انجمن دو و میدانی معلولین http://iriathletics.mihanblog.com 2018-11-17T18:51:57+01:00 text/html 2018-11-05T11:37:18+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده باشگاهی دو و میدانی http://iriathletics.mihanblog.com/post/1075 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA">مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">با اهداء سلام<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; احتراماً؛ به استحضار می رساند این فدراسیون در نظر دارد مرحله اول لیگ باشگاهی دو ومیدانی نابینایان و کم بینایان (آقایان و بانوان) آغاز فصل را طبق شرایط ذیل در13/2/98 دریکی از استانهای داوطلب برگزار نماید . لذا خواهشمند است از هم اکنون نسبت به آماده نمودن تیم و معرفی آن اقدام لازم صورت پذیرد .</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">ضمنا تقویم دو و میدانی در سال1398 جهت اطلاع و بهره برداری بپیوست ارسال می گردد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: FA">1-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">مسابقات در مواد 100 و 400 و 1500 و 5000 متر ، پرش طول ، پرتاب وزنه ، پرتاب دیسک و پرتاب نیزه برگزار می گردد .(5000 متر برای بانوان برگزار نمی شود)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: FA">2-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">هر تیم می تواند حداکثر 6 ورزشکار در مسابقات شرکت دهد . </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: FA">3-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">هر وزرشکار فقط می تواند د یک ماده حضور یابد . </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: FA">4-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">هر ورزشکار بایستی دارای کلاس پزشکی و کارت بیمه ورزشی معتبر باشد . </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: FA">5-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">مسابقات در دو مرحله اردیبهشت و مرداد ماه برگزار خواهد شد و هر مرحله مدال و حکم و در مجموع دو مرحله کاپ قهرمانی اهدا خواهد شد . </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA">6-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;تیم ها می توانند در مرحله دوم از ورزشکاران جدید نیز استفاده نمایند . </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: FA">7-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">هر تیم می بایست شامل 6 ورزشکار ، یک مربی و یک سرپرست باشد . </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: FA">8-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">ورودیه برای هر دو مرحله بابت اسکان ، تغذیه و ... 000/000/25 ریال می باشد . </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: FA">9-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">تیم ها بایستی حداکثر تا 15 بهمن 1397 نسبت به ارسال اسامی و ارنج و فیش واریزی اقدام نمایند . </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: FA">10-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">بعد از تاریخ فوق تیمی پذیرفته نخواهد شد . </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td><!--[endif]--> <div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;">.&nbsp;</span></p></div></td></tr></tbody></table> text/html 2018-10-31T10:46:42+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده تقویم دو و میدانی در سال98 http://iriathletics.mihanblog.com/post/1074 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA">تقویم ورزشی انجمن دو ومیدانی نابینایان و کم بینایان در سال 1398<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">12 و<a name="_GoBack"></a> 13 اردیبهشت : مرحله اول لیگ دو ومیدانی باشگاهی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">22 تا 24 خرداد : مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">3 و 4 مرداد : مرحله دوم لیگ دو ومیدانی باشگاهی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">8 شهریور : مرحله اول مسابقات تخصصی دوها و پرش طول<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">12 مهر: مرحله دوم مسابقات تخصصی دوها و پرش طول<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">اعزام یه مسابقات بین المللی و جهانی و ... طبق تقویم ارسالی از سوی فدراسیون جهانی خواهد بود .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;انجمن دو و میدانی&nbsp;<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-10-20T10:10:56+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده مواد مسابقات توکیو 2020 http://iriathletics.mihanblog.com/post/1073 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="619" style="border-collapse: collapse;width:465pt"> <colgroup><col width="37" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1353;width:28pt"> <col width="50" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1828;width:38pt"> <col width="60" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2194;width:45pt"> <col width="50" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1828;width:38pt"> <col width="51" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1865;width:38pt"> <col width="56" span="5" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2048; width:42pt"> <col width="91" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3328;width:68pt"> </colgroup><tbody><tr height="20" style="height:15.0pt"> <td colspan="11" rowspan="2" height="40" class="xl65" dir="RTL" width="619" style="height:30.0pt;width:465pt">مواد مسابقات دو و میدانی<font class="font6"> مردان </font><font class="font5">که توکیو 2020برگزار خواهد شد</font></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt"> <td height="24" class="xl63" dir="RTL" style="height:18.0pt;border-top:none">کلاس</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">800</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">5000</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">طول</td> </tr> <tr height="47" style="mso-height-source:userset;height:35.25pt"> <td height="47" class="xl63" dir="LTR" style="height:35.25pt;border-top:none">11</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11.22</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">no</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">51.57</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">no</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">4.14.07</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">16.03.19</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">no</td> <td rowspan="2" class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">15.16</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">36.81</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">6.09</td> </tr> <tr height="45" style="mso-height-source:userset;height:33.75pt"> <td height="45" class="xl63" dir="LTR" style="height:33.75pt;border-top:none">12</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11.11</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">no</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">50.51</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">no</td> <td rowspan="2" class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">3.55.12</td> <td rowspan="2" class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">15.00.09</td> <td rowspan="2" class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">56.8</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">no</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">6.99</td> </tr> <tr height="45" style="mso-height-source:userset;height:33.75pt"> <td height="45" class="xl63" dir="LTR" style="height:33.75pt;border-top:none">13</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">بله</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">خیر</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">no</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">no</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">6.56</td> </tr> <tr height="45" style="mso-height-source:userset;height:33.75pt"> <td colspan="11" rowspan="2" height="65" class="xl65" dir="RTL" style="height:48.75pt">مواد مسابقات دو و میدانی زنان که توکیو 2020برگزار خواهد شد</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt"> <td height="24" class="xl63" dir="RTL" style="height:18.0pt;border-top:none">کلاس</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">5000</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">طول</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt"> <td height="24" class="xl63" dir="LTR" style="height:18.0pt;border-top:none">11</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">12.37</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">25.55</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">59.73</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">5.01.77</td> <td rowspan="2" class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11.69</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">32.05</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">no</td> <td rowspan="2" class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">no</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">4.49</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt"> <td height="24" class="xl63" dir="LTR" style="height:18.0pt;border-top:none">12</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">12.58</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">26.28</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">1.02.55</td> <td rowspan="2" class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">4.45.13</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">no</td> <td rowspan="2" class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">34</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">5.22</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt"> <td height="24" class="xl63" dir="LTR" style="height:18.0pt;border-top:none">13</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">12.44</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">no</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">59.09</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">no</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">no</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">no</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">no</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td colspan="11" rowspan="2" height="40" class="xl66" dir="RTL" width="619" style="border-left:.5pt solid black;border-bottom:.5pt solid black; height:30.0pt;width:465pt">مهم :مواد فوق در توکیو2020 برگزار میشود و رکوردها ی پنجم جهان تا کنون صرفا برای حمایت فدراسیون از ورزشکاران بوده ورکوردهای اعزامی به مسابقات جهانی توسط پارلمپیک مشخص و به اطلاع خواهد رسید</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> </tr></tbody></table> text/html 2018-10-12T17:00:37+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده نتایج نهایی تیم ملی دو و میدانی نابینایان و کم بیناین در جاکارتا http://iriathletics.mihanblog.com/post/1072 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="365" style="border-collapse: collapse;width:274pt"> <colgroup><col width="109" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3986;width:82pt"> <col