انجمن دو و میدانی معلولین http://iriathletics.mihanblog.com 2018-09-24T14:46:54+01:00 text/html 2018-09-18T07:43:45+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده بندر عباس http://iriathletics.mihanblog.com/post/1061 <font size="5" color="#ff0000">اطلاعیه</font><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور حدود 16 ابان ماه سال جاری در بندر عباس برگزار خواهد شد</font></div> text/html 2018-09-17T05:18:48+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده دو و میدانی کشوری http://iriathletics.mihanblog.com/post/1060 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;background:red;mso-highlight:red;mso-bidi-language:FA">اطلاعیه</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری امام حسین (ع)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">پیرو بخشنامه ارسالی مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور که مجددا در ذیل امده و با توجه به در خواست تعدادی از هیاتها بمنظور شناسایی و جذب ورزشکاران جوان و نو جوان با توجه به باز گشایی مدارس مقرر شد</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;background:red;mso-highlight:red;mso-bidi-language:FA">استانها تا پایان شهریور ماه اعلام امادگی با تعداد واقعی ورزشکار و همراه را به فدراسیون ارسال نمایند</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">ارنج تیم ها را تا پایان مهر ماه ارسال نمایند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">تیم هایی که ارنج ارسال نموده اند مجازند تا پایان مهر اصلاح نمایند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;background:red;mso-highlight:red;mso-bidi-language:FA">از پذیرش تیم هایی که تا پایان شهریور با قید نفرات اعلام </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;background:red;mso-highlight:red;mso-bidi-language:FA">امادگی</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;background:red;mso-highlight:red;mso-bidi-language:FA"> ننمایند معذوریم</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a name="To"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#241801;mso-bidi-language:FA"><br> مدیران کل محترم ورزش و جوانان استانها</span></a><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#241801"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#241801;mso-bidi-language: FA">با اهداء سلام و تحیت الهی</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#241801"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#241801;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#241801;mso-bidi-language:FA"> احتراماً؛ </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#241801;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#241801;mso-bidi-language:FA">پیرو بخشنامه شماره 280/ص/97/279 مورخ 17/4/97 و بنا به درخواست تعدادی از استانها ؛ مسابقات</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#241801;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#241801;mso-bidi-language:FA"> دو ومیدانی قهرمانی کشور آقایان و بانوان در گروه بزرگسالان ، جوانان و نوجوانان که مقرر است در هفته اول آبان ماه سالجاری برگزار شود ، اصلاحات ذیل در بخش جوانان و نوجوانان (منطبق با مسابقات جهانی سال آینده ) صورت پذیرفته، لذا خواهشمند است به هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان مربوطه ابلاغ فرمائید نسبت به تکمیل و ارسال فرم های ارنج پیوست اقدامات مقتضی را مبذول نمایند .</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#241801"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801">1.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#241801;mso-bidi-language:FA">رعایت مفاد بخشنامه ها الزامی می باشد .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#241801"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801">2.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#241801;mso-bidi-language:FA">هر تیم می تواند در بخش :</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#241801"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 72pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#241801;mso-bidi-language:FA">الف)بزرگسالان آقایان و بانوان حداکثر در 8 ماده</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 72pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#241801;mso-bidi-language:FA">ب)در بخش جوانان زیر 19 سال حداکثر 6 ماده</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#241801"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 72pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#241801;mso-bidi-language:FA">ج)در بخش جوانان زیر 17 سال حداکثر 6 ماده شرکت نمایند.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801">3.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#241801;mso-bidi-language:FA">با توجه به مسابقات جهانی سال 2019 ؛ مسابقات جوانان در دو گروه سنی زیر 19 سال (متولدین 1379) و زیر 17 سال (متولدین 1381) بدون در نظر گرفتن روز /ماه/سال برگزار می شود .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#241801"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801">4.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#CC0000">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#CC0000;mso-bidi-language:FA">تیم ها موظفند حداکثر تا تاریخ 30/6/97 نسبت</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#241801;mso-bidi-language:FA">به تکمیل فرم های ارنج ضمیمه مجددا اقدام نموده و به فدراسیون ارسال نمایند ،بدیهی است اعلام آمادگی بدون فرم های ارنج پذیرفته نخواهد شد</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#241801;mso-bidi-language:FA"> .</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#241801"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801">5.