انجمن دو و میدانی معلولین http://iriathletics.mihanblog.com 2018-07-17T15:10:57+01:00 text/html 2018-07-14T04:30:24+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده قهرمانی کشور دو و میدانی http://iriathletics.mihanblog.com/post/1052 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4"><a name="To"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Titr&quot;;">سرپرست/مدیرکل محترم‌ورزش‌وجوانان31استان</span></a><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Titr&quot;;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="4">با اهداء سلام<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; احتراماً؛به استحضار می رساند این فدراسیون در نظر دارد <b>هفدهمین</b> دوره از مسابقات <b>دو ومیدانی</b> قهرمانی کشور <b>آقایان</b> و <b>سیزدهمین</b> دوره قهرمانی کشور <b>بانوان</b> نابینایان و کم بینایان را در اواخر مرداد ماه سالجاری با شرایط ذیل برگزار نماید ، لذا خواهشمند است به هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان مربوطه ابلاغ فرمائید با توجه به شرایط ذیل اقدامات مقتضی را مبذول نمایند . <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مسابقات در دو گروه بزرگسالان و جوانان برگزار می گردد . </span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مسابقات در کلاس های 11 </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">–</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> 12 </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">–</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> 13 برگزار می شود . </span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مواد مسابقات 100 -200-400-800-1500-5000 متر </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">–</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> پرتاب دیسک </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">–</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> وزنه-نیزه - پرش طول می باشد (ماده 5000 متر برای بانوان برگزار نمی گردد )</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">در صورتی که در یک کلاس و ماده ورزشکاران به حد نصاب نرسد ، ادغام صورت می گیرد و در صورتی که امکان ادغام وجود نداشته باشد از روش منهای یک استفاده می شود . </span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">به نفرات اول تا سوم مدال و حکم اهداء خواهد شد . </span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">به تیم های اول تا سوم بر اساس روش امتیازی ، کاپ قهرمانی اهداء می گردد . </span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">استانهای داوطلب می توانند درخواست کتبی خود را برای میزبانی به فدراسیون ارسال نمایند . </span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">هر استان در بخش آقایان <i>بزرگسالان</i> می توانند در8 ماده و در بخش بانوان 6 ماده شرکت کنند . </span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">هر استان در بخش آقایان <i>جوانان</i> می توانند 6ماده و در بخش بانوان 4ماده شرکت نمایند </span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">در بخش جوانان متولدین 1378 بدون در نظر گرفتن روز / ماه می توانند در مسابقات شرکت نمایند .&nbsp; </span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">هر ورزشکار مجاز است دردو ماده شرکت کند . </span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">استانها بایستی تا تاریخ 5/5/97 نسبت به اعلام آمادگی و ارسال ارنج به تفکیک آقایان و بانوان </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">–</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> بزرگسالان و جوانان اقدام نمایند (کپی به پیوست)&nbsp; </span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">استانها مجاز خواهند بود در صورت ضرورت از ورزشکاران بزرگسال کم و به جوانان اضافه نمایند لیکن عکس آن امکان پذیر نمی باشد ، اما در امتیاز تیمی جوانان 6 ماده لحاظ می گردد . </span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><v:shape id="_x0000_s1026" type="#_x0000_t202" alt="_Cc_" style="position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:-53.25pt; margin-top:31.05pt;width:555pt;height:479.7pt;text-indent:0;z-index:1" filled="f" stroked="f"> <font size="4"><v:textbox> <!--[if !mso]--> <!--[endif]--></v:textbox> </font></v:shape><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="4">مسابقات جوانان و بزرگسالان به تفکیک برگزار و کاپ ها جداگانه اهداء خواهد ش</font></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">د .