهم :</font></div><div><font size="4" color="#33ff33">مهلت ثبت نام اولین مرحله</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;دو و میدانی باشگاهی و انتخابی تیم ملی اعزامی به جاکارتا 15 بهمن میباشد بدیهی است استانهایی که تا تاریخ فوق اعلام امادگی نکنند نمی توانند در مسابقات شرکت کنند</font></div> text/html 2018-01-23T03:55:05+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده ثبت نام http://iriathletics.mihanblog.com/post/972 <div><br></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font size="4">&nbsp;مهلت ثبت نام اولین مرحله</font><div style="font-size: 10.6667px;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font size="4">&nbsp;دو و میدانی باشگاهی و انتخابی تیم ملی اعزامی به جاکارتا 15 بهمن میباشد</font></div></div></div> text/html 2018-01-21T08:31:40+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده ریاست کمیته دو و میدانی جهانی نابینایان http://iriathletics.mihanblog.com/post/971 <div class="cTitle1" style="margin: 0px; padding: 11px 30px 15px 25px; font-weight: bold; background: url(&quot;../Images/news-icon-title.png&quot;) right 17px no-repeat; border-bottom: 0px; border-radius: 2px; position: absolute; top: -5px; text-align: justify; line-height: 20px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_lblTitle_0" style="margin: 0px; padding: 0px;">مصطفی بهرامی رئیس کمیته جهانی دو و میدانی نابینایان و کم بینایان شد</span></div><div class="cDetailText" style="margin: 0px; padding: 42px 10px 10px; text-align: justify; background: none; font-family: Tahoma; width: 684px; display: table; line-height: 23px !important; font-size: 13px !important;"><img src="http://www.paralympic.ir/Files/1/content/Mb-s_3.jpg" id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_imgDetail_0" class="cDetailImg" alt="مصطفی بهرامی رئیس کمیته جهانی دو و میدانی نابینایان و کم بینایان شد" title="مصطفی بهرامی رئیس کمیته جهانی دو و میدانی نابینایان و کم بینایان شد" style="margin: 35px 15px 0px 10px; padding: 0px; float: left; width: 200px; height: 160px; border: 1px ridge rgb(0, 0, 0); border-radius: 10px;"><div class="cDetailText" style="margin: 0px; padding: 42px 10px 10px; background: none; line-height: 23px !important;"><span id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_lblText_0" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">مصطفی بهرامی، مربی تیم ملی پارا دو و میدانی ایران، به عنوان رئیس کمیته جهانی نابینایان و کم بینایان انتخاب شد.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">بهرامی در این خصوص به سایت کمیته ملی پارالمپیک گفت: فدراسیون جهانی نابینایان و کم بینایان برای کرسی های مختلف درخواست داده بود تا کسانی که تمایل دارند در پست های مختلف نامزد شوند.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">وی افزود: من به پیشنهاد علی اصغر هادی زاده، نایب رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان، کارنامه فعالیت های مربیگری خود را ارسال کردم که در نهایت مرا به عنوان رئیس کمیته دو و میدانی جهانی نابینایان و کم بینایان انتخاب کردند.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">مربی تیم ملی پارا دو و میدانی ایران اظهار داشت: کمیته دو و میدانی جهانی نابینایان و کم بینایان و چارت این کمیته باید تشکیل شود و با کمیته بین المللی پارالمپیک ارتباط برقرار کنیم.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">&nbsp;<img alt="" src="http://www.paralympic.ir/Files/1/content/Mb-b.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">وی ادامه داد: قصد دارم مواد مختلف پارا دو و میدانی را گسترش دهم و هدفم این است با برنامه ریزی خوب و با استفاده از افراد باتجربه، دو و میدانی نابینایان و کم بینایان را گسترش دهیم</span></p></span></div></div> text/html 2018-01-21T05:28:22+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده تبریک http://iriathletics.mihanblog.com/post/970 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://ce.sharif.edu/~esfahani/Album/Besmellah/index.html"><span dir="LTR" style="font-size: 6.5pt; line-height: 107%; font-family: Verdana, sans-serif; color: blue; text-decoration-line: none;"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:179.25pt; height:25.5pt' o:button="t"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\a\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" o:href="http://ce.sharif.edu/~esfahani/Album/Besmellah/images/besmellah__116_.jpg"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img border="0" width="239" height="34" src="file:///C:/Users/a/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" v:shapes="_x0000_i1025"><!--[endif]--></span></a><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nasim&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nasim&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nasim&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nasim&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:26.