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#241801;mso-bidi-language:FA">جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کمیته فنی فدراسیون تماس حاصل فرمائید</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#241801"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-09-08T19:43:44+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده برنامه جاکارتا http://iriathletics.mihanblog.com/post/1059 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="384" style="border-collapse: collapse;width:288pt"> <colgroup><col width="64" span="6" style="width:48pt"> </colgroup><tbody><tr height="20" style="height:15.0pt"> <td colspan="6" rowspan="2" height="40" class="xl67" dir="RTL" width="384" style="height:30.0pt;width:288pt">برنامه مسابقات دو و میدانی نابینایان و کم بینایان در جاکارتا</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">تاریخ</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">ساعت</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">ماده</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">جنسیت</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">کلاس</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مرحله</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td rowspan="6" height="120" class="xl63" dir="RTL" style="height:90.0pt;border-top: none">16 مهر</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">9.06</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12/13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">9.50</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مقدماتی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">10.24</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">11/12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">10.30</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">17</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مقدماتی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">18.25</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12/13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td rowspan="7" height="140" class="xl63" dir="RTL" style="height:105.0pt;border-top: none">17مهر</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">9.02</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">9.04</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12/13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">9.20</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">10.30</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">10.40</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">15.30</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مقدماتی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">15.45</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td rowspan="6" height="120" class="xl63" dir="RTL" style="height:90.0pt;border-top: none">18 مهر</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">9.10</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مقدماتی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">9.20</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مقدماتی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">15.02</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">17</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">17.10</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">18.10</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td rowspan="9" height="180" class="xl63" dir="RTL" style="height:135.0pt;border-top: none">19 مهر</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">9</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">طول</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">9.20</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مقدماتی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">9.30</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">9.50</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">10.50</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مقدماتی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">15.10</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">16.40</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">17.50</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">18</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12/13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td rowspan="5" height="100" class="xl63" dir="RTL" style="height:75.0pt;border-top: none">20 مهر</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">9</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">9.02</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">طول</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">11/12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">15.02</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">17.30</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">5000</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">18</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">5000</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12/13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">21مهر</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">9.06</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">زنان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr></tbody></table> text/html 2018-09-05T04:24:04+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده دو و میدانی کشوری http://iriathletics.mihanblog.com/post/1058 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a name="To"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA">مدیران کل محترم ورزش و جوانان استانها</span></a><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">با اهداء سلام و تحیت الهی</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; احتراماً؛ &nbsp;پیرو بخشنامه شماره 280/ص/97/279 مورخ 17/4/97 و بنا به درخواست تعدادی از استانها ؛ مسابقات&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دو ومیدانی قهرمانی کشور آقایان و بانوان در گروه بزرگسالان ، جوانان و نوجوانان که مقرر است در هفته اول آبان ماه سالجاری برگزار شود ، اصلاحات ذیل در بخش جوانان و نوجوانان (منطبق با مسابقات جهانی سال آینده ) صورت پذیرفته، لذا خواهشمند است به هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان مربوطه ابلاغ فرمائید نسبت به تکمیل و ارسال فرم های ارنج پیوست اقدامات مقتضی را مبذول نمایند .