width="64" span="2" style="width:48pt"> <col width="64" style="width:48pt"> <col width="64" style="width:48pt"> </colgroup><tbody><tr height="20" style="height:15.0pt"> <td colspan="5" rowspan="2" height="40" class="xl64" dir="RTL" width="365" style="height:30.0pt;width:274pt">نتایج مسابقات تیم ملی دو و میدانی پاراسیایی جاکارتا</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">نام و نام خانوادگی</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">کلاس&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">ماده</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">رکورد</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">مقام</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">بهزاد عزیزی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">65/62</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">سید عرفان حسینی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">58/17</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">علی شمشیری</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">21/33</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">ششم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">عذرا مهدوی کیا</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">5.16.65</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">هاجر تکناز</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">8.12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">هفتم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">وحید علی نجیمی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">22.6</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">امید ظریف</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">23.05</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">محمد مشهد یان</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">no</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">حذف</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">علیرضا فرح</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">26.39</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">حذف</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">عذرا مهدوی کیا</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">32/24</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">مهدی اولاد</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">14</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">نور محمد ارخی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12/64</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">اریان لطفی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11.16</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">چهارم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">هاجر صفرزاده</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">27.94</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">سامان پاکباز</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">15/19</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">مسعود حیدری</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">14/47</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">وحید علی نجیمی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11.42</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">حذف</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">امیر خسروانی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11.50</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">حذف</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">امید ظریف</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11.49</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">مهدی اولاد</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">42.37</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">اریان لطفی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">34.14</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">نور محمد ارخی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">33.16</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">پنجم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">هاجر صفرزاده</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">13.68</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">عذرا مهدوی کیا</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">1.08.18</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">امید ظریف</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">51.41</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">علیرضا فرح</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">52.90</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">چهارم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">محمد مشهد یان</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">54.99</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">پنجم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">راضیه محمودی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">29.23</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">چهارم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">امیر خسروانی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">طول</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">7/.1</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">وحید علی نجیمی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">49.98</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">حمید اسلامی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">4.18.18</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">میکائیل دیانی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">4.14.04</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">چهارم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">علس الهی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">4.15.76</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">پنجم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">هاجر صفرزاده</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">1.06.80</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">سامان پاکباز</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">51.06</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">مسعود حیدری</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">48.39</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">میکائیل دیانی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">5000</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">16.19.96</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">علی الهی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">5000</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مصدوم</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">خطا</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">حمید اسلامی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">5000</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">16.17.00</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">خطا</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">هاجر تکتاز</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">20.08</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">چهارم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">مجموع</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">8طلا</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">5نقره</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">10برنز</td> </tr></tbody></table> text/html 2018-10-11T17:11:05+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده نتایج تا پایان روز چهارم http://iriathletics.mihanblog.com/post/1070 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="557" style="border-collapse: collapse;width:418pt"> <colgroup><col width="109" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3986;width:82pt"> <col width="64" span="2" style="width:48pt"> <col width="64" style="width:48pt"> <col width="64" span="4" style="width:48pt"> </colgroup><tbody><tr height="20" style="height:15.0pt"> <td colspan="5" rowspan="2" height="40" class="xl64" dir="RTL" width="365" style="height:30.0pt;width:274pt">نتایج مسابقات تیم ملی دو و میدانی پاراسیایی جاکارتا</td> <td dir="LTR" width="64" style="width:48pt"></td> <td dir="LTR" width="64" style="width:48pt"></td> <td dir="LTR" width="64" style="width:48pt"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" dir="LTR" style="height:15.0pt"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">نام و نام خانوادگی</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">کلاس&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">ماده</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">رکورد</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">مقام</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">بهزاد عزیزی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">65/62</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">سید عرفان حسینی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">58/17</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">علی شمشیری</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">21/33</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">ششم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">عذرا مهدوی کیا</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">5.16.65</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">هاجر تکناز</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">8.12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">هفتم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">وحید علی نجیمی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">22.6</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">امید ظریف</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">23.05</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">محمد مشهد یان</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">no</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">حذف</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">علیرضا فرح</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">26.39</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">حذف</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">عذرا مهدوی کیا</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">32/24</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">مهدی اولاد</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">14</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">نور محمد ارخی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12/64</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">اریان لطفی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11.16</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">چهارم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">هاجر صفرزاده</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">27.94</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">سامان پاکباز</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">15/19</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">مسعود