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:FA">با اهداء سلام صلوات بر محمد و آل محمد (ص)<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:26.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:FA">بدینوسیله انتخاب بجا و شایسته &nbsp;جناب آقای دکتر بهرامی&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;به عنوان « رئیس کمیته دو ومیدانی جهانی نابینایان و کم بینایان » را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت داریم .<a name="_GoBack"></a><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:26.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:FA">امید است با حضور ایشان و با بکارگیری کادر قوی و کارآمد شاهد رشد و تعالی دو ومیدانی نابینایان در سطح جهان باشیم . <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:26.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:26.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;علی اصغر هادی زاده<o:p></o:p></span></b></p> text/html 2018-01-17T04:01:58+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده مصاحبه http://iriathletics.mihanblog.com/post/969 <div class="cTitle1" style="margin: 0px; padding: 11px 30px 15px 25px; font-weight: bold; background: url(&quot;../Images/news-icon-title.png&quot;) right 17px no-repeat; border-bottom: 0px; border-radius: 2px; position: absolute; top: -5px; text-align: justify; line-height: 20px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_lblTitle_0" style="margin: 0px; padding: 0px;">مسعود اشرفی: قطع شدن بودجه کمیته ملی پارالمپیک به دلیل نداشتن اساسنامه تعجب برانگیز است</span></div><div class="cDetailText" style="margin: 0px; padding: 42px 10px 10px; text-align: justify; background: none; font-family: Tahoma; width: 684px; display: table; line-height: 23px !important; font-size: 13px !important;"><img src="http://www.paralympic.ir/Files/1/content/Mr-ashrafi-s_1.jpg" id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_imgDetail_0" class="cDetailImg" alt="مسعود اشرفی: قطع شدن بودجه کمیته ملی پارالمپیک به دلیل نداشتن اساسنامه تعجب برانگیز است" title="مسعود اشرفی: قطع شدن بودجه کمیته ملی پارالمپیک به دلیل نداشتن اساسنامه تعجب برانگیز است" style="margin: 35px 15px 0px 10px; padding: 0px; float: left; width: 200px; height: 160px; border: 1px ridge rgb(0, 0, 0); border-radius: 10px;"><div class="cDetailText" style="margin: 0px; padding: 42px 10px 10px; background: none; line-height: 23px !important;"><span id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_lblText_0" style="margin: 0px; padding: 0px;">دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک گفت: این مساله که به یک باره بودجه کمیته ملی پارالمپیک به بهانه نداشتن اساسنامه واریز نمی شود، غیر قابل قبول است و نشانگر این است که دستگاه ها هماهنگی لازم را با هم ندارند. اگر ورزشکاری در این شرایط به دلیل لغو اردوها آسیب ببیند ما نمی توانیم پاسخگو باشیم.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">مسعود اشرفی درباره مشکلات مالی این کمیته به سایت کمیته ملی پارالمپیک گفت: بعد از مراحل قانونی طرح انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از المپیک که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی طی شد و ابلاغ رئیس جمهور در مهرماه سال گذشته، از سازمان برنامه و بودجه درخواست کردیم که برنامه مان را ارائه دهیم. بر همین اساس برنامه سال ۹۷ را ارائه کردیم و سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرد که ردیف بودجه به کمیته ملی پارالمپیک تخصیص داده شده است و بودجه ما برای سال ۹۷ به صورت مستقل تخصیص داده می شود.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">وی افزود: از ابتدای امسال هم طبق روال سازمان برنامه و بودجه از فروردین ماه تا شهریورماه بخشی از بودجه کمیته ملی پارالمپیک را به صورت ماهیانه دریافت و برنامه هایمان را اجرا کردیم و مشکلی هم وجود نداشت، اما در مهرماه و آبان ماه با کاهش اعتبارات مواجه شدیم که ما را متعجب کرد و پس از بررسی متوجه شدیم سایر سازمان هایی که از ردیف های خودشان استفاده می کنند هم با همین مشکل مواجه هستند و چون این موضوع عمومی بود و سایر دستگاه ها هم با کاهش دریافت ماهیانه مواجه بودند، اعتراضی نکردیم و سعی کردیم با سیاست انقباضی مالی، وضعیت را مدیریت کنیم.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">دبیر کل کمیته ملی پارالمپیک با اشاره به مشکل اصلی، اظهار داشت: در آن ایام کاروان ایران باید در بازی های پاراآسیایی جوانان شرکت می کرد و از طرفی باید اردوهای آمادگی تیم های ملی نیز برای حضور در بازی های پاراآسیایی جاکارتا آغاز می شد. شرایط به گونه ای شد که آذرماه همان بودجه تخصیصی که کاهش داده بودند را هم قطع کردند. حدود سه هفته گذشته بعد از پیگیری های متعدد متوجه شدیم که دیوان محاسبات به دلیل نداشتن اساسنامه و مشخص نبودن صاحبان امضا، بودجه کمیته ملی پارالمپیک را قطع کرده است که برای ما بسیار تعجب برانگیز بود.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">اشرفی ادامه داد: به چه دلیل نهاد عمومی غیردولتی که فعالیت آن از طریق مجلس تایید شده است و سازمان برنامه و بودجه به آن بودجه تخصیص داده و درحالیکه بودجه هشت ماه سال را دریافت کرده با این نامه مواجه می شود که چون اساسنامه ندارید نمی توانید بودجه دریافت کنید؟ اگر بودجه نداشتیم پس این برنامه بر طبق چه قانونی انجام شده است؟ به هر روی این امر موجب شد در سه هفته گذشته در وضعیت مالی نامساعدی قرار بگیریم و مجبور شدیم علیرغم میل باطنی اردوهای ورزشکاران پارالمپیکی را برای حضور در بازی های پاراآسیایی جاکارتا و پارالمپیک توکیو تعطیل کنیم.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">وی با اشاره به مشکلاتی که ورزشکاران با آن مواجه می شوند، گفت: تعطیلی اردوها آسیب های زیادی را به عملکرد فنی ورزشکاران وارد می کند. به طوریکه برگرداندن ورزشکاران به روال عادی تمرینات، دوباره کاری مجدد است و ورزشکاران با این شرایط آسیب می بینند. به هر حال اردوها تعطیل شده است و امور جاری کمیته ملی پارالمپیک با مشکلات متعددی مواجه است. ورزشکاران در واکنش به این اتفاق معترض شده اند که حق هم دارند.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">اشرفی با اعلام این مطلب که مراحل قانونی طرح انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک انجام شده و اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک به هیات دولت ارسال شده است، افزود:&nbsp; نکته جالب توجه این است که سال گذشته پس از اینکه قانون انتزاع اتفاق افتاد مجلس شورای اسلامی موظف کرد که اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک با همکاری وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی پارالمپیک ظرف سه ماه نوشته و به دولت ارسال شود. ما هم ظرف سه ماه این کار را انجام داده و در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۵ اساسنامه را برای هیات دولت ارسال کردیم که از طریق وزیر ورزش به آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، ارسال شد و در کمیسیون های اول جلسات متعددی برگزار و اصلاحاتی بر روی آن انجام شد.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">وی ادامه داد: از یک ماه و نیم گذشته این روند در کمیسیون اصلی هیات دولت در ۴ و ۵ جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در حال حاضر مراحل نهایی و ویرایشی این اساسنامه انجام می شود که باید از طریق هیات دولت به وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی پارالمپیک ابلاغ شود. یعنی همه اقدامات قانونی که می بایست برای اساسنامه انجام می شد از طریق کمیته ملی پارالمپیک و وزارت ورزش و جوانان و کمیسیون اجتماعی دولت صورت گرفت، اما این مساله که به یک باره از مرکز دیگری جلوی بودجه ما را به بهانه نداشتن اساسنامه می گیرند، غیر قابل قبول است. چنین موضوعی نشانگر این است که دستگاه ها هماهنگی لازم را ندارند و آسیبش به ما می خورد و اگر ورزشکاری آسیب ببیند، نمی توانیم پاسخگو باشیم و بگوییم چون ورزشکار در چنین شرایطی دچار فشار شد، نتوانست به آمادگی برسد. به عبارت بهتر، آن زمان، شرایط پذیرفتنی نیست و فقط به کسب نتایج فکر می کنند.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک در پایان با بیان این مطلب که هیچ فردی در به وجود آمدن شرایط کنونی کوتاهی نکرده است، اظهار داشت: سیر کاری که باید از لحاظ قانونی صورت بگیرد، انجام شده و دوستان ما در سایر مراکز دولتی باید توجه کنند که هیچ شخصی در به وجود آمدن این مساله کوتاهی نکرده و اینگونه برخوردها به سرمایه گذاری ما در ۲۰ ماه گذشته آسیب می زند. ورزشکارانی که در ۲۰ ماه گذشته در اردوها و اعزام ها بوده اند برای اینکه به بازی های پاراآسیایی جاکارتا برسند و سهمیه های بازی های پارالمپیک توکیو را به دست آورند برنامه چهار ساله دارند و نمی توانیم اردوها را به مدت شش ماه به تاخیر انداخته و بگوییم بودجه نداریم. این روند مطمئنا آسیب می زند.</span></div></div> text/html 2018-01-16T03:23:38+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده دو های سرعت http://iriathletics.mihanblog.com/post/968 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="4">اطلاعیه<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="4">در ادامه دوره های اموزشی دو و میدانی&nbsp; انجمن دو و میدانی در نظر دارد دوره مربیگری تخصصی دو های سرعت را در تاریخ 10 و 11 اسفند ماه سالجاری در تهران برگزار&nbsp; نماید لطفا مربیان محترمی که قصد شرکت در این دوره را دارند حد اکثر تا 15 بهمن ماه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند داشتن کارت مربیگری&nbsp; الزامی است.دوندگان همراه می توانند در این دوره شرکت کنند هزینه ثبت نام 3000000 ریال می باشد .افرادی که در دوره ممربیگری استقامت شرکت کرده اند از پرداخت وجه معاف هستند.بعد از تاریخ 15 بهمن ثبت نامی صورت نخواهد گرفت</font><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-01-15T07:14:17+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده لغو صحرانوردی http://iriathletics.mihanblog.com/post/967 <font size="4">اطلاعیه</font><div><font size="4">به دلیل نرسیدن تعداد تیم ها به حد نصاب مسابقات دو صحرانوردی امسال برگزار نمیشود</font></div> text/html 2018-01-14T03:09:10+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده تست دو پینگ http://iriathletics.mihanblog.com/post/966 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a name="To"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA">سرپرست/ریاست محترم‌هیئت‌ورزشهای‌نابینایان‌وکم‌بینایان‌31استان</span></a><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">با اهداء سلام<o:p></o:p></span></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td><!