&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: FA">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">رعایت مفاد بخشنامه ها الزامی می باشد . </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: FA">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">هر تیم می تواند در بخش :</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">الف)بزرگسالان آقایان و بانوان حداکثر در 8 ماده <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">ب)در بخش جوانان زیر 19 سال حداکثر 6 ماده<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">ج)در بخش جوانان زیر 17 سال حداکثر 6 ماده شرکت نمایند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: FA">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">با توجه به مسابقات جهانی سال 2019 ؛ مسابقات جوانان در دو گروه سنی زیر 19 سال (متولدین 1379) و زیر 17 سال (متولدین 1381) بدون در نظر گرفتن روز /ماه/سال برگزار می شود . </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;">4.</span><span style="font-size: 7pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><font size="6" color="#cc0000"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">تیم ها موظفند حداکثر تا تاریخ 30/6/97 نسبت</span></font><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> به تکمیل فرم های ارنج ضمیمه مجددا اقدام نموده و به فدراسیون ارسال نمایند ،بدیهی است اعلام آمادگی بدون فرم های ارنج پذیرفته نخواهد شد&nbsp; . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: FA">5.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کمیته فنی فدراسیون تماس حاصل فرمائید .&nbsp;<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-08-18T17:27:06+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده رنکینگ پنجم جهان http://iriathletics.mihanblog.com/post/1057 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="390" style="border-collapse: collapse;width:293pt"> <colgroup><col width="74" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2706;width:56pt"> <col width="96" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3510;width:72pt"> <col width="92" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3364;width:69pt"> <col width="128" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:4681;width:96pt"> </colgroup><tbody><tr height="20" style="height:15.0pt"> <td colspan="4" rowspan="2" height="40" class="xl63" dir="RTL" width="390" style="height:30.0pt;width:293pt"><br><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 11.4133px; font-family: Arial, sans-serif;"><font style="">اطلاعیه</font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center;"><br></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 19.9733px; font-family: Arial, sans-serif;">با توجه به پیشنهاد تعدادی از استانها و با عنایت به اینکه فدراسیون در نظر دارد در مسابقات قهرمانی کشور و مسابقات جاکارتا ورزشکارانی که بتوانند به رکورد پنجم رنکینک جهانی&nbsp; در سال2017و2018دست پیدا کنند برای مسابقات جهانی امارات 2019تحت پوشش قرار دهند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 11.4133px; font-family: Arial, sans-serif;"><font color="#ff0000">لذا مسابقات قهرمانی کشور به هفته اول ابانماه موکول شد</font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 19.9733px; font-family: Arial, sans-serif;">بدیهی است مسابقات انتخابی با رکوردهای اعلامی از سوی کمیته پارلمپیک در خرداد سال اینده<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;">برگزارخواهد شد<br></span>مواد و رکوردهای نفر پنجم رنکینگ تا تاریخ 97/5/20آقایان</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> </tr> <tr height="25" style="height:18.75pt"> <td height="25" class="xl63" dir="RTL" style="height:18.75pt;border-top:none">ماده</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">کلاس 11</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">کلاس12</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">کلاس13</td> </tr> <tr height="25" style="height:18.75pt"> <td height="25" class="xl63" dir="LTR" style="height:18.75pt;border-top:none">100</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11.22</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11.11</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">10.97</td> </tr> <tr height="25" style="height:18.75pt"> <td height="25" class="xl63" dir="LTR" style="height:18.75pt;border-top:none">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">51.75</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">50.51</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">49.27</td> </tr> <tr height="25" style="height:18.75pt"> <td height="25" class="xl63" dir="LTR" style="height:18.75pt;border-top:none">1500</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">4.14.07</td> <td colspan="2" class="xl63" dir="LTR">3.55.12&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.55.12&nbsp;&nbsp;<br></td> </tr> <tr height="25" style="height:18.75pt"> <td height="25" class="xl63" dir="LTR" style="height:18.75pt;border-top:none">5000</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">16.03.19</td> <td colspan="2" class="xl63" dir="LTR">15.00.09&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 15.00.09&nbsp;</td> </tr> <tr height="25" style="height:18.75pt"> <td height="25" class="xl63" dir="RTL" style="height:18.75pt;border-top:none">ماراتن</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">2:47:00</td> <td colspan="2" class="xl64" dir="LTR">2:36:43&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2:36:43</td> </tr> <tr height="25" style="height:18.75pt"> <td height="25" class="xl63" dir="RTL" style="height:18.75pt;border-top:none">طول</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">6.09</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">6.99</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">6.5</td> </tr> <tr height="25" style="height:18.75pt"> <td height="25" class="xl63" dir="RTL" style="height:18.75pt;border-top:none">وزنه</td> <td colspan="2" class="xl63" dir="LTR">15.16&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;15.16</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">x</td> </tr> <tr height="25" style="height:18.75pt"> <td height="25" class="xl63" dir="RTL" style="height:18.75pt;border-top:none">دیسک</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">36/80</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;x&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;x</td></tr><tr height="25" style="height:18.75pt"><td