&nbsp;<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-07-07T03:01:17+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده lمسابقات قهرمانی کشور http://iriathletics.mihanblog.com/post/1051 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="5">مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور در دو گروه بزرگسالان و جوانان اقایان و بانوان در اواخر مرداد ماه 1397 برگزار خواهد شد در گروه جوانان ورزشکاران متولد 1378به بالا بدون در نظر گرفتن روز و ماه میتوانند شرکت نمایند<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="5">بخشنامه مسابقات بزودی به استانها ارسال می گردد</font><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-07-03T10:38:19+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده لیست جاکارتا http://iriathletics.mihanblog.com/post/1050 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="399" style="border-collapse: collapse;width:300pt"> <colgroup><col width="129" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:4717;width:97pt"> <col width="64" style="width:48pt"> <col width="206" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:7533;width:155pt"> </colgroup><tbody><tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl63" dir="RTL" width="129" style="height:19.5pt;width:97pt"><br></td><td class="xl63" dir="RTL" width="64" style="width:48pt"></td><td class="xl63" dir="RTL" width="206" style="width:155pt"></td></tr></tbody></table><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="4">دوستان و همراهان عزیز سلام<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="4">پس از بررسی همه جانبه لیست تیم ملی دو و میدانی به ترتیب اولویت و به شرح ذیل به پارلمپیک ارسال گردید با توجه به اینکه تیم جانبازان و معلولین نیز 60 نفر را واجد شرلیط اعلام نموده و نابینایان و کم بینایان هم 23 نفر مجموعا 83 نفر واجد شرایط خواهند بود.هر دو فدراسیون تلاش خواهند نمود تا انشالله همه این نفرات اعزام شوند و امید واریم چنین شود.اما به هر دلیل امکان این که همه اعزام نشوند به طور طبیعی از نفرات اخر به ترتیب و طبق تعداد اعلام شده حذف خواهند شد <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="4">امید وارم این اتفاق هر چه زودتر انجام شود و با نشست فنی با پارلمپیک لیست به بهترین وجه نهایی شود</font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"></span></p><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="399" style="border-collapse: collapse;width:300pt"> <colgroup><col width="129" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:4717;width:97pt"> <col width="64" style="width:48pt"> <col width="206" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:7533;width:155pt"> </colgroup><tbody><tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" width="129" style="height:19.5pt;width:97pt">نام و نام خانوادگی</td> <td class="xl65" dir="RTL" width="64" style="width:48pt">کلاس</td> <td class="xl65" dir="RTL" width="206" style="width:155pt">استان</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">سامان پاکباز</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">کهکیلویه و بویر احمد</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">مهدی اولاد</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">تهران</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">حمید اسلامی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">همدان</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">ناصر حسن پور</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بوشهر</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">علیرضا فرح</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فارس</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">میکائیل دیانی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">تهران</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">وحید علی نجیمی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">اصفهان</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">محمد مشهدیان</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">اصفهان</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">حکیمه گودرزی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بوشهر</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">اریان لطفی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">اصفهان</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">نور محمد ارخی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">گلستان</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">مسعود حیدری</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">لرستان</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">بهزاد عزیزی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">لرستان</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">عذرا مهدوی کیا</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بوشهر</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">امید ظریف</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">فارس</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">علی شمشیری</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">خراسان رضوی</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">هاجر صفرزاده</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">اصفهان</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">سید عرفان