--[endif]--> <div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p> </div> <!--[if !mso]--></td> </tr> </tbody></table><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><v:shapetype id="_x0000_t202" coordsize="21600,21600" o:spt="202" path="m,l,21600r21600,l21600,xe"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:path gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"> </v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1026" type="#_x0000_t202" alt="_Cc_" style="position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:-49.5pt; margin-top:490.65pt;width:555pt;height:41.7pt;z-index:1" filled="f" stroked="f"> <v:textbox> <!--[if !mso]--> <!--[endif]--></v:textbox> </v:shape><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; احتراماً؛ ضمن آرزوی توفیقات روزافزون جنابعالی و همکاران محترم ، پیرو بخشنامه شماره 523/ص/96/279 مورخ 26/9/96 مسابقات قهرمانی باشگاههای دو ومیدانی و انتخابی تیم ملی به پیوست برنامه مسابقات جهت اطلاع مربیان و ورزشکاران ارسال می گردد ، لازم به یادآوری است در مسابقات فوق از ورزشکاران تست دوپینگ بعمل خواهد آمد و در صورت مثبت بودن تست ، مبلغ صد میلیون ریال علاوه بر محرومیت های قانونی از هیئت مربوطه گرفته خواهد شد .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">لذا هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استانها لازم است ضمانت های لازم را از ورزشکاران تحت پوشش اخذ نمایند .&nbsp;<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-01-12T14:08:43+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده اطلاعیه بسیار مهم http://iriathletics.mihanblog.com/post/965 <font size="4">اطلاعیه</font><div><font size="4">چون مقرر گردیده لیست بلند تیم دو و میدانی نابینایان و کم بینایان برای جاکارتا تهیه و به پارلمپیک ارسال شود لطفا هر ورزشکاری که برای خود شانس انتخاب شدن را میبیند و اسکن گذرنامه و عکس در فدراسیون ندارد لطفا حد اکثر تا پایان دیماه نسیت به ارسال ان با قید کلاس پزشکی و ماده مورد نظر به ادرش ali_hadizadeh@ymail.com&nbsp; ارسال نمایند و یا در تلگرام ینده</font></div><div><font size="4">ضمنا حتما باید اسکن باشد عکس با موبایل و ... مورد قیول نیست</font></div><div><font size="4">اگر سوالی داشتید در خدمت هستم</font></div> text/html 2018-01-12T05:27:35+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده برنامه مسابقات باشگاهی http://iriathletics.mihanblog.com/post/964 <font size="4">دوستان سلام</font><div><font size="4">پس از دریافت نظرات و پیشنهادات شما و پس از بحث و تبادل نظر در جلسه فنی برنامه مسابقات انتخابی تسم ملی و قهرمانی باشگاهی به شرح ذیل اعلام می گردد مربیان محترم و ورزشکاران عزیز انشالله با برنامه ریزی صحیح و تلاش و کوشش بتوانند به رکوردهای دلخواه دست یایند&nbsp;</font></div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="511" style="border-collapse: collapse;width:383pt"> <colgroup><col width="72" span="3" style="width:54pt"> <col width="79" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2528;width:59pt"> <col width="72" span="3" style="width:54pt"> </colgroup><tbody><tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="RTL" width="72" style="height:14.25pt;width:54pt">تاریخ</td> <td class="xl64" dir="RTL" width="72" style="width:54pt">ساعت</td> <td class="xl64" dir="RTL" width="72" style="width:54pt">ماده</td> <td class="xl63" dir="RTL" width="79" style="width:59pt">کلاس</td> <td class="xl64" dir="RTL" width="72" style="width:54pt">مرحله</td> <td class="xl64" dir="LTR" width="72" style="width:54pt">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" width="72" style="width:54pt">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td rowspan="14" height="266" class="xl64" dir="LTR" style="height:199.5pt; border-top:none">97/2/21</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">10</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">پرتاب وزنه</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">11و12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">10</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">800</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">10.21</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">800</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">10.41</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">800</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">11.31</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">11.41</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">17</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">12و13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">17</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">طول</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">11و12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">17</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">5000</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">17.31</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">5000</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">18</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">18.21</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">18.41</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td