height="25" class="xl63" dir="RTL" style="height:18.75pt;border-top:none">نیزه</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">x</td> <td colspan="2" class="xl63" dir="LTR">56/80&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 56/80</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td colspan="4" rowspan="2" height="40" class="xl63" dir="RTL" style="height:30.0pt">مواد و رکوردهای نفر پنجم رنکینگ تا تاریخ 97/5/20بانوان</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> </tr> <tr height="25" style="height:18.75pt"> <td height="25" class="xl63" dir="LTR" style="height:18.75pt;border-top:none">100</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">12.37</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">12.58</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">12.44</td> </tr> <tr height="25" style="height:18.75pt"> <td height="25" class="xl63" dir="LTR" style="height:18.75pt;border-top:none">200</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">25.55</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">26.28</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="25" style="height:18.75pt"> <td height="25" class="xl63" dir="LTR" style="height:18.75pt;border-top:none">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">59.73</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">1.02.55</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">59.09</td> </tr> <tr height="25" style="height:18.75pt"> <td height="25" class="xl63" dir="LTR" style="height:18.75pt;border-top:none">1500</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">5.01.77</td> <td colspan="2" class="xl63" dir="LTR">4.45.13&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4.45.13</td> </tr> <tr height="25" style="height:18.75pt"> <td height="25" class="xl63" dir="RTL" style="height:18.75pt;border-top:none">طول</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">4-49</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">5.22</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">x</td> </tr> <tr height="25" style="height:18.75pt"> <td height="25" class="xl63" dir="RTL" style="height:18.75pt;border-top:none">وزنه</td> <td colspan="2" class="xl63" dir="LTR">11.69&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;x</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">x</td> </tr> <tr height="25" style="height:18.75pt"> <td height="25" class="xl63" dir="RTL" style="height:18.75pt;border-top:none">دیسک</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">32.05</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">x</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">x</td> </tr> <tr height="25" style="height:18.75pt"> <td height="25" class="xl63" dir="RTL" style="height:18.75pt;border-top:none">نیزه</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">x</td> <td colspan="2" class="xl63" dir="LTR">33.34&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 33.34</td> </tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="390" style="border-collapse: collapse; width: 293pt;"><tbody></tbody></table> text/html 2018-08-18T13:17:29+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده قابل توجه http://iriathletics.mihanblog.com/post/1056 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">ورزشکاران و مربیان محترم اعزامی به جاکارتا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">مقرر گردیده در هفته اینده کلیه ورزشکاران و مربیات اعزامی یک روز در تهران باشند تا اندازه کت و شلوار.کلاس توجیهی.کلاس دوپینگ و ... نیز برگزار گردد ضمنا حضور همه اعضا الزامی است زمان قطعی نشده ولی به احتمال زیاد ورود عصر روز یکشنه چهارم شهریور و خروج عصر روز پنجم شهریور خواهد بود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">مقرر شد به ورزشکاران مبلغ 12000000ریال بابت خرید کفش پرداخت گردد البته ممکن است پرداخت کمی طول بکشد ولی پرداخت قطعی است و کسانی که کفش میخی و یا پرتاب تهیه نموده و یا می نمایند پرداخت مینمایند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">کسانی که فرم حراست را نفرستاده اند لطفا در اولین فرصت ارسال نمایند<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-08-11T14:28:49+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده مسابقات جهانی جوانان http://iriathletics.mihanblog.com/post/1054 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">دوستان سلام<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">یکی از دلایل به تعویق افتادن مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور اعلام مسابقات جهانی جوانان و نوجوانان&nbsp; در سال اینده بود لذادر خواست داریم با توجه به اینکه ممکن است فرصت مجددی پیدا نشود تا ورزشکاران جوان در مسابقات شرکت کنند همه ان کسانی که شانس حضور در مسابقات جهانی جوانان را دارند اماده و در مسابقات کشوری ابانماه شرکت دهید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">ورزشکاران زیر 19 سال بدون در نظر گرفتن روز و ماه متولد1379<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">ورزشکاران زیر 17 سال بدون در نظر گرفتن روز و ماه ومتولد 1381<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">خانم ها و اقایان می توانند در این مسابقات شرکت کنند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">در ضمن ورزشکارانی که قصد شرکت در جهانی سال اینده دبی را دارند باید حد اقل در یک رویداد بین المللی شرکت کرده باشند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">در صورت کسب اطلاعات بیشتر شما عزیزان را در جریان خواهیم گذاشت<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-08-05T16:00:14+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده مسابقات کشوری http://iriathletics.mihanblog.com/post/1053 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="6">اطلاعیه</font><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><br></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA">با توجه به پیشنهاد تعدادی از استانها و با عنایت به اینکه فدراسیون در نظر دارد در مسابقات قهرمانی کشور و مسابقات جاکارتا ورزشکارانی که بتوانند به رکورد پنجم رنکینک جهانی&nbsp; در سال2017و2018دست پیدا کنند برای مسابقات جهانی امارات 2019تحت پوشش قرار دهند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="6" color="#ff0000">لذا مسابقات قهرمانی کشور به هفته اول ابانماه