حیدری</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">14/47</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">وحید علی نجیمی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11.42</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">حذف</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">امیر خسروانی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11.50</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">حذف</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">امید ظریف</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11.49</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">مهدی اولاد</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">42.37</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">اریان لطفی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">34.14</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">نور محمد ارخی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">33.16</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">پنجم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">هاجر صفرزاده</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">13.68</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td><td dir="RTL" align="right"></td><td dir="RTL" align="right"></td><td dir="RTL" align="right"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt">عذرا مهدوی کیا</td> <td class="xl66" dir="LTR">13</td> <td dir="LTR" align="right">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" align="left">1.08.18</td> <td class="xl66" dir="RTL">سوم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt">امید ظریف</td> <td class="xl66" dir="LTR">13</td> <td dir="LTR" align="right">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" align="left">51.41</td> <td class="xl66" dir="RTL">اول</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt">علیرضا فرح</td> <td dir="LTR" align="right">13</td> <td dir="LTR" align="right">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" align="left">52.90</td> <td class="xl66" dir="RTL">چهارم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt">محمد مشهد یان</td> <td dir="LTR" align="right">13</td> <td dir="LTR" align="right">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" align="left">54.99</td> <td class="xl66" dir="RTL">پنجم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt">راضیه محمودی</td> <td class="xl67" dir="LTR">12</td> <td dir="RTL" align="right">دیسک</td> <td class="xl63" dir="LTR" align="left">29.23</td> <td class="xl68" dir="RTL">چهارم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt">امیر خسروانی</td> <td class="xl67" dir="LTR">12</td> <td dir="RTL" align="right">طول</td> <td class="xl63" dir="LTR" align="left">7/.1</td> <td class="xl68" dir="RTL">سوم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt">وحید علی نجیمی</td> <td class="xl67" dir="LTR">12</td> <td dir="LTR" align="right">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" align="left">49.98</td> <td class="xl68" dir="RTL">اول</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt">حمید اسلامی</td> <td class="xl67" dir="LTR">11</td> <td dir="LTR" align="right">1500</td> <td class="xl63" dir="LTR" align="left">4.18.18</td> <td class="xl68" dir="RTL">اول</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt">میکائیل دیانی</td> <td class="xl67" dir="LTR">12</td> <td dir="LTR" align="right">1500</td> <td class="xl63" dir="LTR" align="left">4.14.04</td> <td class="xl68" dir="RTL">چهارم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt">علس الهی</td> <td class="xl67" dir="LTR">12</td> <td dir="LTR" align="right">1500</td> <td class="xl63" dir="LTR" align="left">4.15.76</td> <td class="xl68" dir="RTL">پنجم</td> <td class="xl68" dir="LTR"></td> <td class="xl68" dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt">هاجر صفرزاده</td> <td class="xl67" dir="LTR">12</td> <td dir="LTR" align="right">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" align="left">1.06.80</td> <td class="xl68" dir="RTL">دوم</td> <td dir="RTL" align="right"><br></td><td dir="RTL" align="right"></td><td dir="RTL" align="right"></td> </tr></tbody></table> text/html 2018-10-11T17:09:43+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده نتایج تا پایان روز چهارم http://iriathletics.mihanblog.com/post/1069 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="557" style="border-collapse: collapse;width:418pt"> <colgroup><col width="109" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3986;width:82pt"> <col width="64" span="2" style="width:48pt"> <col width="64" style="width:48pt"> <col width="64" span="4" style="width:48pt"> </colgroup><tbody><tr height="20" style="height:15.0pt"> <td colspan="5" rowspan="2" height="40" class="xl64" dir="RTL" width="365" style="height:30.0pt;width:274pt">نتایج مسابقات تیم ملی دو و میدانی پاراسیایی جاکارتا</td> <td dir="LTR" width="64" style="width:48pt"></td> <td dir="LTR" width="64" style="width:48pt"></td> <td dir="LTR" width="64" style="width:48pt"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" dir="LTR" style="height:15.0pt"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">نام و نام خانوادگی</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">کلاس&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">ماده</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">رکورد</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">مقام</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">بهزاد عزیزی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">65/62</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">سید عرفان حسینی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">58/17</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">علی شمشیری</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">21/33</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">ششم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">عذرا مهدوی کیا</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">5.16.65</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">هاجر تکناز</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">8.12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">هفتم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">وحید علی نجیمی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">22.6</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">امید ظریف</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">23.05</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">محمد مشهد یان</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">no</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">حذف</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">علیرضا فرح</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">26.39</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">حذف</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">عذرا مهدوی کیا</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">32/24</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">مهدی اولاد</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">14</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">نور محمد ارخی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12/64</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">اریان لطفی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11.16</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">چهارم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">هاجر صفرزاده</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">27.94</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">سامان پاکباز</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">15/19</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">مسعود حیدری</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">14/47</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">وحید علی نجیمی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11.42</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">حذف</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">امیر خسروانی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11.50</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">حذف</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">امید ظریف</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11.49</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">مهدی اولاد</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">42.37</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">اریان لطفی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">34.14</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">نور محمد ارخی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">33.16</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">پنجم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">هاجر صفرزاده</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">13.68</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td><td dir="RTL" align="right"></td><td dir="RTL" align="right"></td><td dir="RTL" align="right"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt">عذرا مهدوی کیا</td> <td class="xl66" dir="LTR">13</td> <td dir="LTR" align="right">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" align="left">1.08.18</td> <td class="xl66" dir="RTL">سوم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt">امید ظریف</td> <td class="xl66" dir="LTR">13</td> <td dir="LTR" align="right">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" align="left">51.41</td> <td class="xl66" dir="RTL">اول</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt">علیرضا فرح</td> <td dir="LTR" align="right">13</td> <td dir="LTR" align="right">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" align="left">52.90</td> <td class="xl66" dir="RTL">چهارم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt">محمد مشهد یان</td> <td dir="LTR" align="right">13</td> <td dir="LTR" align="right">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" align="left">54.99</td> <td class="xl66" dir="RTL">پنجم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt">راضیه محمودی</td> <td class="xl67" dir="LTR">12</td> <td dir="RTL" align="right">دیسک</td> <td class="xl63" dir="LTR" align="left">29.23</td> <td class="xl68" dir="RTL">چهارم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt">امیر خسروانی</td> <td class="xl67" dir="LTR">12</td> <td dir="RTL" align="right">طول</td> <td class="xl63" dir="LTR" align="left">7/.1</td> <td class="xl68" dir="RTL">سوم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt">وحید علی نجیمی</td> <td class="xl67" dir="LTR">12</td> <td dir="LTR" align="right">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" align="left">49.98</td> <td class="xl68" dir="RTL">اول</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt">حمید اسلامی</td> <td class="xl67" dir="LTR">11</td> <td dir="LTR" align="right">1500</td> <td class="xl63" dir="LTR" align="left">4.18.18</td> <td