حسینی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بوشهر</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">راضیه محمودی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">اصفهان</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">امیر خسروانی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بوشهر</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">حبیب حسینی لیراوی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">بوشهر</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">علی الهی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">اصفهان</td> </tr> <tr height="26" style="height:19.5pt"> <td height="26" class="xl65" dir="RTL" style="height:19.5pt;border-top:none">هاجر تکتاز</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="border-top:none">11</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">تهران</td> </tr></tbody></table> text/html 2018-07-03T04:21:48+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده گذرنامه http://iriathletics.mihanblog.com/post/1049 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">ورزشکاران و مربیان عزیز دو و میدانی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">لطفا در اولین فرصت نسبت به ارسال اصل گذرنامه و دو قطعه عکس زمینه سفید با پست سفارشی به ادرس تهران .جیابان شهید مفتح.خ ورزنده پلاک 19 کد پستی 1572746411 ارسال نمایید<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-06-29T06:52:55+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده مسابقات جهانی http://iriathletics.mihanblog.com/post/1048 <font size="4">دوستان سلام</font><div><font size="4">به اطلاع ورزشکاران و مربیان عزیز دو و میدانی می رساند</font></div><div><font size="4">مسابقات جهانی نابینایان که هر چهار سال یکیار همراه سایر رشته ها بصورت المپیکی برگزار میشد نا کنون میزبانی مسابقات را هیچ کشوری نپذیرفته و به نظر می اید برگزار نشود</font></div><div><font size="4">اما مسابقات دو و میدانی قهرمانی جهان در مرداد ماه و یا شهریور سال اینده در امارات برگزار خواهد شد&nbsp;</font></div><div><font size="4">هنوز هیچ اطلاعات فنی دریافت نشده و به محض اطلاع در اختیار دوستان قرار خواهیم داد.ولی به نظر می رسد همان ماده های دوره قبل که در لتدن برگزار شده باشد</font></div><div><font size="4">انشالله بعد از جاکارتا نحوه انتخاب ورزشکاران را به اطلاع خواهیم رساند</font></div> text/html 2018-06-25T12:40:14+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده مسابقات تونس http://iriathletics.mihanblog.com/post/1047 <div class="post-media" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Yekan; width: 750px; overflow: hidden; z-index: 1; cursor: pointer; color: rgb(119, 119, 119);"><a href="http://blindsports.ir/mash.asp?id=126671#" class="post-img" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(119, 119, 119); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 22px; vertical-align: baseline; transition: all 0.2s ease 0s;"><img src="http://blindsports.ir/www/photonews/2463559.jpg" class="img-responsive" alt="" width="800" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; display: block; max-width: 100%; height: auto; transition: all 2s ease 0s; opacity: 1;"></a></div><div class="icon-container" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Yekan; float: right; width: 50px; color: rgb(119, 119, 119);"><span class="fa fa-calendar" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 3px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 36px; line-height: 1; font-family: FontAwesome; vertical-align: baseline; display: inline-block; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; transform: translate(0px, 0px); color: rgb(255, 204, 0);"></span></div><div class="post-body" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 55px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Yekan; color: rgb(119, 119, 119);"><div class="post-date" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 5px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 13px; vertical-align: baseline; color: rgb(136, 136, 136);">دوشنبه 4 تیر 1397&nbsp;-&nbsp;12:50</p></div><div class="custom-heading" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="http://blindsports.ir/mash.asp?id=126671#" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(119, 119, 119); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 22px; vertical-align: baseline; transition: all 0.2s ease 0s;"><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Montserrat, Arial, sans-serif; line-height: 22px; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px 0px 5px; font-size: 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">مسابقات بین المللی تونس/کسب 5 مدال طلا ،5 نقره و 4 برنز</h4></a></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 22px; vertical-align: baseline;">دوومیدانی‎کاران نابینا وکم بینا ایران در تورنمنت تونس صاحب 14 مدال شدند.