موکول شد</font><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA">بدیهی است مسابقات انتخابی با رکوردهای اعلامی از سوی کمیته پارلمپیک در خرداد سال اینده <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">برگزارخواهد شد<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-07-14T04:30:24+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده قهرمانی کشور دو و میدانی http://iriathletics.mihanblog.com/post/1052 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4"><a name="To"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Titr&quot;;">سرپرست/مدیرکل محترم‌ورزش‌وجوانان31استان</span></a><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Titr&quot;;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="4">با اهداء سلام<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; احتراماً؛به استحضار می رساند این فدراسیون در نظر دارد <b>هفدهمین</b> دوره از مسابقات <b>دو ومیدانی</b> قهرمانی کشور <b>آقایان</b> و <b>سیزدهمین</b> دوره قهرمانی کشور <b>بانوان</b> نابینایان و کم بینایان را در اواخر مرداد ماه سالجاری با شرایط ذیل برگزار نماید ، لذا خواهشمند است به هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان مربوطه ابلاغ فرمائید با توجه به شرایط ذیل اقدامات مقتضی را مبذول نمایند . <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مسابقات در دو گروه بزرگسالان و جوانان برگزار می گردد . </span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مسابقات در کلاس های 11 </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">–</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> 12 </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">–</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> 13 برگزار می شود . </span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مواد مسابقات 100 -200-400-800-1500-5000 متر </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">–</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> پرتاب دیسک </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">–</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> وزنه-نیزه - پرش طول می باشد (ماده 5000 متر برای بانوان برگزار نمی گردد )</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">در صورتی که در یک کلاس و ماده ورزشکاران به حد نصاب نرسد ، ادغام صورت می گیرد و در صورتی که امکان ادغام وجود نداشته باشد از روش منهای یک استفاده می شود . </span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">به نفرات اول تا سوم مدال و حکم اهداء خواهد شد . </span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">به تیم های اول تا سوم بر اساس روش امتیازی ، کاپ قهرمانی اهداء می گردد . </span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">استانهای داوطلب می توانند درخواست کتبی خود را برای میزبانی به فدراسیون ارسال نمایند . </span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">هر استان در بخش آقایان <i>بزرگسالان</i> می توانند در8 ماده و در بخش بانوان 6 ماده شرکت کنند . </span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">هر استان در بخش آقایان <i>جوانان</i> می توانند 6ماده و در بخش بانوان 4ماده شرکت نمایند </span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">در بخش جوانان متولدین 1378 بدون در نظر گرفتن روز / ماه می توانند در مسابقات شرکت نمایند .&nbsp; </span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">هر ورزشکار مجاز است دردو ماده شرکت کند . </span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">استانها بایستی تا تاریخ 5/5/97 نسبت به اعلام آمادگی و ارسال ارنج به تفکیک آقایان و بانوان </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">–</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> بزرگسالان و جوانان اقدام نمایند (کپی به پیوست)&nbsp; </span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">استانها مجاز خواهند بود در صورت ضرورت از ورزشکاران بزرگسال کم و به جوانان اضافه نمایند لیکن عکس آن امکان پذیر نمی باشد ، اما در امتیاز تیمی جوانان 6 ماده لحاظ می گردد . </span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><v:shape id="_x0000_s1026" type="#_x0000_t202" alt="_Cc_" style="position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:-53.25pt; margin-top:31.05pt;width:555pt;height:479.7pt;text-indent:0;z-index:1" filled="f" stroked="f"> <font size="4"><v:textbox> <!--[if !mso]--> <!--[endif]--></v:textbox> </font></v:shape><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="4">مسابقات جوانان و بزرگسالان به تفکیک برگزار و کاپ ها جداگانه اهداء خواهد ش</font></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">د .&nbsp;<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-07-07T03:01:17+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده lمسابقات قهرمانی کشور http://iriathletics.mihanblog.com/post/1051 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="5">مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور در دو گروه بزرگسالان و جوانان اقایان و بانوان در اواخر مرداد ماه 1397 برگزار خواهد شد در گروه جوانان ورزشکاران متولد 1378به بالا بدون در نظر گرفتن روز و ماه میتوانند شرکت نمایند<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="5">بخشنامه مسابقات بزودی به استانها ارسال می گردد</font><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-07-03T10:38:19+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده لیست جاکارتا http://iriathletics.mihanblog.com/post/1050 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="399" style="border-collapse: collapse;width:300pt"> <colgroup><col width="129" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:4717;width:97pt"> <col width="64" style="width:48pt"> <col width="206" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:7533;width:155pt"> </colgroup><tbody><tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl63" dir="RTL" width="129" style="height:19.5pt;width:97pt"><br></td><td class="xl63" dir="RTL" width="64" style="width:48pt"></td><td class="xl63" dir="RTL" width="206" style="width:155pt"></td></tr></tbody></table><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="4">دوستان و همراهان عزیز سلام<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="4">پس از بررسی همه جانبه لیست تیم ملی دو و میدانی به ترتیب اولویت و به شرح ذیل به پارلمپیک ارسال گردید با توجه به اینکه تیم جانبازان و معلولین نیز 60 نفر را واجد شرلیط اعلام نموده و نابینایان و کم بینایان هم 23 نفر مجموعا 83 نفر واجد شرایط خواهند بود.