class="xl68" dir="RTL">اول</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt">میکائیل دیانی</td> <td class="xl67" dir="LTR">12</td> <td dir="LTR" align="right">1500</td> <td class="xl63" dir="LTR" align="left">4.14.04</td> <td class="xl68" dir="RTL">چهارم</td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt">علس الهی</td> <td class="xl67" dir="LTR">12</td> <td dir="LTR" align="right">1500</td> <td class="xl63" dir="LTR" align="left">4.15.76</td> <td class="xl68" dir="RTL">پنجم</td> <td class="xl68" dir="LTR"></td> <td class="xl68" dir="LTR"></td> <td dir="LTR"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl66" dir="RTL" style="height:15.0pt">هاجر صفرزاده</td> <td class="xl67" dir="LTR">12</td> <td dir="LTR" align="right">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" align="left">1.06.80</td> <td class="xl68" dir="RTL">دوم</td> <td dir="RTL" align="right"><br></td><td dir="RTL" align="right"></td><td dir="RTL" align="right"></td> </tr></tbody></table> text/html 2018-10-10T12:28:11+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده نتایج دو و میدانی تا پایان روز سوم جاکارتا http://iriathletics.mihanblog.com/post/1068 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="365" style="border-collapse: collapse;width:274pt"> <colgroup><col width="109" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3986;width:82pt"> <col width="64" span="2" style="width:48pt"> <col width="64" style="width:48pt"> <col width="64" style="width:48pt"> </colgroup><tbody><tr height="20" style="height:15.0pt"> <td colspan="5" rowspan="2" height="40" class="xl64" dir="RTL" width="365" style="height:30.0pt;width:274pt">نتایج مسابقات تیم ملی دو و میدانی پاراسیایی جاکارتا</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">نام و نام خانوادگی</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">کلاس&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">ماده</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">رکورد</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">مقام</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">بهزاد عزیزی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">65/62</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">سید عرفان حسینی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">58/17</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">علی شمشیری</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">21/33</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">ششم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">عذرا مهدوی کیا</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">5.16.65</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">هاجر تکناز</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">8.12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">هفتم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">وحید علی نجیمی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">22.6</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">امید ظریف</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">23.05</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">محمد مشهد یان</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">no</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">حذف</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">علیرضا فرح</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">26.39</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">حذف</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">عذرا مهدوی کیا</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">32/24</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">مهدی اولاد</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">14</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">نور محمد ارخی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12/64</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">اریان لطفی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11.16</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">چهارم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">هاجر صفرزاده</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">27.94</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">سامان پاکباز</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">15/19</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">مسعود حیدری</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">14/47</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">وحید علی نجیمی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11.42</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">حذف</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">امیر خسروانی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11.50</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">حذف</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">امید ظریف</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11.49</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">مهدی اولاد</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">42.37</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">اریان لطفی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">34.14</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">نور محمد ارخی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">33.16</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">پنجم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">هاجر صفرزاده</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">13.68</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr></tbody></table> text/html 2018-10-09T11:53:08+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده نتایج تا پایان روز دوم http://iriathletics.mihanblog.com/post/1067 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="365" style="border-collapse: collapse;width:274pt"> <colgroup><col width="109" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3986;width:82pt"> <col width="64" span="2" style="width:48pt"> <col width="64" style="width:48pt"> <col width="64" style="width:48pt"> </colgroup><tbody><tr height="20" style="height:15.0pt"> <td colspan="5" rowspan="2" height="40" class="xl64" dir="RTL" width="365" style="height:30.0pt;width:274pt">نتایج مسابقات تیم ملی دو و میدانی پاراسیایی جاکارتا</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">نام و نام خانوادگی</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">کلاس&nbsp;</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">ماده</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">رکورد</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">مقام</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">بهزاد عزیزی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">65/62</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">سید عرفان حسینی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">58/17</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">علی شمشیری</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">21/33</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">ششم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">عذرا مهدوی کیا</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">5.16.65</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">وحید علی نجیمی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">22.6</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">امید ظریف</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">23.05</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">محمد مشهد یان</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">no</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">حذف</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">علیرضا فرح</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">26.39</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">حذف</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">عذرا مهدوی کیا</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">32/24</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">مهدی اولاد</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">14</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">نور محمد ارخی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12/64</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">اریان لطفی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11.16</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">چهارم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">هاجر صفرزاده</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">27.94</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">سامان پاکباز</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">15/19</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">مسعود حیدری</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">14/47</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">وحید علی نجیمی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11.42</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">حذف</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">امیر خسروانی</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11.50</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">حذف</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">امید ظریف</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11.49</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr></tbody></table> text/html 2018-10-08T16:37:01+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده نتایج روز اول دو و میدانی نابینایان در جاکارتا http://iriathletics.mihanblog.com/post/1066 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="365" style="border-collapse: collapse;width:274pt"> <colgroup><col width="109" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3986;width:82pt"> <col width="64" span="4" style="width:48pt"> </colgroup><tbody><tr height="20" style="height:15.0pt"> <td colspan="5" rowspan="2" height="40" class="xl63" dir="RTL" width="365" style="height:30.0pt;width:274pt">نتایج مسابقات تیم ملی دو و میدانی پاراسیایی جاکارتا</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">نام و نام خانوادگی</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">کلاس&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">ماده</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">رکورد</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">مقام</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">بهزاد عزیزی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">65/62</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">سید عرفان حسینی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">58/17</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">علی شمشیری</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">21/33</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">ششم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">عذرا مهدوی