<br style="box-sizing: border-box;">&nbsp;در پایان رقابتهای بین المللی تونس ورزشکاران نابینا و کم بینا با کسب 14 مدال ( 5 مدال طلا ،5نقره و4 برنز ) به کار خود پایان داد.<br style="box-sizing: border-box;">نتایج مدال آوران ایران درتورنمنت بین المللی دوومیدانی تونس به این شرح هستند:&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"></p><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="513" style="border-collapse: collapse;width:385pt"> <colgroup><col width="129" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:4717;width:97pt"> <col width="64" span="6" style="width:48pt"> </colgroup><tbody><tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="LTR" width="129" style="height:15.0pt;width:97pt">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="RTL" width="64" style="width:48pt">ماده</td> <td class="xl63" dir="RTL" width="64" style="width:48pt">رکورد</td> <td class="xl63" dir="RTL" width="64" style="width:48pt">مقام</td> <td class="xl63" dir="RTL" width="64" style="width:48pt">ماده</td> <td class="xl63" dir="RTL" width="64" style="width:48pt">رکورد</td> <td class="xl63" dir="RTL" width="64" style="width:48pt">مقام</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">حمید اسلامی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">4.14.99</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">5000</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">15.55.95</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">حسین صالحی منش</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">سامان پاکباز</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">15/14</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">47/17</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">مهدی اولاد</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">13/14</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">41.28</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">وحید علی نجیمی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">23.2</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">51.48</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">نورمحمد ارخی</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">وزنه</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11.68</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">چهارم</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دیسک</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">33.38</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">میکائیل دیانی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">4.08.67</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">چهارم</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">5000</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">15.37.68</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">چهارم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">محمد مشهدیان</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">50.89</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">23.38</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">امید ظریف</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">100</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">11.78</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">سوم</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">200</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">23.25</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">چهارم</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">بهزاد عزیزی</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">نیزه</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">61.28</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">اول</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" dir="RTL" style="height:15.0pt;border-top:none">حکیمه گودرزی</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">400</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">1.07.49</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">چهارم</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">1500</td> <td class="xl63" dir="LTR" style="border-top:none">5.16.90</td> <td class="xl63" dir="RTL" style="border-top:none">دوم</td> </tr></tbody></table></div> text/html 2018-06-25T04:17:03+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده شانس مجدد http://iriathletics.mihanblog.com/post/1046 <font size="4">به اطلاع ورزشکارانی که جهت رکوردگیری شانس مجدد ثبت نام نموده اند می رساند با در دست داشتن قیش بانکی به مبلغ 5000000ریال ساعت 3 بعد از ظهر روز جمعه 8 تیر ماه در استادیوم افتاب انقلاب تهران حضور به هم رسانند</font> text/html 