rowspan="6" height="114" class="xl64" dir="LTR" style="height:85.5pt;border-top: none">97/2/22</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">10</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">11و12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">10</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">10.31</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">11.20</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">11.40</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td colspan="7" height="19" class="xl65" dir="RTL" style="border-left:.5pt solid black; height:14.25pt">برنامه&nbsp; مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاهی و انتخابی تیم ملی بانوان اردیبهشت 97</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td rowspan="13" height="247" class="xl64" dir="LTR" style="height:185.25pt; border-top:none">97/2/18</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">ساعت</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">ماده</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">کلاس</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">مرحله</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">9</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">9.21</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">9.41</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">10</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">پرتاب وزنه</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">11و12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">10.31</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">طول</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">11و12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">16</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">16.21</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">16.4</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">17</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">11و12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">17</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">11و12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">18.21</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">11و12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr></tbody></table></div> text/html 2018-01-07T11:45:32+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده برنامه موقت یاشگاهی 97 http://iriathletics.mihanblog.com/post/963 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">دوستان عزیز سلام<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">برای اینکه شما بهتر بتوانید برای مسابقات انتخابی تیم ملی برنامه ریزی کنید برنامه موقت مسابقات را در وبلاگ می گذاریم. این برنامه قطعی نیست و هر گونه نظر، پیشنهاد وتغییری در نظر دارید ارسال نمایید پس از یک هفته نظرات شما جمع اوری و بعد برنامه را نهایی و مجددا اعلام خواهیم نمود<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">لازم به ذکر است در صورتی که در دوها تعداد نفرات زیاد نباشد و یا در جلسه فنی توافق شود که نهایی برگزار شود مسابقات مقدماتی حذف خواهد شد دوستان در این خصوص هم می توانند نظر بدهند</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"></span></p><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="511" style="border-collapse: collapse;width:383pt"> <colgroup><col width="72" span="3" style="width:54pt"> <col width="79" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2528;width:59pt"> <col width="72" span="3" style="width:54pt"> </colgroup><tbody><tr height="19" style="height:14.25pt"> <td colspan="7" rowspan="2" height="38" class="xl64" dir="RTL" width="511" style="height:28.5pt;width:383pt">برنامه پیشنهادی مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاهی و انتخابی تیم ملی آقایان اردیبهشت 97</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">تاریخ</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">ساعت</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">ماده</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">کلاس</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">مرحله</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td