کیا</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">5.16.65</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">وحید علی نجیمی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">22.6</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">امید ظریف</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">23.05</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">محمد مشهد یان</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">no</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">حذف</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">علیرضا فرح</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">26.39</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">حذف</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr></tbody></table> text/html 2018-09-29T05:47:48+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده اطلاعیه http://iriathletics.mihanblog.com/post/1065 <font size="4">با توجه به اینکه دوستان می خواهند برنامه تمرینی خود را برای مسابقات کشوری تنظیم کنند به اطلاع می رساند مسلبقات بانوان 97/9/3 و اقایان97/9/6 برگزار خواهد شد</font> text/html 2018-09-26T04:27:07+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده برنامه مسابقات تیم دو و میدانی نابینایان در جا کارتا http://iriathletics.mihanblog.com/post/1063 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="532" style="border-collapse: collapse;width:399pt"> <colgroup><col width="64" span="3" style="width:48pt"> <col width="64" style="width:48pt"> <col width="64" style="width:48pt"> <col width="120" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:4388;width:90pt"> <col width="92" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3364;width:69pt"> </colgroup><tbody><tr height="25" style="height:18.75pt;mso-yfti-firstrow:yes;mso-yfti-irow:0"> <td height="25" class="xl64" dir="RTL" width="64" style="height:18.75pt;width:48pt"><span lang="FA">ردیف</span></td> <td class="xl64" dir="RTL" width="64" style="width:48pt"><span lang="FA">تاریخ</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="width:48pt"><span lang="FA">ساعت</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="width:48pt"><span lang="FA">كلاس</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="width:48pt"><span lang="FA">ماده</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="width:90pt"><span lang="FA">نام نام خانوادگی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="width:69pt"><span lang="FA">مرحله</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:1"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">1</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">16/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">8:36</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">13/12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">نیزه</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">حسینی،عزیزی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">نهایی</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:2"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">2</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">16/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">9:22</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">200متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">وحید علی نجیمی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">مقدماتی</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:3"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">3</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">16/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">9:40</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">13</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">200متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">مشهدیان،ظریف،فرح</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">مقدماتی</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:4"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">4</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">16/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">9:56</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">11</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">وزنه</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">هاجر تكتاز</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">نهایی</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:5"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">5</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">16/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">10:30</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">13/12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">نیزه</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">حسینی، عزیزی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">توزیع مدال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:6"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">6</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">16/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">16:20</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">11</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">وزنه</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">&nbsp;تكتاز</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">توزیع مدال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:7"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">7</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">16/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">17:50</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">13/12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">1500متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">گودرزی،مهدوی كیا</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">فینال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:8"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">8</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">16/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">19:08</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">200متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">وحید علی نجیمی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">فینال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:9"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">9</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">16/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">19:14</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">13</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">200متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">مشهدیان،ظریف،فرح</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">فینال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:10"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">10</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">16/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">19:32</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">13/12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">1500متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">گودرزی،مهدوی كیا</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">توزیع مدال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:11"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">11</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">16/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">20:14</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">200متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">علی نجیمی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">توزیع مدال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:12"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">16/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">20:20</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">13</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">200متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">مشهدیان،ظریف،فرح</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">توزیع مدال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:13"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">13</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">17/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">8:30</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">11</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">وزنه</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">آرخی،اولاد،لطفی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">فینال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:14"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">14</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">17/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">8:48</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">13/12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">نیزه</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">خانوم مهدوی كیا</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">فینال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:15"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">15</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">17/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">9:10</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">200متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">هاجر صفرزاده</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">فینال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:16"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">16</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">17/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">9:40</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">200متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">هاجر صفرزاده</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">توزیع مدال&nbsp;</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:17"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">17</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">17/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">10:02</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">وزنه</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">پاكباز،حیدری</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">فینال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:18"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">18</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">17/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">10:25</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">13</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">100متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">ظریف</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">مقدماتی</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:19"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">19</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">17/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">10:35</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">100متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">نجیمی