2018-06-01T15:55:01+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده گذرنامه http://iriathletics.mihanblog.com/post/1044 <font size="4">دوستان عزیز سلام</font><div><font size="4">به اطلاع می رساند کسانی که احتمال اعزام به جاکارتا را دارند مخصوصا کسانی که در مرحله اول اسامی انها اعلام شده در خواست میشود گذرنامه خود را کنترل و مطمئن شوند </font><font color="#ff0000" style=""><font size="6">تا اول اردیبهشت</font><font size="4"> </font><font size="6">سال 98</font><font size="4"> </font></font><font size="4">اعتبار دارد اگر ندارد نسبت به تعویض ان اقدام نمایند ضمنا اگر تا کنون کپی شناسنامه و کارت ملی و سایز خود را ارسال ننموده اید به ایمل فدراسیون و یا ایمل من ارسال نمایید</font></div> text/html 2018-05-28T10:13:03+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده تسلیت http://iriathletics.mihanblog.com/post/1043 <font size="4">انا لله و انا الیه راجعون</font><div><font size="4">استاد ارجمند جناب اقای هرمز صادقی</font></div><div><font size="4">در گذشت دختر جوان و عزیز و دلبندتان را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده برای ان مرحومه از خداوند متعال رحمت و مغفرت و برای شما و مادر داغدار و بستگان صبر و اجر خواهانیم</font></div> text/html 2018-05-28T07:17:27+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده درخواست فوری http://iriathletics.mihanblog.com/post/1041 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a name="To"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA">سرپرست/ریاست محترم‌هیئت‌ورزشهای‌نابینایان‌وکم‌بینایان‌31استان</span></a><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><i><u><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA">فــوری<o:p></o:p></span></u></i></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">با اهداء سلام<o:p></o:p></span></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td><!--[endif]--> <div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">رونوشت:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a name="Cc"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">جناب آقای هادی زاده نایب رییس محترم فدراسیون نابینایان و کم بینایان</span></a><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </div> <!--[if !mso]--></td> </tr> </tbody></table><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><v:shapetype id="_x0000_t202" coordsize="21600,21600" o:spt="202" path="m,l,21600r21600,l21600,xe"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:path gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"> </v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1026" type="#_x0000_t202" alt="_Cc_" style="position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:-49.5pt; margin-top:425.6pt;width:555pt;height:41.7pt;z-index:1" filled="f" stroked="f"> <v:textbox> <!--[if !mso]--> <!--[endif]--></v:textbox> </v:shape><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; احتراماً؛ با توجه به نامه شماره 270/پ/97 مورخ 2/3/97 کمیته ملی پارالمپیک با موضوع تکمیل بانک اطلاعاتی ، خواهشمند است به کلیه ورزشکاران رشته های مختلف تیم ملی ابلاغ فرمائید نسبت به ارسال اسکن شناشنامه (کلیه صفحات) ، کارت ملی ، در صورت جانباز بودن کارت جانبازی ؛ و سایز کت و شلوار برای آقایان و مانتو برای بانوان ، سایز کفش ، سایزگرمکن ، تی شرت وپیراهن شخصی را تا تاریخ 19/3/97 به آدرس ایمیل دبیرخانه فدراسیون( </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">fed@blindsports.ir</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> ) و ایمیل جناب آقای هادیزاده به آدرس (</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">ali_hadizadeh@ymail.com</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>) ارسال نمایند .&nbsp;<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-05-26T14:47:06+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده اطلاعیه برای شانس مجدد http://iriathletics.mihanblog.com/post/1039 <font size="4">دوستان سلام. با توجه به سوالات مکرر که ایا میشود در لیک فدراسیون دو و میدانی شرکت و رکورد ان ملاک قرار گیرد</font><div><font size="4">پاسخ اینکه</font></div><div><font size="4">با رعایت موارد مطرح شده در اطلاعیه قبلی به شرط اعلام رسمی از طرف هیات به فدراسیون افراد مجاز خواهند بود لیکن فقط همین یکبار یعنی اگر در لیگ شرکت نمود مجددا نمی توانند در رکوردگیری فدراسیون شرکت نمایند یا لیگ با اطلاع و ثبت نام در فدراسیون یا رکوردگیری فدراسیون</font></div> text/html 2018-05-26T14:37:07+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده سایز http://iriathletics.mihanblog.com/post/1038 <font size="4">لطفا همه ورزشکاران دو و میدانی که در لیست بلند هستند نسی به ارسال اطلاعات ذیل در اسرع وقت اقدام نمایند</font><div><font size="4">سایز کت وشلوار</font></div><div><font size="4">سایز شلوار رسمی</font></div><div><font size="4">سایز کفش سایز پیراهن رسمی</font></div><div><font size="4">سایز مانتو .