هر دو فدراسیون تلاش خواهند نمود تا انشالله همه این نفرات اعزام شوند و امید واریم چنین شود.اما به هر دلیل امکان این که همه اعزام نشوند به طور طبیعی از نفرات اخر به ترتیب و طبق تعداد اعلام شده حذف خواهند شد <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="4">امید وارم این اتفاق هر چه زودتر انجام شود و با نشست فنی با پارلمپیک لیست به بهترین وجه نهایی شود</font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"></span></p><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="399" style="border-collapse: collapse;width:300pt"> <colgroup><col width="129" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:4717;width:97pt"> <col width="64" style="width:48pt"> <col width="206" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:7533;width:155pt"> </colgroup><tbody><tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" width="129" style="height:19.5pt;width:97pt">نام و نام خانوادگی</td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="width:48pt">کلاس</td> <td class="xl65" dir="RTL" width="206" style="width:155pt">استان</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">سامان پاکباز</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">کهکیلویه و بویر احمد</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">مهدی اولاد</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">تهران</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">حمید اسلامی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">همدان</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">ناصر حسن پور</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بوشهر</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">علیرضا فرح</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فارس</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">میکائیل دیانی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">تهران</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">وحید علی نجیمی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">اصفهان</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">محمد مشهدیان</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">اصفهان</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">حکیمه گودرزی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بوشهر</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">اریان لطفی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">اصفهان</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">نور محمد ارخی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">گلستان</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">مسعود حیدری</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">لرستان</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">بهزاد عزیزی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">لرستان</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">عذرا مهدوی کیا</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بوشهر</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">امید ظریف</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فارس</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">علی شمشیری</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">خراسان رضوی</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">هاجر صفرزاده</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">اصفهان</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">سید عرفان حسینی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بوشهر</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">راضیه محمودی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">اصفهان</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">امیر خسروانی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بوشهر</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">حبیب حسینی لیراوی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بوشهر</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">علی الهی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">اصفهان</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">هاجر تکتاز</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">تهران</td> </tr></tbody></table> text/html 2018-07-03T04:21:48+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده گذرنامه http://iriathletics.mihanblog.com/post/1049 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">ورزشکاران و مربیان عزیز دو و میدانی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">لطفا در اولین فرصت نسبت به ارسال اصل گذرنامه و دو قطعه عکس زمینه سفید با پست سفارشی به ادرس تهران .جیابان شهید مفتح.خ ورزنده پلاک 19 کد پستی 1572746411 ارسال نمایید<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-06-29T06:52:55+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده مسابقات جهانی http://iriathletics.mihanblog.com/post/1048 <font size="4">دوستان سلام</font><div><font size="4">به اطلاع ورزشکاران و مربیان عزیز دو و میدانی می رساند</font></div><div><font size="4">مسابقات جهانی نابینایان که هر چهار سال یکیار همراه سایر رشته ها بصورت المپیکی برگزار میشد نا کنون میزبانی مسابقات را هیچ کشوری نپذیرفته و به نظر می اید برگزار نشود</font></div><div><font size="4">اما مسابقات دو و میدانی قهرمانی جهان در مرداد ماه و یا شهریور سال اینده در امارات برگزار خواهد شد&nbsp;</font></div><div><font size="4">هنوز هیچ اطلاعات فنی دریافت نشده و به محض اطلاع در اختیار دوستان قرار خواهیم داد.