خسروانی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">مقدماتی</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:20"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">20</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">17/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">11:46</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">11</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">وزنه</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">آرخی،لطفی،اولاد</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">توزیع مدال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:21"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">21</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">17/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">11:52</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">13/12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">نیزه بانوان</span></td> <td class="xl68" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">مهدوی كیا</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">توزیع مدال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:22"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">22</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">17/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">16:08</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">وزنه</span></td> <td class="xl68" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">پاكباز،حیدری</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">توزیع مدال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:23"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">23</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">17/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">18:01</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">13</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">100متر</span></td> <td class="xl68" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">ظریف</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">توزیع مدال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:24"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">24</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">18/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">8:34</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">11</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">دیسك</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">اولاد،آرخی،لطفی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">نهایی</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:25"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">25</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">18/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">9:16</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">100متر</span></td> <td class="xl68" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">هاجر صفرزاده</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">مقدماتی</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:26"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">26</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">18/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">11:08</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">11</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">دیسك</span></td> <td class="xl68" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">اولاد،آرخی،لطفی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">توزیع مدال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:27"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">27</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">18/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">16:32</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">13</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">400متر</span></td> <td class="xl68" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">مشهدیان،ظریف، فرح</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">مقدماتی</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:28"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">28</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">18/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">17:19</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">100متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">علی نجیمی،خسروانی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">فینال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:29"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">29</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">18/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">17:43</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">100متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">هاجر صفرزاده</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">فینال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:30"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">30</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">18/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">18:50</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">100متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">علی نجیمی،خسروانی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">توزیع مدال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:31"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">31</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">18/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">19:14</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">100متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">هاجر صفرزاده</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">توزیع مدال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:32"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">32</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">19/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">8:30</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">طول</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">خسروانی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">فینال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:33"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">33</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">19/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">8:52</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">400متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">گودرزی- صفرزاده</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">مقدماتی</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:34"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">34</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">19/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">9:04</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">13</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">400متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">مهدوی كیا</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">نهایی</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:35"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">35</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">19/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">9:10</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">13</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">400متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">مشهدیان،فرح،ظریف</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">نهایی</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:36"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">36</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">19/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">9:46</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">400متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">علی نجیمی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">مقدماتی</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:37"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">37</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">19/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">10:06</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">13</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">400متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">مشهدیان،فرح،ظریف</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">توزیع مدال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:38"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">38</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">19/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">10:12</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">طول</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">خسروانی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">توزیع مدال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:39"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">39</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">19/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">16:08</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">دیسك</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">خانوم محمودی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">توزیع مدال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:40"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">40</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">19/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">17:04</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">400متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">علی نجیمی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">فینال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:41"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">41</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">19/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">17:34</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">400متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">گودرزی،صفرزاده</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">نهایی</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:42"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">42</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">19/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">17:58</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">400متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">علی نجیمی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">توزیع