شلوار برای بانوان</font></div><div><font size="4">سایز گرمکن</font></div><div><font size="4">سایز تیشرت</font></div><div><font size="4">ضمنا اگر کسی تا کنون عکس . کپی گذرنامه ارسال ننموده اند اقدام نمایند&nbsp;</font></div><div><font size="4">برای سایز فقط تا دوشنبه فرصت دارید</font></div><div><font size="4">برای ارسال می توانید در واتساب.تلرام پیامک و وبلاگ استفاده نمایید<br></font><div><br></div></div> text/html 2018-05-22T11:06:06+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده نتیجه نشست کمیته فنی http://iriathletics.mihanblog.com/post/1037 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">دوستان عزیز ورزشکاران .مربیان و مسئولین گرامی طاعات و عبادات شما در این ماه رحمت و مغفرت قبول حق<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">انشالله با همه اعضاء و جوارح روزه باشیم و تقوای الهی را پیشه کنیم.از همه عزیزان التماس دعا داریم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">در روز سه شنبه اول خرداد جلسه کمیته فنی تشکیل و پس از چهار ساعت بحث و تبادل نظر و با دقت فراوان همه رکوردهاو جوانب &nbsp;بررسی و در مجموع تصمیمات ذیل اتخاذ گردید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">نفرات اول و دوم نیاز به انتخابی نداشته و با جدیت تمرینات خود رابا برنامه ریزی ادامه داده &nbsp;و خود را برای جاکارتا اماده نمایند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">انتخاب نهایی با توجه به سهمیه اعلامی از سوی پارلمپیک بعد از مسابقات تونس و انتخابی شانس مجدد با تشکیل کمیته فنی انجام و اعلام خواهد شد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">کلیه ورزشکارانی که در رنکینک قرار دارند می توانند در رکورد گیری شانس مجدد شرکت نمایند اما تنها باید رکورد نفر اول اسیا را در رنکینک سال2016تا2018 کسب نمایند</span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">ورزشکاران داوطلب تا 20 خرداد فرصت دارند از طریق هیات ثبت نام نمایند .هزینه برای هر شرکت کننده 5000000ریال میباشد <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">هر ورزشکار فقط مجاز به شرکت در یک ماده می باشند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">مجدادا ورزشکاران را با اولویت معرفی مینماییم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">محمد مشهدیان مهدی اولاد.سامان پاکباز .حکیمه گودرزی.امید ظریف.وحید علی نجیمی.نور محمد ارخی.اریان لطفی.علی شمشیری.بهزاد عزیزی.حمید اسلامی میکائیل دیانی.هاجر صفرزاده.عذرا مهدوی کیا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">با احتساب نفرات فوق و نفرات جانبازان و معلولین جمع ورزشکاران به عدد 37 مرد 24 زن می رسد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">در صورت اعلام سهمیه مانند دوره های قبل از بین برنزی های مرد12 نفر باید انتخاب شوند و 4 ورزشکار برنزی بانوان حذف شوند.و در صورت کسب رتبه اول در تیر ماه توسط ورزشکاران به همان تعداد از برنزی ها کم خواهد شد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">برنزی ها عبارتند ازعرفان حسینی مسعود حیدری. علیرضا فرح..کیوان حسن بیگی.سید حبیب حسینی.امیر خسروانی.رلضیه محمودی.فاطمه امیر ازادگان.هاجر تکتاز <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">که با احتساب برنزی های جانبازان و معلولین 20 نفر مرد خواهد بود <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">هر گونه سوال را در وبلاگ و فضای مجازی پاسخگو خواهم بود<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-05-20T17:47:45+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده لیست مقدماتی جاکارتا http://iriathletics.mihanblog.com/post/1036 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">اطلاعیه<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">با عرض خسته نباشید به همه ورزشکاران و مربیان و زحمت کشان دو و میدانی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">ما تلاش کردیم تا به موقع اطلاعات لازم را در زمینه های مختلف دو و میدانی به اطلاع شما عزیزان برسانیم <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">در خصوص انتخاب ورزشکاران برای مسابقات جاکارتا هم همه سعی خود را نمودیم تا اطلاعات لازم و کافی را در اختیار همگان قرار دهیم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">مهمترین موضوع نحوه انتخاب تیم و رکوردهای ورودی بوده است که تقریبا در همه جلسات اعلام نمودیم و در اطلاعیه ها نیز بیان کردیم که این رکوردها ورودی است نه انتخابی و بر اساس سهمیه ابتدا طلایی ها و بعد نقره ای ها و سپس برنزی ها انتخاب خواهند شد<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">بر همین اساس کلیه ورزشکاران با الویت اعلام می گردند و تا زمانی که سهمیه ها از طرف برگزار کننده اعلام نشود انتخاب نهایی اعلام نخواهد شد و امیدواریم برگزار کننده به اندازه کافی سهمیه به ما بدهد تا بتوانیم همه افراد لیست را اعزام نماییم لیکن اگر سهمیه محدود بود با الویت ورزشکاران را اعزام خواهیم نمود<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">کلیه افراد اعلام شده در لیست بلند قرار می گیرند و شانس مجدد فقط برای کسانی است که بتوانند به رکورد اول و طلایی دست پیدا نمایند<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">این شانس مجد د حد اکثر تا 10 تیر امکان برگزاری دارد و ورزشکاران بایستی تا 20 خرداد از طریق هیات مربوطه ثبت نام نمایند.