rowspan="19" height="361" class="xl64" dir="LTR" style="height:270.75pt; border-top:none">97/2/21</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">9</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">100متر</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">مقدماتی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">9.21</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">100متر</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">مقدماتی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">9.41</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">100متر</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">مقدماتی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">10</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">پرتاب وزنه</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">11و12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">10</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">800</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">10.21</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">800</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">10.41</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">800</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">11.31</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">11.41</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">4</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">مقدماتی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">4.21</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">مقدماتی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">4.41</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">مقدماتی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">نیزه</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">12و13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">5</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">5.25</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">6.2</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">6.35</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">6.51</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td rowspan="7" height="133" class="xl64" dir="LTR" style="height:99.75pt;border-top: none">97/2/22</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">9</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">11و12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">9</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">طول</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">11و12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">9</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">5000</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">9.31</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">5000</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">10.31</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">1051</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl63" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">11.11</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">یرنامه موقت مسابقات دو و میدانی باشگاهی و انتخابی تیم ملی بانولن اردیبهشت 97</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td rowspan="13" height="247" class="xl64" dir="LTR" style="height:185.25pt; border-top:none">97/2/18</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="RTL" style="height:14.25pt;border-top:none">ساعت</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">ماده</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">کلاس</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">مرحله</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">9</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">100متر</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">9.21</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">100متر</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">9.41</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">100متر</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">10</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">پرتاب وزنه</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">11و12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">10.31</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">طول</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">11و12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">16</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">16.21</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">16.4</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">17</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">11و12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">17</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">11و12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl64" dir="LTR" style="height:14.25pt;border-top:none">18.21</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">11و12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr></tbody></table>