مدال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:43"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">43</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">19/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">18:46</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">400متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">گودرزی،صفرزاده</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">توزیع مدال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:44"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">44</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">19/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">19:42</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">11</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">1500متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">اسلامی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">نهایی</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:45"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">45</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">19/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">19:49</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">13/12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">1500متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">الهی،دیانی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">نهایی</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:46"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">46</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">19/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">20:14</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">11</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">1500متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">اسلامی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">توزیع مدال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:47"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">47</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">19/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">20:20</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">13/12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">1500متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">الهی،دیانی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">توزیع مدال</span></td> </tr> <tr height="31" style="mso-height-source:userset;height:23.25pt;mso-yfti-irow: 48"> <td height="31" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:23.25pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">48</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">20/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">8:32</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">دیسك</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">پاكباز،حیدری،شمشیری</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">نهایی</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:49"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">49</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">20/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">8:34</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">43445</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">طول</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">گودرزی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">نهایی</span></td> </tr> <tr height="32" style="mso-height-source:userset;height:24.0pt;mso-yfti-irow: 50"> <td height="32" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:24.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">50</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">20/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">9:46</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">دیسك</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">پاكباز،حیدری،شمشیری</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">توزیع مدال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:51"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">51</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">20/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">11:02</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">43445</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">طول</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">گودرزی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">توزیع مدال&nbsp;</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:52"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">52</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">20/7/1397</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">16</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">11</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">دیسك</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">هاجر تكتاز</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">نهایی</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:53"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">53</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">20/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">17:15</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">11</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">دیسك</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">هاجر تكتاز</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">توزیع مدال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:54"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">54</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">20/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">17:27</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">11</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">5000متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">اسلامی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">نهایی</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:55"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">55</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">20/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">17:47</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">13/12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">5000متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">الهی،دیانی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">نهایی</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:56"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">56</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">20/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">18:52</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">11</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">5000متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">اسلامی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">توزیع مدال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt;mso-yfti-irow:57;mso-yfti-lastrow:yes"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt"><span lang="FA">57</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">20/7/1397</span></td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">18:58</span></td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">13/12</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt"><span lang="FA">5000متر</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt"><span lang="FA">الهی ،دیانی</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt"><span lang="FA">توزیع مدال</span></td> </tr> <tr height="24" style="height:18.0pt"> <td height="24" class="xl65" dir="RTL" width="64" style="height:18.0pt;border-top: none;width:48pt">58</td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt">19/7/97</td> <td class="xl67" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt">0:00</td> <td class="xl66" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt">13</td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="border-top:none;width:48pt">400متر</td> <td class="xl65" dir="RTL" width="120" style="border-top:none;width:90pt">مهدوی کیا</td> <td class="xl65" dir="RTL" width="92" style="border-top:none;width:69pt">توزیع مدال</td> </tr></tbody></table> <div align="right"> </div> text/html 2018-09-18T07:43:45+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده بندر عباس http://iriathletics.mihanblog.com/post/1061 <font size="5" color="#ff0000">اطلاعیه</font><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور حدود 16 ابان ماه سال جاری در بندر عباس برگزار خواهد شد</font></div> text/html 2018-09-17T05:18:48+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده دو و میدانی کشوری http://iriathletics.mihanblog.com/post/1060 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;background:red;mso-highlight:red;mso-bidi-language:FA">اطلاعیه</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری امام حسین (ع)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">پیرو بخشنامه ارسالی مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور که مجددا در ذیل امده و با توجه به در خواست تعدادی از هیاتها بمنظور شناسایی و جذب ورزشکاران جوان و نو جوان با توجه به باز گشایی مدارس مقرر شد</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;background:red;mso-highlight:red;mso-bidi-language:FA">استانها تا پایان شهریور ماه اعلام امادگی با تعداد واقعی ورزشکار و همراه را به فدراسیون ارسال نمایند</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">ارنج تیم ها را تا پایان مهر ماه ارسال نمایند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">تیم هایی که ارنج ارسال نموده اند مجازند تا پایان مهر اصلاح نمایند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;background:red;mso-highlight:red;mso-bidi-language:FA">از پذیرش تیم هایی که تا پایان شهریور با قید نفرات اعلام </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;background:red;mso-highlight:red;mso-bidi-language:FA">امادگی</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;background:red;mso-highlight:red;mso-bidi-language:FA"> ننمایند معذوریم</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a name="To"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#241801;mso-bidi-language:FA"><br> مدیران کل محترم ورزش و جوانان استانها</span></a><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#241801"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#241801;mso-bidi-language: FA">با اهداء سلام و تحیت الهی</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#241801"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#241801;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#241801;mso-bidi-language:FA"> احتراماً؛ </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#241801;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#241801;mso-bidi-language:FA">پیرو بخشنامه شماره 280/ص/97/279 مورخ 17/4/97 و بنا به درخواست تعدادی از استانها ؛ مسابقات</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#241801;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#241801;mso-bidi-language:FA"> دو ومیدانی قهرمانی کشور آقایان و بانوان در گروه بزرگسالان ، جوانان و نوجوانان که مقرر است در هفته اول آبان ماه سالجاری برگزار شود ، اصلاحات ذیل در بخش جوانان و نوجوانان (منطبق با مسابقات جهانی سال آینده ) صورت پذیرفته، لذا خواهشمند است به هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان مربوطه ابلاغ فرمائید نسبت به تکمیل و ارسال فرم های ارنج پیوست اقدامات مقتضی را مبذول نمایند .