مجددا تکرار می کنم به هیچ وجه رکوردگیری در مقام مقایسه با ورزشکاران فعلی نیست و تنها شانس مدال طلا می تواند انها را در لیست نهایی قرار دهد<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">ورزشکاران منتخب نیز می توانند برای ارتقاء رنکینگ خود در این رکوردگیری شرکت نمایند <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">تاکید دارم اعلام نمایم بعد از 10 تیر اسامی نهایی اعلام و بر اساس تعداد سهمیه و با اولویت طلایی ها و بعد نقره و بعد برنز با هماهنگی کمیته فنی اعلام خواهد شد<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">ورزشکاران می توانند حد اکثر ظرف 48 ساعت اعتراض خود را از طریق هیات به فدراسیون اعلام نمایند فدراسیون نیر ظرف 48 ساعت به اعتراضات رسیدگی و نتیجه را اعلام می نماید<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">بنابر این ممکن است در این فاصله تغییراتی در لیست و اطلاعیه بوجود اید که شنبه 5 خرداد نظر نهایی و احتمالا تغییرات به اطلاع خواهد رسید<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">اسامی ورزشکاران با اولویت 1 – سامان پاکباز – مهدی اولاد – وحید علی نجیمی –محمد مشهدیان – امید ظریف – حمید اسلامی – اریان لطفی – نور محمد ارخی – علیرضا فرح – میکائیل دیانی – علی شمشیری – بهزاد عزیزی – سید عرفان حسینی – امیر خسروانی – سید حبیب حسینی – مسعود حیدری کیوان حسن بیگی – حسن عسگری<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">خانم ها .حکیمه گودرزی – هاجر صفرزاده – عذرا مهدوی – مرضیه محمودی – فاطمه امیر ازادگان – هاجر تکتاز</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با تشکر</font></span></p> text/html 2018-05-20T03:51:45+01:00 iriathletics.mihanblog.com علی اصغر هادی زاده پرچمدار جاکارتا http://iriathletics.mihanblog.com/post/1035 <div class="cTitle1" style="margin: 0px; padding: 11px 30px 15px 25px; font-weight: bold; background: url(&quot;../Images/news-icon-title.png&quot;) right 17px no-repeat; border-bottom: 0px; border-radius: 2px; position: absolute; top: -5px; text-align: justify; line-height: 20px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_lblTitle_0" style="margin: 0px; padding: 0px;">ساره جوانمردی پرچمدار ایران در بازیهای پارا آسیایی جاکارتا شد</span></div><div class="cDetailText" style="margin: 0px; padding: 42px 10px 10px; text-align: justify; background: none; font-family: Tahoma; width: 684px; display: table; line-height: 23px !important; font-size: 13px !important;"><img src="http://www.paralympic.ir/Files/1/content/SJ-s_14.jpg" id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_imgDetail_0" class="cDetailImg" alt="ساره جوانمردی پرچمدار ایران در بازیهای پارا آسیایی جاکارتا شد" title="ساره جوانمردی پرچمدار ایران در بازیهای پارا آسیایی جاکارتا شد" style="margin: 35px 15px 0px 10px; padding: 0px; float: left; width: 200px; height: 160px; border: 1px ridge rgb(0, 0, 0); border-radius: 10px;"><div class="cDetailText" style="margin: 0px; padding: 42px 10px 10px; background: none; line-height: 23px !important;"><span id="uccClient_ctl50_ctl00_rptTools_ucdNews_System_0_ucdAjax_News_0_lblText_0" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">ساره جوانمردی و سمیرا ارم از سوی کمیته ملی پارالمپیک به عنوان دو پرچمدار ایران در سومین دوره بازی های پاراآسیایی جاکارتا برگزیده شدند.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">به گزارش سایت کمیته ملی پارالمپیک، جوانمردی تنها ورزشکار پارالمپیکی ایران است که برای دومین بار پیاپی در فاصله دو سال مانده به بازی های پارالمپیک موفق به کسب جواز ورودی این بازی ها شده است.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">پارا تیرانداز طلایی کشورمان همچنین افتخارات فراوان دیگری در عرصه های بین المللی کسب کرده و به همین منظور پرچمداری کاروان ایران در مراسم افتتاحیه بازیهای پارا آسیایی جاکارتا به وی سپرده شده است.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">سمیر ارم که وی هم عضو تیم ملی تیراندازی است، از سوی کمیته ملی پارالمپیک به عنوان پرچمدار ایران در مراسم اختتامیه این بازی ها انتخاب شده است.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><img alt="" src="http://www.paralympic.ir/Files/1/content/SJ-SE-B.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">ارم در رقابت های قهرمانی جهان که در کره جنوبی برگزار شد موفق شد در ماده تپانچه خفیف بانوان در بخش انفرادی موفق به رکوردشکنی شود. این رکورد تا پیش از این برای مدت ۲۰ سال در اختیار کره ای ها بود.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">لازم به ذکر است کمیته ملی پارالمپیک برای نخستین بار دو پرچمدار بانو را برای مراسم های افتتاحیه و اختتامیه بازی های پاراآسیایی معرفی می کند.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">سومین دوره بازی های پارا آسیایی از ۱۴ تا ۲۱ مهر ماه در جاکارتای اندونزی برگزار می شود.</span></div></span></div></div>