ولی به نظر می رسد همان ماده های دوره قبل که در لتدن برگزار شده باشد</font></div><div><font size="4">انشالله بعد از جاکارتا نحوه انتخاب ورزشکاران را به اطلاع خواهیم رساند</font></div> text/html 2018-06-25T12:40:14+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده مسابقات تونس http://iriathletics.mihanblog.com/post/1047 <div class="post-media" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Yekan; width: 750px; overflow: hidden; z-index: 1; cursor: pointer; color: rgb(119, 119, 119);"><a href="http://blindsports.ir/mash.asp?id=126671#" class="post-img" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(119, 119, 119); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 22px; vertical-align: baseline; transition: all 0.2s ease 0s;"><img src="http://blindsports.ir/www/photonews/2463559.jpg" class="img-responsive" alt="" width="800" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; display: block; max-width: 100%; height: auto; transition: all 2s ease 0s; opacity: 1;"></a></div><div class="icon-container" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Yekan; float: right; width: 50px; color: rgb(119, 119, 119);"><span class="fa fa-calendar" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 3px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 36px; line-height: 1; font-family: FontAwesome; vertical-align: baseline; display: inline-block; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; transform: translate(0px, 0px); color: rgb(255, 204, 0);"></span></div><div class="post-body" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 55px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Yekan; color: rgb(119, 119, 119);"><div class="post-date" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 5px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 13px; vertical-align: baseline; color: rgb(136, 136, 136);">دوشنبه 4 تیر 1397&nbsp;-&nbsp;12:50</p></div><div class="custom-heading" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="http://blindsports.ir/mash.asp?id=126671#" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(119, 119, 119); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 22px; vertical-align: baseline; transition: all 0.2s ease 0s;"><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Montserrat, Arial, sans-serif; line-height: 22px; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px 0px 5px; font-size: 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">مسابقات بین المللی تونس/کسب 5 مدال طلا ،5 نقره و 4 برنز</h4></a></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 22px; vertical-align: baseline;">دوومیدانی‎کاران نابینا وکم بینا ایران در تورنمنت تونس صاحب 14 مدال شدند.<br style="box-sizing: border-box;">&nbsp;در پایان رقابتهای بین المللی تونس ورزشکاران نابینا و کم بینا با کسب 14 مدال ( 5 مدال طلا ،5نقره و4 برنز ) به کار خود پایان داد.<br style="box-sizing: border-box;">نتایج مدال آوران ایران درتورنمنت بین المللی دوومیدانی تونس به این شرح هستند:&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"></p><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="513" style="border-collapse: collapse;width:385pt"> <colgroup><col width="129" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:4717;width:97pt"> <col width="64" span="6" style="width:48pt"> </colgroup><tbody><tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="LTR" width="129" style="height:15.0pt;width:97pt">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="RTL" width="64" style="width:48pt">ماده</td> <td class="xl63" dir="RTL" width="64" style="width:48pt">رکورد</td> <td class="xl63" dir="RTL" width="64" style="width:48pt">مقام</td> <td class="xl63" dir="RTL" width="64" style="width:48pt">ماده</td> <td class="xl63" dir="RTL" width="64" style="width:48pt">رکورد</td> <td class="xl63" dir="RTL" width="64" style="width:48pt">مقام</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">حمید اسلامی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">4.14.99</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">5000</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">15.55.95</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">حسین صالحی منش</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">سامان پاکباز</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">15/14</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">47/17</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">مهدی اولاد</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">13/14</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">41.28</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">وحید علی نجیمی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">23.2</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">51.48</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">نورمحمد ارخی</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11.68</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">چهارم</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">33.38</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">میکائیل دیانی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">4.08.67</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">چهارم</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">5000</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">15.37.68</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">چهارم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">محمد مشهدیان</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">50.89</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">23.38</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">امید ظریف</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11.78</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">23.25</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">چهارم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">بهزاد عزیزی</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">61.28</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">حکیمه گودرزی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">1.07.49</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">چهارم</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">5.16.90</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> </tr></tbody></table></div> text/html 2018-06-25T04:17:03+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده شانس مجدد http://iriathletics.mihanblog.com/post/1046 <font size="4">به اطلاع ورزشکارانی که جهت رکوردگیری شانس مجدد ثبت نام نموده اند می رساند با در دست داشتن قیش بانکی به مبلغ 5000000ریال ساعت 3 بعد از ظهر روز جمعه 8 تیر ماه در استادیوم افتاب انقلاب تهران حضور به هم رسانند</font>