</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#241801"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801">1.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#241801;mso-bidi-language:FA">رعایت مفاد بخشنامه ها الزامی می باشد .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#241801"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801">2.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#241801;mso-bidi-language:FA">هر تیم می تواند در بخش :</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#241801"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 72pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#241801;mso-bidi-language:FA">الف)بزرگسالان آقایان و بانوان حداکثر در 8 ماده</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 72pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#241801;mso-bidi-language:FA">ب)در بخش جوانان زیر 19 سال حداکثر 6 ماده</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#241801"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 72pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#241801;mso-bidi-language:FA">ج)در بخش جوانان زیر 17 سال حداکثر 6 ماده شرکت نمایند.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801">3.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#241801;mso-bidi-language:FA">با توجه به مسابقات جهانی سال 2019 ؛ مسابقات جوانان در دو گروه سنی زیر 19 سال (متولدین 1379) و زیر 17 سال (متولدین 1381) بدون در نظر گرفتن روز /ماه/سال برگزار می شود .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#241801"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801">4.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#CC0000">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#CC0000;mso-bidi-language:FA">تیم ها موظفند حداکثر تا تاریخ 30/6/97 نسبت</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#241801;mso-bidi-language:FA">به تکمیل فرم های ارنج ضمیمه مجددا اقدام نموده و به فدراسیون ارسال نمایند ،بدیهی است اعلام آمادگی بدون فرم های ارنج پذیرفته نخواهد شد</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#241801;mso-bidi-language:FA"> .</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#241801"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801">5.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#241801">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#241801;mso-bidi-language:FA">جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کمیته فنی فدراسیون تماس حاصل فرمائید</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#241801"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-09-08T19:43:44+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده برنامه جاکارتا http://iriathletics.mihanblog.com/post/1059 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="384" style="border-collapse: collapse;width:288pt"> <colgroup><col width="64" span="6" style="width:48pt"> </colgroup><tbody><tr height="20" style="height:15.0pt"> <td colspan="6" rowspan="2" height="40" class="xl67" dir="RTL" width="384" style="height:30.0pt;width:288pt">برنامه مسابقات دو و میدانی نابینایان و کم بینایان در جاکارتا</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">تاریخ</td> <td class="xl64" dir="RTL" style="border-top:none">ساعت</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">ماده</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">جنسیت</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="border-top:none">کلاس</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مرحله</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td rowspan="6" height="120" class="xl63" dir="RTL" style="height:90.0pt;border-top: none">16 مهر</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">9.06</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12/13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">9.50</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مقدماتی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">10.24</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">11/12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">10.30</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">17</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مقدماتی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">18.25</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12/13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td rowspan="7" height="140" class="xl63" dir="RTL" style="height:105.0pt;border-top: none">17مهر</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">9.02</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">9.04</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12/13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">9.20</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">10.30</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">10.40</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">15.30</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مقدماتی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">15.45</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td rowspan="6" height="120" class="xl63" dir="RTL" style="height:90.0pt;border-top: none">18 مهر</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">9.10</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مقدماتی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">9.20</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مقدماتی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">15.02</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">17</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">17.10</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">18.10</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td rowspan="9" height="180" class="xl63" dir="RTL" style="height:135.0pt;border-top: none">19 مهر</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">9</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">طول</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">9.20</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مقدماتی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">9.30</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">9.50</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">10.50</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مقدماتی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">15.10</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">نهایی</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">16.40</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">17.50</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">18</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12/13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td rowspan="5" height="100" class="xl63" dir="RTL" style="height:75.0pt;border-top: none">20 مهر</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">9</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">9.02</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">طول</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">11/12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">15.02</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بانوان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">17.30</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">5000</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" style="height:15.0pt;border-top:none">18</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">5000</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">مردان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12/13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">21مهر</td> <td class="xl64" dir="LTR" style="border-top:none">9.06</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">زنان</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فینال</td> </tr></tbody></table> text/html 2018-09-05T04:24:04+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده دو و میدانی کشوری http://iriathletics.mihanblog.com/post/1058 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a name="To"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA">مدیران کل محترم ورزش و جوانان استانها</span></a><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">با اهداء سلام و تحیت الهی</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; احتراماً؛ &nbsp;پیرو بخشنامه شماره 280/ص/97/279 مورخ 17/4/97 و بنا به درخواست تعدادی از استانها ؛ مسابقات&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دو ومیدانی قهرمانی کشور آقایان و بانوان در گروه بزرگسالان ، جوانان و نوجوانان که مقرر است در هفته اول آبان ماه سالجاری برگزار شود ، اصلاحات ذیل در بخش جوانان و نوجوانان (منطبق با مسابقات جهانی سال آینده ) صورت پذیرفته، لذا خواهشمند است به هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان مربوطه ابلاغ فرمائید نسبت به تکمیل و ارسال فرم های ارنج پیوست اقدامات مقتضی را مبذول نمایند .&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: FA">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">رعایت مفاد بخشنامه ها الزامی می باشد . </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: FA">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">هر تیم می تواند در بخش :</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">الف)بزرگسالان آقایان و بانوان حداکثر در 8 ماده <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">ب)در بخش جوانان زیر 19 سال حداکثر 6 ماده<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 72.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">ج)در بخش جوانان زیر 17 سال حداکثر 6 ماده شرکت نمایند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: FA">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">با توجه به مسابقات جهانی سال 2019 ؛ مسابقات جوانان در دو گروه سنی زیر 19 سال (متولدین 1379) و زیر 17 سال (متولدین 1381) بدون در نظر گرفتن روز /ماه/سال برگزار می شود . </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;">4.</span><span style="font-size: 7pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><font size="6" color="#cc0000"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">تیم ها موظفند حداکثر تا تاریخ 30/6/97 نسبت</span></font><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> به تکمیل فرم های ارنج ضمیمه مجددا اقدام نموده و به فدراسیون ارسال نمایند ،بدیهی است اعلام آمادگی بدون فرم های ارنج پذیرفته نخواهد شد&nbsp; . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: FA">5.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کمیته فنی فدراسیون تماس حاصل فرمائید .&nbsp;<o:p></o:p></span></p>